Lub tshaj xo 'ZOO TSWV ZOV YAJ' thiab phau ntawv 'KWV TXHIAJ'

Cov phooj ywg los yog kwv tij nkauj muam sawv daws, lub tshaj xo ZOO TSWV ZOV YAJ pib txhim tsa nyob hauv xyoo 1994 hav lub zos Zas Vuas, Nkws Yas teb. Muaj Txiv Plig Nyiaj Pov thiab Cwj Vuam Chiv Yaj nkawd 2 leeg ua hauj lwm pab tshaj lub Moo Zoo thiab txuj Hmoob rau cov Hmoob nyob sab ntuj As Xias tau mloog saum huab cua hauv lub xov tooj cua RADIO VERITAS ASIA sob lus tshaj xo SW2 31 meter band, lub sij hawm yog 5 teev txaus ntuj, ib hnub 30 fiab.

Txog xyoo 1997 Txiv Plig Nyiaj Pov tshais chaw mus ua hauj lwm hauv lub xov tooj cua RADIO VERITAS ASIA nyob Fis Lis Pees teb, ces thiaj pib tshaj xo txog ntau yam ntxiv. Ib yam mas yog cov zaj muaj lub npe tias ‘KEV NTSEEG NTSIB HMOOB TEJ TXUJ CI’.

Yog li no, nyob hauv xyoo no lub tshaj xo ZOO TSWV ZOV YAJ thiaj zoo siab rov coj cov zaj thaum ub ntawd tuaj tham rau nej sawv daws tau mloog dua.

Zaj hnub no kuv Txawj Tsav yuav coj tuaj tham rau sawv daws mloog, yog tshaj tawm nyob hauv xy00 1997 lub 2 hlis tim 28 hais txog ‘KWV TXHIAJ’. Tus sau zaj no yog ‘Muas Yis’, zaj lus yog hais li no:

Peb tsoom Hmoob muaj lub keeb puam nyob rau lub qab ntuj khwb no twb ntev li 5,000 tawm xyoo los lawm. Peb Hmoob yog ib haiv neeg muaj txuj muaj ci xws luag, ntau lub caij ntau tiam nyob rau hauv Hmoob liv xwm. Hmoob kuj nrog luag lwm haiv neeg loj muaj vaj huam sib luag, muaj kev txhawb txhim vaj txhim tsev, muaj huab tais muaj nom muaj tswv, muaj kev lis kev cai, muaj tus txuj tus ci uas luag lwm haiv ntau haiv ntau xeem neeg twb tsis muaj.

Hauv Hmoob tej kev lis kev cai muaj ntau fab ntau hom zoo li:  fab kev cai dab qhuas, fab kab ke rau dab rau ntuj, fab kev sib fim rau neeg ua neej ua tsav, fab kev qhuab qhia.

Tos niaj hnub no Hmoob nto moo mus puv ntiaj teb twb yog vim Hmoob muaj Hmoob teej Hmoob tug. Hmoob qev luag tiaj nrag yug nyuj tsis qev luag ncauj hais Hmoob xeem lus. Hmoob hais tias yuav luag lus mloog luag hais los Hmoob tsis yeem yuav luag tus cai. Ces tas ntiaj teb thiaj muaj ntau haiv neeg nyiam thiab muaj ntau haiv neeg ntxub Hmoob.

Hmoob tej txuj ci fim neej fim tsav muaj tej kab ke sab nraud rau yus pom, muaj lub suab hu hais lus nrov rau yus mloog. Yam li hais kwv txhiaj, hais zaj tshoob, hais dab neeg, thiab hais txiv xaiv foom kom,thiab lwm yam.

Hmoob hais kwv txhiaj hais tau muaj txwm muaj nkawm sib haum zoo mloog. Muaj lub ntsiab tob thiab zoo phim rau txhia phaum neeg. Tsis zoo li luag lwm haiv uas peb tsuas hnov tej suab paj nruag nrov ua doog diaj toog pob ntseg, thiab yus mloog tsis tau lub tsis tau ntsiab dab tsi li.

Hmoob yuav muab lub ntuj lub teb, ntuj tshav ntuj nag, lub caij no caij sov, me nag me noog, paj mab paj ntoo, tes qav tes num thiab lwm yam ntau tsav ntau yam los piav rau Hmoob lub neej coj los hais ua kwv txhiaj. Hmoob tej kwv txhiaj thiaj nyias muaj nyias zaj rau cov neeg zoo li: zaj kwv txhiaj rau cov hluas, zaj kwv txhiaj rau cov  uas mus ua nyab, kwv txhiaj ntsuag, kwv txhiaj khiav teb tsaws chaw, kwv txhiaj qhuab qhia, thiab lwm yam ntau hom kawg.

Cov Hmoob nyob rau Los Tsuas teb, Suav teb, Nyab Laj teb thiab Thaib teb ib txhia, thaum nej noj hmo tag, cov me nyuam tub me nyuam ntxhais muaj hnub nyoog li 10 ntau xyoo tej yuav tuaj zaum pliaj liab vog ntawm tej ntug cub los tej hauv plag mloog tej niam tej txiv los tej hlob qhia kwv txhiaj, qhia ncas, hais dab neeg kwv huam. Los tej hmo qaim hli nrig lawv sawv daws mus zaum ua tej pawg nyob tom tej tshav puam kawm mus txog tej qas tag hmo.

Lub caij taug kev mus liaj mus teb ces peb hnov suab kwv txhiaj hais nrov zom zaws ua kho siab khuav. Niaj hnub no nej puas tseem ua li no lawm nas Hmoob?

Thaum ib tug Hmoob nws mus nce nto lub toj siab tig loo ntsia rau nram nruab tiag, nws kho siab thiab seev suab hais kwv txhiaj tiag!

Nyob li ob xyoos no, vim lub teb chaws lwj liam Hmoob khiav ua saub ua suv mus nyob luag ntuj yoog luag txuj, mus nyob luag teb yuav luag ci. Tej hluas ces tsis quav ntsej txog Hmoob tej txuj ci lawm, cov laus los laus zuj zus lawm thiab.

Zoo li ntawd ntshai yuav tshuav cov kwv tij nyob rau sab Los Tsuas teb, Nyab Laj teb, thiab Suav teb, nej yeej meem nthuav dav Hmoob tus txuj tus ci mus kom tsuas muaj vam meej mus ib txhis mog!

Kuv yuav hais txog cov phau ntawv kwv txhiaj Hmoob uas lub tshaj xov Zoo Tswv Zov Yaj thiab lub Koom Haum Khaws Txuj Hmoob thiab ntau leej kwv tij Hmoob tau sib pab khaws Hmoob cov txuj tseg muaj zoo li nram no:

Phau tim ib: Hmoob Dawb Kwv Txhiaj Nyob Tsoob Kuj 109 phab. Tus khaws cov thiab sau phau ntawv no yog Paj Tshoob Vwj nyob Moj Lij Phub, Paj Tawg, Tsoob Kuj. Lub Koom Haum Khaws Txuj Hmoob ua tus luam tawm.

Phau tim ob: Kwv Txhiaj Hmoob Pov Moog  muaj 58 phab. Tus khaws thiab sau yog Chij Tsab nyob Paj Tawg, Tsoob Kuj. Lub Koom Haum Khaws Txuj Hmoob ua tus pab feem nyiaj txiag los luam.

Phau tim peb: Kwv Txhiaj Phau Ib muaj 220 phab. Koom Haum Khaws Txuj Hmoob ua tus khaws thiab luam, yog cov kwv txhiaj Hmoob nyob Los Tsuas teb, thiab Thaib teb.

Phau tim Plaub:  Dab Neeg, Kwv Txhiaj, Keeb Kwm Nyob Moos Laj 351 phab. Yaj Ntxoov Yias ua tus khaws thiab sau, Koom Haum Khaws Txuj Hmoob ua tus luam tawm. Yog cov kwv txhiaj Hmoob nyob Moos Laj, Suav teb.

Phau tim tsib:  55 Zaj Kwv Txhiaj Hmoob Dawb. Txiv Plig Ntxoov Vaj ua tus khaws thiab luam tawm, yog cov kwv txhiaj Hmoob nyob Thaib teb. Tab sis phau no peb tsis muaj faib rau tsoom Hmoob lawm.

Cov phooj ywg nyob Cob Tsib teb, puas muaj ib hnub peb yuav tau nej tej zaj kwv txhiaj uas yog Hmoob ib feem txuj ci no los kawm los theej khaws tseg cia rau tej me tub me nyuam rov tom qab. Peb thov nej nrhiav kev sau ntawv tuaj rau peb thiab mog!

Cov niam txiv, kwv tij nkauj muam, thiab phooj ywg hmov tshua sawv daws, cov lus tshaj xo hauv xyoo 1997 yog muaj li nej nyuam qhuav hnov tas los ntawd.

Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

7 + 7 =