TEJ YAM TSEEM CEEB UAS COV PLOS TES TAAS QHIA TAU RAU COV KAV TOS LIV

Nyob hauv tej lub Koom Txoos Plos Tes Taas, puas muaj tej yam uas mus zoo kawg nkaus?

Yeej muaj kawg. Lub koom txoos twg los lawv yeej muaj lawv ib qho zoo nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg.

Muaj 3 yam uas tsim nyog cov Kav Tos Liv yuav tau qhuas txog cov Plos Tes Taas:

1. Yog hais txog kev tshaj Ntuj Lus: lawv tshaj Ntuj Lus thaum twg mas lawv hais tau ntxim neeg siab kawg, thiab lawv kuj hais txog tej yam tseem ceeb; xws li tias:

- Huab Tais Yes Xus yog tus Huab Tais cawm yus tus kheej.

- Huab Tais Yes Xus yog tus uas peb yuav nyiam tas siab tas ntsws.

- Huab Tais Yes Xus yog peb qhov chaw vam khom.

- Huab Tais Yes Xus tuaj yeem tuag kom tau so peb cov txhaum. Nws sawv rov los kom xwv peb thiaj yuav rov yug los dua tshiab.

2. Yog lawv txoj kev mus rub cov neeg tes. Lawv kuj kub siab ncig teb chaws los mus rub cov neeg tes kom lawv rov qab los cuag Tswv Ntuj dua, rov tig los yuav lub siab tshiab dua.

Qhov lawv kub siab ncig teb chaws los tshaj Ntuj Lus kuj yog ib qho uas peb yuav tau qhuas txog. Tab sis peb kuj yuav tsum muab siab rau kom tsis txhob tso lus hem thawj. Txhob ua kom kev ntshai, kev poob hauv dab phem cov hluav taws los ua qhov rub lawv tes. Peb yuav tsum muab siab rau tshaj Ntuj cov Lus mus rau qhov ncaj ncees thiab qhia kom lawv paub txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg tiag.

Nyob hauv cov ntseeg Kav Tos Liv mas ib tug Txiv Plig saib kwv yees 2,500 leej. Nyob hauv cov Plos Tes Taas mas ib tug Xib Hwb pab saib 250 leej neeg. Yog li ntawd, nws txoj hauj lwm thiaj mus zoo dua tus Txiv Plig Kav Tos Liv vim nws paub nws tsoom neeg ntseeg zoo dua.

Tus sau: LTH. Lauj Vam Thaiv

Add new comment

2 + 7 =