HMOOB LUB KEEB NTSEEG NYOB LOS TSUAS TEB 3

“Kuv txiav siab meej thiab xav mus nyob lub zos Hmoob hu ua Roob Nyuj Qus.”
-TP. Nyiaj Pov-

Thaum tus hluas Nplog wb rov mus txog rau Moos Loob, kuv tau txiav siab meej hauj sim tias kuv yuav mus nyob pem Hmoob.
Thaum ntawd, kuv nrhiav tau ib phau ntawv Dictionary, uas yog phau txhais lus Hmoob, yog ib phau ntawv uas puag thaum ub cov Txiv Plig nyob Nyab Laj teb ua cia. Kuv cia li siv phau ntawv ntawd, vim muaj tib phau xwb. Tsis yog kuv li thiab, ces kuv pib xyaum sau phab ib thiab phab ob. Kuv niaj hnub sau tas zog. Kuv tsis to taub cov ntsiab lus, tab sis sau raws li kuv pom xwb. Kuv xav tias thaum kuv yuav kawm lus Hmoob, phau ntawv no yuav pab tau kuv me ntsis.
Thaum txog caij 15 hnub li uas kuv tau teem rau Txawj Tswb, mas kuv thiab tus hluas Nplog hu ua Thaws, wb rov qab mus pem lub zos Hmoob. Mus ib hnub mas thiaj li txog pem lawv zos. Thaum mus txog, Txawj Tswb tus tub hu ua Zam Nob tsis nyob lawm. Nws mus ua teb yeeb dua Phuaj Khoos lawm. Kuv pw ib hmos hauv Txawj Tswb tsev, ces kuv rov qab teem caij dua tias “Kuv rov mus tsev 10 hnub, los 15 hnub tej, mas kuv yuav rov qab tuaj.”
Txawj Tswb teb tias “Tau xwb!” 
Nws yuav hais kom nws tus tub nyob tos tiag tiag. Tag kis kaj ntug, ces wb rov qab mus rau nram Moos Loob.
Kuv tos tau 15 hnub ntxiv, ces kuv nrog ib tug Txiv Plig nyob hauv Moos Loob wb mus ib hnub ib hmos thiaj txog. wb pw ib hmos ntawm kev, thaum ntawwd mas muaj 81 lav kev diam. Thaum wb tuaj pom Zam Nob, uas yog Txawj Tswb tus tub, mas nws kuj nyob hauv tsev tos kuv. Tag kis kaj ntug, Zam Nob Yaj nog nees ib tug, thiab tso peb tej khoom rau hauv lub nras nees, muab rau tus nees thauj thiab nws coj wb ob tug Txiv Plig mus txog lub zos Phalangmou, uas yog nws niam tais yawm txiv nyob.
Thaum mus txog, kuv pom lub zos Phalangmou mas cov Hmoob kuj coob hauj sim, ntshai muaj li 60 lub tsev. Peb pw ib hmos nyob ntawd, ces tag kis kaj ntug peb thiaj li rov qab los rau Phuaj Khoos, uas muaj 20 los 30 lub tsev Hmoob. Peb noj sus xwb, peb noj su hauv Txawj Tswb tus tij laug lub tsev. Peb noj sus tas, ces peb thiaj li mus txog Phaxang neng. 
Nyob ntawd muaj 3 lub zos, ces peb mus ncig xyuas 3 lub zos no thiab thiaj li pw ib hmos nyob ntawd. Thaum peb mus ncig xyuas cov zos ntawd, mas kuv suav cov tsev ntawd, Zam Nob thiaj hais rau kuv tias : “Ceev faj txhob suav cov tsev li no, tsam Hmoob tsis to taub, ces Hmoob lam xav hais tias ib tug Fab Kis tuaj suav saib ib lub zos muaj tsawg lub tsev. Yog ib tug nom yuav npaj tuaj sau se, ces yuav ua rau lawv poob siab, mas kuv kuj rov ceev faj me ntsis. Tiam sis Zam Nob mas nws kheev tham kawg, nws piav rau sawv daws meej tias “Tus no yog ib tug Fab Kis, nws lam tuaj ncig xyuas sawv daws xwb, nws piav raws li nws paub.”
Hnub 3, peb sawv daws thiaj li rov qab los txog Zam Nob lub tsev. Peb pw ib hmos nyob hauv nws tsev, ces tag kis kaj ntug wb ob tug Txiv Plig thiaj li rov qab mus rau Moos Loob, yog lub 2 hlis ntuj xyoo 1950.
Thaum wb rov mus txog Moos Loob, mas kuv txiav siab meej tias yuav ua ib siab mus nrog Hmoob nyob, ua hauj lwm nrog Hmoob mus tag kuv sim neej. Ntshe kuv kawg yuav tau nrog Hmoob nyob xwb.
Lub 3 hlis xyoo 1950, kuv hnov hais tias Txiv Plig Soob Leej (Fr. Benjamin Rancoeur), uas ib txhij nrog kuv nyob Paj Xaas, thaum kuv los nyob Moos Loob lawm, mas Tswv Qhia tau xa nws mus nyob Xees Khuam (XiengKhoung). Nws twb mus nyob rau ib lus zos Hmoob hu ua Pab Kuag (Pak Kuang). Muaj ib co Hmoob Lis nyob ntawd coob hauj sim, ces kuv xav tias kuv yuav mus xyuas nws, thiab kuv yuav mus hais rau Tswv Qhia uas nyob Vees Cas hais tias “Kuv txiav siab meej thiab xav mus nyob lub zos Hmoob hu ua Roob Nyuj Qus.”
Kuv tau xaiv tias xyov kuv yuav caij tsheb loj, los caij tsheb kauj vab. Thaum kawg, kuv thiaj li muab kuv lub tsheb kauj vab tso rau hauv ib lub tsheb loj uas thauj toob xib. Thaum ntawd, lub tsheb yuav mus Moos Loob rau Xeev Khuam. Tab sis lub caij ntawd cov choj nyawm txoj kev tau puas ntau tus lawm, mus nyuaj hauj sim.
Kuv mus txog Txiv Plig Soob Leej lub tsev uas nyob pem lub zos Pab Kuag thiab kuv pw ib hmos nrog Txiv Plig Soob Leej, wb tham ntau yam. Tag kis kaj ntug, ces kuv thiaj nrhiav tau ib lub tsheb thauj kuv cov khoom rov qab mus txog Vees Cas, kuv tau muab kuv lub tsheb kauj vab tso rau saum lub tsheb pab thauj, ces kuv nrog lub tsheb mus rau Vees Cas.
Kuv nrog lub tsheb los 3 hnub thiaj txog Vees Cas, vim lub tsheb mas poob choj 2 zaug. Ib lub tsheb thauj khoom hnyav nyav, hos cov choj los kuj phem phem kawg, ces mus tau 3 hnub diam kuv thiaj txog Vees Cas.
Nyob Vees Cas kuv mus cuag Tswv Qhia, kuv hais tias “Kuv mus xyuas cov zos nyob ib ncig Moos Loob, mas kuv txiav siab meej tias yuav mus nyob hauv lub zos Hmoob hu ua Roob Nyuj Qus.”
Tswv Qhia teb kuv tias “Tau, nyob ntawm koj siab.”
Thaum ntawd, yog tus Tswv Qhia hu ua Mazuoyer

Add new comment

2 + 5 =