LEEJ NTSHIAB MAS TIS NUS (St. Martin of tours)

Mas Tis  Nus yug los nyob Hoos Nqias teb.  Mas Tis Nus txiv yog ib tug thawj tub rog nrog tus Vaj Los Mas.

Mas Tis Nus tsev neeg yog ib tse neeg teev Dab. Thaum Mas Tis  Nus muaj hnub nyoog 10 xyoo, Mas tis Nus nyiam Yes Xus lub Moo Zoo heev. Mas Tis Nus thiaj mus kawm txog Yes Xus lub Moo Zoo.

Thaum Mas Tis  Nus muaj hnub nyoog 14 xyoos, Mas Tis Nus xav ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus  nyob hauv lub Koom Txoos. Tiam sis Mas Tis Nus txiv tsis  pub Mas Tis  Nus ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus nyob huav lub Koom Txoos. Rau qhov tias  Mas Tis Nus txiv ua ib tug tub rog, mas nws xav kom Mas Tis Nus mus ua tub rog li nws thiab.

Mas Tis Nus thiaj  ua ib siab mus ua tub rog raws li Mas Tis Nus txiv  tau hais.

Thaum Mas Tis Nus  mus ua tub rog, Mas Tis Nus kuj kawm Tswv Ntuj  Lo Lus  ntxiv. Vim tias Mas Tis Nus muaj lub siab nyiam Tswv Ntuj Lo Lus  zoo heev.

Muaj ib hnub, thaum Mas Tis Nus tuaj ua tub rog nyob hauv lub nroog As Mis Yees nyob Nkas Lias teb. Mas Tis Nus tau ntsib ib tug neeg  thov khawv no no tshee tshee nyob ntawm kev. Mas Tis Nus nco ntsoov txog  tias yog nws lub Moo Zoo mas phim nws yuav tsum pab thiab hlub luag tej lwm tus. Mas Tis Nus thiaj xuas nws rab ntaj tua rog los txiav nws lub tsho phua xub pwg, thiab  Mas Tis Nus muab faib ib sab rau tus neeg thov khawv ntawd  kauv kom txhob no no.

Thaum Mas Tis Nus twb muaj hnub nyoog 20 xyoo lawm nws thiaj tau txais lub Cim Ntxuav. Mas Tis Nus txais lub Cim Ntxuav tas Mas Tis Nus tau mus thov cov tub rog loj kom lawv tso  nws tawm mus. Tus tub rog loj tau cem cem Mas Tis Nus hais tias vim yog Mas Tis Nus ntshai ua tub rog Mas Tis Nus thiaj li nrhiav kev thov tawm mus.

Mas Tis Nus teb rau tus tub rog loj hais tias “Kuv coj Yes Xus tus Ntoo Cuam,  kuv tsis ntshai yeeb ncuab.”

Thaum Mas Tis Nus txiav siab tsis ua tub rog lawm, Mas Tis Nus thiaj tau mus nrog tus Tswv Qhia His Las Yus nyob  rau Puas Ces.

Yog xyoo 323. Mas Tis Nus mus nrog tus Tswv Qhia His Las Yus nyob, Mas Tis Nus tau kawm Yes Xus  cov lus ntau, thiab Mas Tis Nus tseem paub txog  txoj kev ua neeg siab ntshiab, txawj hlub luag tej .

Tus Tswv Qhia pom tias Mas Tis Nus yog ib tug neeg siab ntshiab, txawj hlub luag tej thiab muaj lub siab kub lug kawm Yes Xus lub Moo Zoo. Tus Tswv Qhia His Las Yus thiaj xav tsa  Mas Tis Nus ua Tub Tsob Hwb, tab sis Mas Tis Nus tsis kam vim Mas Tis Nus xav tias nws tsis tsim nyog ua ib tug Tub Tsob Hwb nyob hauv lub Koom Txoos. Niaj hnub Mas Tis Nus tsuas thov ua tus pab tus Tswv Qhia His Las Yus tshaj Tswv Ntuj Lo Lus xwb txaus nws siab lawm.

Muaj ib hnub, Mas Tis Nus rov nco txog nws niam nws txiv uas tseem ua Dab nyob Hoos Nqias teb. Mas Tis Nus cia li tso tus Tswv Qhia His Las Yus tseg. Mas Tis Nus xav mus qhia nws niam nws txiv nkawd  kom paub txog Ntuj Lo Lus thiab los nrog Mas Tis Nus ntseeg txog Yes Xus.

Thaum Mas Tis Nus mus txog nws niam thib nws txiv tsev lawm. Mas Tis Nus tau qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau nws niam thiab nws txiv. Mas Tis Nus  niam tau tso kev teev Dab tseg sai kawg thiab tig los nrog Mas Tis Nus ntseeg txog Yes Xus lub Moo Zoo.

Tom qab ntawd, Mas Tis Nus tau mus nyob ze ntawm tus dej Das Nws. Muaj ib hnub Mas Tis Nus tau khiav mus nyog rau Is Tas Lias teb sab pej.

Lub caij uas Mas Tis Nus tau tsiv mus nyob rau Is Tas Lias teb sab pej, Mas Tis Nus tau mus ntsib cov neeg coj tog As Lis Yus. Mas Tis Nus tau nrog cov neeg coj tog As Lis Yus sib cav  tsis sib haum ntau zaus. Ntev mus mas Mas Tis Nus yuav nyob tsis tau Is Tas Lias teb, rau qhov tias cov As Lis Yus yuav ua phem rau Mas Tis Mus xwb.  Ces Mas Tis Nus thiaj tau mus nyob hauv ib lub pov txwv. Mas Tis Nus thiaj pib  lub neej xyaum ua Txiv Twj Cuab ib ntus.

Mas Tis Nus mus nyob  hauv lub pov txwv thiab xyaum ua lub neej Txiv Twj Cuab tau tsis ntev, Mas Tis Nus tau hnov xov hais txog tus Tswv Qhia His Las Yus uas tau mus nyob txim nyob Tws Kis tau rov qab los nyob Puas Ces lawm. Ces Mas Tis Nus thiaj rov qab los nrog Tus Tswv Qhia His Las Yus nyob .

Mas Tis Nus qhia txoj kev ua Txiv Twj Cuab nyob Nkas Lias teb thiab tau tsim ob lub  tsev Txiv Twj Cuab nyob Nkas Lias teb thiab. Ib lub  yog nyob Lis Nkws Zes, ib lub yog nyob Mas Mus Ces.

Nyob nyob, tus Tswv Qhia uas kav lub nroog Tuj tau tuag lawm. Ces cov neeg ntseeg nyob hauv lub nroog Tuj  tau tuaj thov kom Mas Tis Nus tuaj ua Tswv Qhia saib xyuas cov neeg ntseeg nyob hauv lawv lub nroog. Tiam sis  Mas Tis Nus tsis kam mus ua raws li cov ntseeg tau thov. Mas Tis Nus hais tias nws tsis tsim nyog ua ib tug Tswv Qhia. Tiam sis cov neeg ntseeg nyob hauv lub nroog Tuj tau tuaj nyiag  ntes Mas Tis Nus thiab coj Mas Tis Nus mus txog lub nroog Tuj.

Ib co Tswv Qhia cia li tsa Mas Tis Nus ua Tswv Qhia, tiam sis kuj muaj qee leej uas lawv tsis pom zoo, vim lawv ntshai tsam Mas Tis Nus ua ib tug Tswv Qhia tsis muaj hwj chim. Vim tias lawv pom Mas Tis Nus hnav dab hnav tuag, Mas Tis Nus tsis txawj ntsis plaub hau, tsis txawj tu cev kom zoo li cov neeg muaj hwj chim.

Tiam sis Mas Tis Nus ua ib tug Tswv Qhia txawv luag tej. Niaj hnub Mas Tis Nus ua Txiv Twj Cuab nyob nroog Mas Mus Ces nyob deb ntawm lub nroog Tuj li 40 kis los mev. Tiam sis txog hnub uas Mas Tis Nus yuav ua tus tswj coj pej xeem Mas Tis Nus kuj txawj ua tus muaj hwj chim thiab.

Tsis ntev Mas Tis Nus xav tau tias nws yuav mus tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg uas lawv nyob nruab liaj nruab teb, cov neeg uas nyob deb ntawm lub nroog loj. Cov neeg uas lawv nyob nruab liaj nruab teb thiab nyob deb ntawm tej nroog loj mas lawv tsuas coj Dab xwb. Ces Mas Tis Nus thiaj caij nees mus qhia lub Moo Zoo rau cov neeg nruab liaj nruab teb uas lawv nyob tsis deb tsis ze ntawm lub nroog Tuj, cov nyob hauv lub ceeb Npes Lis thiab cov nyob ib ncig ntawm Pas Lis.

Mas Tis Nus ntoj kev mus txog lub zos twg mas Mas Tis Nus qhia sawv daws txog Yes Xus Lub Moo Zoo thiab nws tsa ib lub Koom Txoos me me nyob lub zos ntawd.

Mas Tis Nus ua li no mas ua rau tsoom pej xeem huab hwm Mas Tis Nus thiab lawv tig los ntseeg  txog Yes Xus. Lawv muab lawv tej tsev teev Dab los tsoo ua tsev teev Yes Xus.

Thaum xyoo 397, Mas Tis Nus muaj hnub nyoog 81 xyoos lawm. Mas Tis Nus tau tuaj mus tshaj Ntuj Lus nyob hauv ib lub zos hu ua Kaas, ces nws ua ib tug npaws. Mas Tis Nus yeej paub zoo tias nws yuav tuag. Mas Tis Nus pom nws cov thwj tim lawv ntxhov siab kawg thiab lawv nyob ncig nws. Mas Tis Nus hais rau Tswv Ntuj tias “Huab Tais, yog koj tseem xav yuav kuv lub zog los qhia koj cov neeg, mas kuv  tsis yig li.”

Ces Mas Tis Nus pom cov dab phem nyob ncig nws, nws hais rau cov dab phem tias

“Nej ua dab tsi ntawm no? Nyob hauv kuv tsis muaj dab tsi ua nej tug.”

Ces Mas Tis Nus txoj sia tu.

Add new comment

4 + 16 =