KAB KE LWM SUB XAUS XYOO LAUS TXAIS XYOO TSHIAB

Lwm sub txais xyoo tshiab yog ib yam kab ke tseem ceeb ntawm peb haiv neeg Hmoob. Kev lwm sub txhais tias peb cheb kev phem kev tsis zoo ntawm peb tus kheej nrog lub xyoo laus mus. Peb cheb tus kheej kom huv tos txais lub xyoo tshiab.
Thaum hnub qaij 3 teev hnub ua Peb Caug, tag nrho tsev neeg sawv daws thiab ib tsoom kwv tij mus ncig tus ncej ntxhoo 3 lwm mus thiab tig rov qab 3 lwm. Tus txiv sub yuav muab tus qaib tua thiab pleev ntshav rau tus ntxhoo thiab pov tus qaib kom dhau txoj saw nqeeb. Yawg Nyiaj Vaj uas yog tus txiv lwm sub hais tias : thaum ub dej nyab ntiaj teb, ces Hmoob tua tsiaj los txi ntau heev. Li ntawd, thaum lub xyoo laus yuav xaus mas lub rooj ntug dab teb yuav qhib, ces sawv daws thiaj yuav lwm vij sub vij sw mus rau dab teb, kom sawv daws tau noj qab nyob zoo. Tus ncej ntxhoo yog zoo li Hmoob tus chij. Txoj saw nqeeb yog ib txoj hlua muaj hwj chim quas dab thiab neeg. Tus yawg koob Txooj Nyug hais tseg tias : muab nqeeb los sib qhaib ua ke, yog zoo li Hmoob coob coob leej sib sau nyob ua ke. Sawv daws mloog tus coj yam li yog tus txiv lwm sub. Tej zaum tus ncej ntxhoo no kuj yuav txawv tsis deb ntawm Hmoob Suav tus ncej ntxheb tsa hauv toj thiab. Vim nyob saum tus ncej ntxheb lub ntsis, mas yuav khi ib txoj hlab ntaub liab los sis hlab ntsuab. Thaum txog caij, mas tus txiv qeej yuav tshuab qeej ncig tus ncej ntxheb ncej ntxhoo ntawd. Ces sawv daws yuav nce mus sib txeeb pluaj hlab ntaub.
Hmoob Suav muaj 2 zaj kwv huam piav txog kab ke lwm sub. Thawj zaj yog thaum ntsuj tsov rog Txiv Yawg, Yiam Tij thiab Huam Tij, mas xeem Hmoob Lauj qhib kev kom cov tub rog Suav nce mus rau saum lub roob siab siab, ces Txiv Yawg 9 leeg tub nce ntoo khi ntaub liab ceeb toom kom lwm cov neeg paub. Tab sis qhov kawg Txiv Yawg 9 leeg tub raug xib xub tuag tas. Ntsuj rog ntawd sib ntaus sib tua 3 hnub, ces qhov kawg Hmoob yeej. Vim li ntawd, Hmoob thiaj ua cov kab ke khi ntaub liab rau saum ntsis ncej ntxhoo, kom tau nco txog Txiv Yawg 9 leeg tub.
Lwm zaj, mas yog hais txog Hmoob khiav ua thoj nam ntawm tsov rog. Ces Hmoob tus thawj coj tuav rawv tus chij co ua lub cim kom sawv daws paub tias : lub caij twg yog caij so thiab lub caij twg yog caij ntaus rog. Thaum Hmoob khiav los nyob ruaj chaw thiab dim ntawm tsov rog lawm, mas Hmoob thiaj ua cov kab ke lwm ncej ntxhoo no los nco txog lub caij raug txom nyem.
Txawm tias zaj twg yog zaj yog, los qhov ntawd peb tsis paub tseeb. Kab ke lwm sub tej laus ib txwm coj noj ua los lawm, ces txawm tias yog thiab tsis yog los txog caij ces peb tsuas muaj ua mus xwb. Vim kev lwm sub yog ib txog kab ke tseem ceeb thiab muaj nqis rau peb haiv neeg Hmoob kawg nkaus.

Tus sau : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj