UA LUB TXOOS NOJ TSIAB

Nyob hauv hnub xaus xyoo laus, peb cov ntseeg Kav Tos Liv yuav npaj qe, txhuv, tswm ciab thiab paj ntoos txawb rau saum tej lub rooj ze ntawm lub thaj txi Ntuj hauv tsev.
Thaum hnub qaij foom hmoov zoo rau vaj tse thiab cov neeg hauv tsev tas, ces nqa qe mus ua kab ke nkaum toj qaib xaus xyoo laus thiab ua Txoos teev Ntuj. Peb yuav nrhiav ib tus ncej los txhos ua ncej ntxhoo; tus ntoo no yog ntoo dab tsi los tau, ces muab ntawv liab ntawv ntsuab dai kom zoo nkauj, khi hlua cab mus khi rau pem tej kom zoo saib. Peb yuav ncig tus ncej ntxhoo tib yam li cov coj dab qhuas, tab sis tus coj yog Txiv Plig los yog Xib Hwb. Tus coj yuav npaj dej foom hmoov zoo thiab ib rab phom, nws mus sawv ntsug nyob ib cag, nws yuav hais tias : Kwv tij phooj ywg sawv daws, nyem no nej tuaj nyob hauv tus qab ntxhoo no. tus ntxhoo no zoo li nws qua lub xyoo laus thiab lub xyoo tshiab. Thiab nws kuj yog ib lub cim pab peb nco tias niaj hnub tas niaj tas xyoo txiv Tswv Ntuj lub zog roos peb zoo li tus ntxhoo no ntxoov peb sawv daws; peb sawv daws yuav ib txhij hu zaj nkauj ‘Peb Txiv Nyob Saum Ntuj’ los zaj ‘Faj Tim Huab Tais’, ces sawv daws mus ncig tus ntxhoo peb lwm mus thiab peb lwm roov qab.
Thaum sawv daws ncig tus ntxhoo, tus coj yuav pov dej foom hmoov zoo rau sawv daws, nws thov Ntuj pov hwm sawv daws tias : Huab Tais Tswv Ntuj, peb thov koj dauv muag los ntsia koj cuab koj yim. Peb vam khom rau koj xws li peb nraim tus duab ntxhoo no. Koj tau pov hwm peb ib xyoos ntuj zeeg tawm ntuj tshiab no. peb xav nco koj txiaj ntsha txiaj ntsim. Huab Tais Leej Txiv tsim zeej! Huab Tais Leej Tub cawm zeej! Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntsiab nplij neeg! Nej tswj lub ntuj lub teb mus txheej dhau txheej, tis dhau tis. Peb zoo siab tuaj ua nej tsaug quas lub xyoo tshiab no.
Ua kab ke nkaum toj qaib tas ces sawv daws mus hauv tsev ua lub Txoos teev Ntuj. sawv daws yuav nqa cov qe thiab txhuv mus tso hauv tsev Txoos.
Leej Choj los yog Xib Hwb yuav ntuas sawv daws tias : Hnub no, xyoo laus tas lawm. tas ib niag xyoo peb tau txais Ntuj txiaj ntsim ntau kawg, yam li Ntuj nres peb txoj sia mus li; Ntuj qhia peb lub tswv yim kom peb paub ua raws li txoj kev ua zoo thiab tsim txiaj. Mas hmo no, peb yuav ua Ntuj tsaug. Peb yuav hais zaj ‘Tus Zoo Tswv Zov Yaj’ 
Hu zaj tus zoo tswv zov yaj tas, mas Leej Choj los tus Xib Hwb yuav ntuas sawv daws tias : Tas ib niag xyoo, mas Ntuj pub txiaj ntsim ntau kawg rau peb. Qee zaus peb kuj nco ntsoov txog Ntuj; tiam sis muaj ntau zaus, mas peb kuj ua txhaum rau Huab Tais Ntuj thiab. Peb tsis tau ua li Huab Tais Ntuj 10 lo lus qhia. Nyem no, peb sawv daws nyob ua twj ywm ib me ntsis. Peb nyias nrhiav nyias cov txhaum nyob hauv nyias nruab siab.
Tag ces sawv daws hais zaj ‘Kuv lees txhaum’ thiab zaj ‘Kuv tu siab’.
Tsuav ntxiv mus Leej Choj los yog Xib Hwb yuav qhib xyoo tshiab, nws yuav foom hmoov zoo rau cov txhuv. Nws yuav ntuas sawv daws tias : Xyoo laus tas xyoo tshiab tuaj, tag kis mas peb yuav pib ua xyoo tshiab mus. Yog Ntuj pab peb mas peb thiaj tau noj qab nyob zoo mus dhau niaj dhau xyoo. Niaj hnub, peb yuav noj yuav haus kom tau yug peb lub cev peb txoj sia; ua li mas peb yuav thov Huab Tais Ntuj foom hmoov zoo rau cov txhuv tshiab no, kom sawv daws ua los sawv daws tsuas muaj tau noj tau haus mus puv niaj puv xyoo, tsis pub tshaib tsis pub nqhis.
Ces Leej Choj los Xib Hwb hais zaj foom hmoov zoo rau saum cov txhuv tias : Peb sawv daws thov Huab Tais, Huab Tais Ntshiab, Txiv muaj hwj huam tas nrho, Tswv Ntuj nyob mus li, koj Leej Tub Yes Xus nws yog peb tus Huab Tais Pleev, nws cov ntshav yog ib hom txhiam xws nqa txoj sia nyob mus li tuaj rau peb. peb thov koj; koj tso peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tuaj foom ib lo lus zoo rau saum cov txhuv tshiab no. Ua li mas koj cov me nyuam noj cov mov tshiab no, lawv yuav muaj zog nyob hauv lawv lub cev, lawv yuav tsis muaj mob tsis muaj nkeeg, lawv lub siab yuav loj yuav tawv, lawv tos txog lub caij lawv yuav tau nrog koj nyob peb koj lub Ceeb Tsheej. Peb vam txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev uas nws yog koj tus tub, nws nrog koj thiab nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab muaj txoj sia thiab ua Vaj nyob mus li txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li.
Hais tag ces muab cov dej foom hmoov zoo pov rau saum cov txhuv. Ces ho foom hmoov zoo rau cov qe li no : Niaj hnub peb yuav ntau yam txhiam xws los ntxuag mov. Nyem no, peb nqa ib co qe tuaj ntawm no, kom tau taj tas ib puas tsav yam txhiam xws uas peb muab los noj thiab muab los haus. Peb yuav thov kom Huab Tais Ntuj foom ib lo lus zoo rau saum cov qe no. Sawv daws khwv los kom tau txaus noj txaus haus mus puv niaj puv xyoo.
Leej Choj los yog Xib Hwb ntuas tas ces sawv daws yuav thov Huab Tais tias : Hmo no, xyoo laus tas xyoo tshiab tuaj; Huab Tais, peb thov koj cov txiaj ntsim, koj dauv muag los ntsia cov qe no, cov qe no taj tas ib puas tsav yam txhiam xws noj, thov koj foom ib lo lus rau mas! Ces peb cov txhiam xws thiaj li yuav ntshiab thiab huv tuaj. Mas cov neeg teev koj lawv yuav thau ib lub zog tawm ntawm koj lub siab dav los. Peb vam txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev uas nws yog koj tus tub, nws nrog koj thiab nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab muaj txoj sia thiab ua Vaj nyob mus li txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li.
Hais tas ces pov dej foom hmoov zoo rau saum cov qe.
Thaum foom hmoov zoo rau cov qe tas, Leej Choj los yog Xib Hwb yuav ntuas sawv daws tias : Tas ib niag xyoo ntev ntev, peb sawv daws yuav xyaum ua neeg siab dawb siab huv, siab ncaj siab ncees rau sawv daws. Ua li mas peb yuav  thov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tuaj pab peb lub siab. Xyoo tshiab no tuaj mas peb sawv daws yuav muab siab rau ntseeg txog Huab Tais Ntuj zoo. Ua li mas peb sawv daws ua ke hais zaj kuv ntseeg txog Huab Tais Ntuj ua ke.
Thaum hais zaj kuv ntseeg tas, ces xaus tias : Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Ua li.
Tas ces nqa cov txhuv thiab qe mus tsev.

Vam txog TP. Nyiaj Pov phau ntawv 'Coj Lub Txoos Teev Ntuj Hnub Chiv'