PHAU NTAWV QHIA ME NYUAM TXOG HMOOB LUB NEEJ.

Npis Ntas Nias tus ntxhais Hmoob teeb phau ntawv ‘Astrid and Apollo’ hais tias vim nws tsis pom muaj cov ntawv uas yuav hais txog Hmoob lub neej mas nws thiaj txiav siab sau phau ntawv nyeem ua si hais txog Hmoob lub neej rau cov me nyuam yaus nyeem. 
Phau ntawv no piav txog ob tug me nyuam Hmoob npe hu ‘Astrid’ thiab ‘Apollo’, nkawd yog ob nus muag nyob hauv Mis Nes Xos Tas, As Mes Lis Kas teb. Nkawd tau mus nuv ntses, tau mus koom ua si lom zem hauv Hmoob kev ncaws pob thiab mus dhia qaib ua si hauv Hmoob lub tsiab peb caug.
Npis Ntas Nias yog ib tus neeg Hmoob yug hauv Los Tsuas teb tab sis tuaj loj nyob As Mes Lis Kas teb. Nws piav tias cov me nyuam phaum tshiab no tsum paub txog lawv lub keeb ua neeg thoj nam thiab paub txog niam txiv txoj kev txom nyem. Tsis tas li, nws xav kom lawv pom txog Hmoob kev ua neej nyob rau zim txwv no thiab.
Hais txog kev luam phau ntawv no tawm los rau sawv daws nyeem, mas Npis Ntas Nias hais tias tsis yooj yim li. Nws xa mus rau ntau lub tsev luam tab sis tsis muaj leej twg quav ntsej txog nws phau ntawv no li. 
Lub zim txwv nws tag kev vam khom ntawd, muaj tej lub tsev luam ntawv tau cev ntes los pab nws. Yog li ziag no nws phau ntawv no thiaj raug luam tawm los rau sawv daws tau nyeem.
Phau ntawv ‘Astrid thiab Apollo’ no tawm rau sawv daws tau yuav yog hnub tim 1 hauv lub 8 hli tas los no.

 

Add new comment

4 + 2 =