HMOOB LUB KEEB NTSEEG NYOB LOS TSUAS TEB 1

"Kuv xav mus tshaj Ntuj Lus nyob Pej Kum teb."
-Txiv Plig Nyiaj Pov-

Kuv niam thiab kuv txiv yog ib yim neeg ua teb, uas nyob rau Fab Kis teb. Thaum kuv tseem yau, kuv kawm txuj nyob hauv kuv lub zos, txij thaum kuv lub hnub nyoog muaj 5-12 xyoos.
Thaum kuv muaj 12 xyoos, mas kuv hais rau cov Txiv Plig nyob hauv kuv lub zos tias “Ntshe kuv xav npaj ua Txiv Plig, ces lawv thiaj li tau xa kuv mus kawm ntawv nyob hauv ib lub tsev Seminaire. Yog ib lub tsev qhia ntawv thiab qhia txuj rau cov npaj kawm ua Leej Choj.
Kuv tau siv lub caij kawm ntev li 7 xyoo, ces thiaj tau txog Bacealaureat (Qib siab). Thaum ntawd, mas kuv hais tias “Kuv yuav ua Txiv Plig npaj mus tshaj Ntuj Lus, tsis yog nyob hauv kuv lub teb chaws. Kuv xav mus tshaj Ntuj Lus nyob Pej Kum teb.” 
Kuv thiaj thov kiag hauv lub Koom Haum uas yog npaj ib co Txiv Plig mus tshaj Ntuj Lus rau Pej Kum teb. Kuv thiaj tau mus nyob hauv lub Koom Haum Oblat Demarie Immaculee (OMI), ces thiaj tau kawm ua Leej Choj thiab txais kev cog lus ua Leej Choj rau xyoo 1946. Kuv ua Leej Choj tas, tseem kawm txuas ntxiv li ib xyoos thiab, ces thiaj kawm tiav txoj kev ua Txiv Plig.
Txog xyoo 1947, ces lub Koom Haum OMI thiaj tau xa kuv tuaj tshaj Ntuj Lus nyob rau Los Tsuas teb (Laos). Vim thaum lub caij ua ntej uas kuv yuav npaj mus tshaj Ntuj Lus rau Pej Kum teb, mas kuv tau thov mus tshaj Ntuj Lus ntau lub teb chaws, kuv kuj tau thov mus tshaj Ntuj Lus nyob Los Tsuas teb thiab. Cov thawj tswj hauv lub Koom Haum OMI thiaj tau xa kuv tuaj mus nyob Los Tsuas teb li uas kuv tau thov.
Tim 24 lub 12 hlis xyoo 1947, kuv thiaj tau caij nkoj 20 tawm hnub tuaj txog Hom Cis Mees (Ho Chi Minh city), uas nyob nram Nyab Laj (Vietnam) qab teb. Peb kuj npaj ob peb lub phij xab thiab ntau phau ntawv sau, ntawv nyeem thiab yam puav tshuaj sib xyaws ua ke.
Lub caij nyob Hom Cis Mees ob peb hnub, peb 4 tug Txiv Plig tshiab no thiaj caij tsheb sawv kev hla Khab Meem teb (Cambodia) tuaj txog rau Xas Vas Nas Khej (Savannakhet), uas yog ib lub xeev hauv teb chaws Los Tsuas.
Thaum peb 4 tug Txiv Plig tshiab tuaj txog Xas Vas Nas Khej, mas peb 4 tug Txiv Plig tau thau cov phij xab coj mus ntim hauv ib lub nkoj, uas lub nkoj ntawd nws yuav taug tus niam dej nce toj tuaj rau Vees Cas (Vientiane). Ces peb 4 leeg Txiv Plig tshiab no thiaj nrog lub nkoj tuaj txog Vees Cas.
Yog lub 2 hlis xyoo 1948, peb tuaj txog Vees Cas. Peb mus nyob hauv Tswv Qhia tsev. Tswv Qhia thiaj hais rau peb tias “Ua ntej mas peb yuav tsum kawm lus Nplog tso.”
Tswv Qhia thiaj xub xa peb 4 tug Txiv Plig tshiab xub mus kawm lus Nplog nyob Paj Xaas (Paksan). Thaum mus txog Paj Xaas lawm, peb 4 tug Txiv Plig tshiab no thiaj mus qhia lus Fab Kis rau ib cov me nyuam Nplog npaj kawm ua Txiv Plig, thiab thaum peb qhia lus Fab Kis li no, peb kuj tau kawm lus Nplog thiab. Kuv tau kawm lus Nplog 2 xyoos nyob Paj  Xaas.
Lub 11 hlis xyoo 1949, peb cov Txiv Plig sau siab nyob Paj Xaas, Tswv Qhia thiaj hais rau kuv tias “Koj twb paub lus Nplog lawm, kuv xav kom koj mus tshaj Ntuj Lus nyob Moos Loob (Louangphabang).”

Add new comment

3 + 6 =