HMOOB LUB KEEB NTSEEG NYOB LOS TSUAS TEB 4

"Zaum no mas kuv tuaj nyob tiag tiag laid, saib nej puas pab kuv ua tsev!"

Kuv nrhiav tau ib lub tsheb rov qab mus Moos Loob. Thaum txog Moos Loob lawm, kuv cia li npaj mus nyob pem Hmoob. Thaum ntawd yuav txog lub caij ua hmoov hla, kuv ua hmoov hla tas, hnub tim 17 lub 4 hlis xyoo 1950, muaj ib lub tsheb Suav ua luam yuav mus txog Vees Cas. Kuv tau thov kom nws pab thauj kuv cov phij xab mus txog Roob Nyuj Qus puas tau?
Tus Suav ntawd hais tias tau! ces kuv muaj 4 lub phij xab ntoo, nyob hauv cov phij xab muaj ntawv sau, ntawv nyeem, khaub ncaws, muaj cov ntsia hlau ua tsev, rauj, kaw, thiab tej yam ua tsev.
Thaum tuaj txog ntawm qhov chaw yuav nce mus saum lub zos Roob Nyuj Qus, mas kuv kom tus Suav muab kuv cov phij xab thau nyob ntawm ntug kev. Kuv thiaj mus txog Txawj Tswb lub tsev, thaum tsaus ntuj cov Hmoob mus ua teb los txhij, kuv thiaj thov cov neeg mus nrog kuv nqa cov phij xab los rau hauv Txawj Tswb tsev. Txawj Tswb nws npaj txaj qhuas tib si tso kuv cov phij xab nyob rau saud, thiab kom kuv pw nrog nws nyob pes tsawg hnub kuj tau. Nws tias “Nod yog koj tsev ntag!”
Thaum ntawd mas yog lub 4 hlis, kuv tsis paub Hmoob muaj hauj lwm ntau, tab tom yog lub caij Hmoob ntov ntoo hlawv teb tag, ces yuav npaj cog pob kws thiab cog nplej.
Thaum cov Hmoob pom kuv rov qab tuaj txog, mas lawv xav tias tus Fab Kis ntawd mas xav tuaj nrog peb nyob tiag pob. Tom qab thaum kuv twb paub lus Hmoob zoo lawm, kuv nug lawv, mas lawv hais li ntawd thiab lawv xav tias “Kuv mas ntshai yog ib tug neeg poob nyiaj txiag tag lawm, kuv lam tuaj nyob pem Hmoob saib puas tau xwb.”
Cov Hmoob tseem hais rau kuv tias “Ntev mus mas peb tsis pom koj yos hluas nkauj, mas peb thiaj ntseem tias koj tuaj ua ib txog hauj lwm txawv, tab sis ntev ntev thiaj li ntseeg li ntawd. Chiv thawj mas peb xav tias koj yog ib tug neeg tuaj ua luam xwb.”
Thawj hmos, mas kuv hais rau lawv tias “Zaum no mas kuv tuaj nyob tiag tiag laid, saib nej puas pab kuv ua tsev? Kuv nrog nej nyob, kuv nyob hauv nej txhais tes lawm.”
Lawv teb tias “Pab xwb, tiam sis peb tsis txawj ua tsev, tos ob peb hnub tso peb mam ua.”
Tag kis mas kuv tsis xav nyob dag, ces kuv thiaj pib kawm lus Hmoob. Kuv nug lawv hais txog lub rooj zaum thiab lwm yam ntxiv. Thaum ntawd kuv tsis paub sau ntawv Hmoob, mas kuv lam muab ntawv Fab Kiss au raws li kuv to taub xwb. Kuv ua tas hnub li no, ces cov neeg tuaj nrog kuv tham coob kawg. Kuv nug ntau yam tas zog ntawm lawv, thiab lawv kuj hais lus Hmoob rau kuv. Muaj tej tus kuj hais kom kuv qhia lus Fab Kis rau lawv, peb ua li no 3-4 hnub tej, ces kuj tsis tau kev ua Thaj Txiv Ntuj.
Kuv nrog cov Hmoob nyob li 4-5 hnub, kuj tseem tsis tau pom cov Hmoob hais txog qhov yuav pab ua ib lub tsev rau kuv nyob li. Kuv nug, mas lawv tias tos ob peb hnub tso. Thaum ntawd kuv tsis paub lawv tab tom ua teb thiab tsis yog lub caij yuav zoo thov lawv. Kuv nyob li ntawd 15 hnub tej, kuj tsis tau pom lawv pib ua tsev thiab, ces kuv thiaj rov nug ntxiv tias “Ua cas nej tsis ua tsev?” 
Lawv teb tias “Ua xwb !”
Muaj ib hnub, mas Txawj Tswb nws hais rau kuv tias “Koj nrog kuv mus, kuv pom ib tug ntoo zoo ua ncej tsev. Thaum rov qab los tsev, mas koj kwv ib tug, hos kuv kwv ib tug.”
Txawj Tswb wb mus txog, kuv pom ib tug ntoo ntseeg yiag yiag, ces Txawj Tswb thiaj ntov thiab nws tws ntev li 2 teev tej mas thiaj tau ob tug ncej zoo nkauj kawg, ces wb thiaj rov qab los.
Lub caij ntawd, wb ib leeg kwv ib tug ncej. Kuv twb zoo siab tias yuav ua tsev, tab sis tag kis kuj tsis tau ua thiab, nws mus ua lwm yam hauj lwm lawm. Kuv rov qab thov kom lawv ua tsev dua, lawv tias “Tau xwb, tab sis yuav tau mus thov zej zog thiaj li ua tau, wb ob leeg xwb ces ua tsev tsis tau. Yog zej zog sawv daws pab mas ua ib hnub xwb tau lawm.”
Muaj ib hnub Txawj Tswb thiaj coj kuv mus xyuas cov yim neeg Hmoob. Lawv piav lus Hmoob, ces kuv tsis tos taub, tab sis kuv xav tias ntshai sib tham tias tus ntawd nws xav ua tsev, tab sis nws tsis paub ua li. Mas nws xav kom peb pab nws ua tsev, ntshai lawv hais tias tau kawg! ces lawv thiaj teem caij wb mus ncig hauv lub zos zoo li no ob hnub sis law.
Ib hlis tom qab ntxiv, ces txawm muaj ib hnub neeg coob coob tuaj ua cov ncej thiab cov nqaj. Ib tsam tsaus ntuj, mas kuv pom cov nqaj thiab cov ncej ntau kawg. Hos ntawm kuv, mas kuv tau nrog ib tug txiv neej tsis nco qab nws lub npe lawm, wb tau mus txiav ib co nqaj tsev thiab ob peb hnub tom qab mas lawv sawv daws coob mus phua ib co ntoo ntawm ntug kev tsheb, mas ua tau 7-8 hnub, ces kuv thiaj tau ib co txiag ntoo zoo nkauj kawg.
Thaum ntawd kuv twb nyob hauv Txawj Tswb tsev tau ib hlis ntau lawm, ces kuv pom cov tub rog Fab Kis lawv caij tsheb dhau los txog ntawm kev, kuv thiaj thov lawv pab thauj kuv cov txiag ntoo kom los txog ntawm qhov chaw kuv yuav ua tsev.
Thaum ub mas muaj ib tug Fab Kis ua ib lub tsev nyob ze ntawm lub zos Roob Nyuj Qus no. lub tsev mas kuj zoo nkauj thiab dav kawg. Kuv mus xyuas lub tsev, mas xov cov txiag ntoo kaw dav kawg li thiab. Tab sis mas Hmoob tau hlawv cov nqeeb nyob ib ncig ntawm lub tsev, ces ua rau hluav taws kub lub tsev tas. Tsis tshuav ib tug ncej zoo lawm, tsuas tshuav ib co txiag luv luv xwb. Kuv muab cov txiag ntawd los khi rau kuv lub tsheb kauj vab, ces ua ib zaug thauj 5 daig tej thiab npaj coj mus ua cov rooj rau cov me nyuam sau ntawv, hos cov Hmoob mas lawv npaj cov ncej thiab cov nqaj tej.
Lub 5 hlis xyoo 1950, lawv thiaj tsa kuv lub tsev, ces sawv daws tuaj coob coob kawg. Kuv tseem muaj ib co duab hais txog qhov no. thaum txog lub 6 hli tag, mas kuv lub tsev thiaj ua tiav tas. Thaum ntawd kuv thiaj mus nyob hauv kuv lub tsev. Cov Hmoob Thoj thiab Hmoob Yaj lawv tias “Peb yuav tso ib co tub tuaj nrog koj nyob.” 
Lawv thiaj li tso Hwj Thoj thiab Yeeb Yaj tuaj nrog kuv nyob hauv kuv lub tsev thiab tus Nplog uas hu ua Thaws, kuj nrog kuv nyob npaj qhia ntawv Nplog rau cov me nyuam Hmoob no. thaum ua tau lub tsev tiav tas lawm, mas peb thiaj pib qhia ntawv Nplog rau cov me nyuam Hmoob.
Lub 7 hlis xyoo 1950, kuv tau pib qhia ntawv rau 20 tus me nyuam. Thaum ntawd mas kuv pib ua kuv lub neej nyob hauv Hmoob, kuv muab kuv lub tsev xov ua 4 kem, ib kem uas yog cov tub pw, kem ob mas yog kuv pw, kem peb mas yog qhov chaw teev Ntuj, hos kem plaub mas yog cia rau tau ua zaub ua mov noj thiab txais qhua. Kuv lub tsev mas ntev li 12 mev thiab dav li 8 mev, ces kuj yog ib lub tsev uas loj hauj sim.
Lub caij ntawd, ob tug me nyuam tub Hmoob mas kuv cia nkawd ua zaub rau peb noj thiab ua kuv luag. Peb kuj sib tham ua sin tau thiab kuv tseem hluas, ces kuj nyiam nrog lawv ua si. Muaj tej hnub tsis kawm ntawv, mas lawv coj kuv mus yos ua si qhov ub qhov no. kuv kwv phom mus tua noog thiab kuv kuj nrog lawv mus yos hav zoov ua si.
Thaum ntawd mas kuv tau saum tua phom Hmoob ntau zaus thiab tus tub hluas Nplog Thaws wb kuj muab siab qhia ntawv rau cov me nyuam thiab ho muab rau kawm lus Hmoob. Hos cov me nyuam kuj qhia lus Hmoob rau kuv, thaum ntawd mas kuv zoo siab kawg li, lub caij ntawd kuv nrog cov Hmoob nyob tau 25 hnub xwb.

 

Add new comment

14 + 6 =