PEB CAUG…HMOOB KAV TOS LIV UA LI CAS?

Nyob hauv kab ke xyoo tshiab, peb cov ntseeg Kav Tos Liv tua npua tsiab zoo li sawv daws, peb haus cawv pe tsiab nco txog niam txiv poj yawm, peb zov hmo quas xyoo laus tos txais xyoo tshiab los yeej tau. peb rhaub dej da plhis kauv laus li yav thaud los kuj tau. los peb yuav nrog sawv daws sib huas dej tshiab nyob hauv hmo peb caug los yeej tau. Vim peb cov ntseeg tsis saib tias tej ntawd yog ua rau dab; peb xav tias yog kab ke ua lom zem xwb.
Hais txog tej yam ua si xws li dhia qaib, pov pob, hais kwv txhiaj, paj ntsha lus taum; mas peb zoo siab nrog sawv daws ua. Yog leej twg txawj qeej txawj raj mas xav tshuab ua si nyob ntawm lub tshav kuj zoo. Tsoom sid sawv daws mus tsham kwv tij neej tsa, dhia ua si ntaus tuj lub, plob hav zoov, caij nees, tso nyuj sib nraus. Tas txhia yam ntawd phim lub caij peb caug. Peb cov ntseeg yuav zoo siab ua thiab nrog sawv daws ua li ntawd.
Tab sis muaj tej yam peb yuav tsum tso pov tseg; yog yam uas yog txoj kev teev dab. Yam li ua neeb tso qhua, foob yeem, hu plig, nkaum toj qaib, lwm tsiab, txi xwm kab, laig dab, dhia mos caum, puab ncuav dab, xub hlawv ntawv ua ntej huas dej tshiab. Tej hais los no yog txhaum rau Ntuj kev cai, mas peb thiaj yuav tso pov tseg. Vim peb hwm ib tug Tswv Ntuj xwb.

Muaj 3 yam uas peb yuav ua raws Ntuj kev cai :
1. Noj tsiab ua Ntuj tsaug nco txog niam txiv.
2. Foom hmoov zoo rau vaj tse, poj yawm.
3. Ua lub Txoos noj tsiab.

1. Noj tsiab ua Ntuj tsaug nco txog niam txiv poj yawm.
Peb cov ntseeg Kav Tos Liv yuav tua tsiaj ua Ntuj tsaug nco txog niam txiv poj yawm hnub twg yeej tau. Yus npaj yeej thaum twg ces ua thaum ntawd. Thaum npaj tsiaj tas, caw sawv daws tuaj txog tas lawm, mas sawv daws yuav sawv ncig lub rooj noj mov. Ces sawv daws yuav hais zaj ua Ntuj tsaug, thiab hais zaj nco txog niam txiv poj yawm tias : Nyem no zoo hnub coj zoo nyoog, ib xyoos ntuj zeeg tig rov los txog. Kuv noj tsiab peb caug, kuv tua tsiaj tua txhuv noj. Kuv ua qav ua hno siav sov lis so. Kuv hu txog tsoom poj yawm txwv koob sawv daws, kuv yuav vam txog nej peb txheej peb tis txwv zeej txwv koob os. Kuv muaj noj kuv nco txog nej sawv daws. Kuv vam txog nej sawv daws nrog kuv koom siab koom ntsws thov Tswv Ntuj Tswv Teb. Kuv tuav txog .........(hu lub npe ib phaj zuj zus.)
Nej sawv daws nrog kuv thov Tswv Ntuj pab ntis mob ntis ntsaj, ntis nab ntis qav, ntsis zeb ntis cav, ntis ceg xyoob ceg ntoo, kom txhob raug kev plaub kev ntug, khawv txiv khawv kum, khawv yeej khawv yws, sau sub tawg sub ntsha, sau sab mob sab nkeeg, sau kua muag iab kua muag daw, daws kev iab kev khwv, daws kev puas kev ntsoog. Xa mus rau puag hnub coog hli kawg, kom ntsej tsis hnov muag tsis pom, mus txog qab roob tsis nphav sab mob, mus qab ha tsis nphav sab nkeeg, mus txog naj fab los ua vaj thaiv, mus txog pej fab los ua loog roos. Nej nrog kuv thov Tswv Ntuj kom nws foom lus noj qab nyob zoo, kom tau nyob dawb nyob huv, kom ntshiab li dej huv li txhuv, nyob ntsuab li zoov huv li tsuag, kom tau nyob ruaj nreb xws li caj zeb, ua teb txog qab toj los tau noj, ua txog qab ha los tau hnav, kom tau zoo mus puv niaj mus thawm xyoo.
Thaum hais tas mas sawv daws noj, sawv daws haus raws li kev cai teb chaws ua kam.

(Cov zaj no thau hauv phau ntawv 'Hu nkauj teev Ntuj thiab cov kab ke.)