DEJ NYAB NTIAJ TEB

Nyob zoo cov kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no peb Zoo Tswv Zov Yaj rov los piav txog peb Hmoob tej txuj rau cov kwv tij sawv daws paub ntxiv. Yav tas los peb tau nyeem ib zaj kwv huam hais txog ntuj tsim teb raug; los yog ntiaj teb no tshwm los zoo li cas raws li Hmoob dab neeg tas lawm. Zaum no peb ho los paub txog peb Hmoob zaj kwv huam dej nyab ntiaj teb ua ke.
Yog hais txog ‘dej nyab ntiaj teb’, mas peb yuav nco txog zaj kwv huam hauv phau Ntawv Ntshiab piav txog Nos Hes txua nkoj ntim noob tsiaj noob txhu. Peb Hmoob zaj ne puas zoo li ntawd los yuav txawv.
Nyob rau lis piam tas los peb tau tso zaj hais txog ‘Noob Neej’ tias thaum tib neeg nyiam kev tsis zoo mas Yawm Saub thiaj yuav tso dej los nyab ntiaj teb.
Hnub no peb yuav piav txuas ntxiv mus li no : Lawv thiaj thov kom Yawm Saub muab sij hawm rau lawv mus soj ntsuam saib puas tshuav cov tib neeg siab zoo cia yeej noob. Lawv pom tias ‘Nkauj Mim’ thiab ‘Nraug Nus’ yog ob tug siab ncaj siab zoo, ces Txoov Siv Yis thiaj nqis los hais rau nkawd tias “Nkauj Mim thiab Nraug Nus! Yawm Saub yuav tso dej nyab ntiaj teb no, mas neb txhob ua dab tsi lawm mog. Neb kav tsij mus npaj kom tau ib lub nkoj loj loj kawg, es neb npaj me noob tsiaj noob tsuag puas tsav yam ntim rau hauv lub nkoj mog, tshuav xya xyoo xwb ces dej yuav nyab lub ntiaj teb no. Thaum nkawd hnov li no lawm ces, nkawd niaj hnub mus txiav ntoo los txua nkoj thiab mus nrhiav tawv nyuj coj los xaws ua nkoj ib yam.
Thaum nkawd xaws tau nkoj tiav, ces nkawd muab puas tsav puas yam noob tsiaj noob nroj tsuag noob kab ntsaum ntim rau hauv nkawd lub nkoj tas; ces muaj ib hmos Txoov Siv Yis thiaj los hais rau nkawd kom nce nkoj vim Yawm Saub tso dej nyab tuaj lawm.
Nkawd khiav mus nkag rau hauv lub nkoj, ces Yawm Saub txawm muab lub ntiaj teb raus dej; ces dej thiaj nyab puv kiag ntiaj teb tam sim ntawd ntag.
Dej nyab tau 120 hnub ces noob neej noob tsav nyob lub ntiaj teb tuag tu noob tag du lug. Yawm Saub mam muab lub ntiaj teb nqa tawm, ces dej mam nqig zuj zus. Nkauj Mim thiab Nraug Nus lub nkoj thiaj mam poob los txawb saum npoo av. Thaum dej nqig tas nkawd los nyob tau 120 hnub saum npoo av, cov av mam li khov ruaj qoos; ces nkawd mam li muab cov noob tsiaj noob kab ntsaum tso tawm. Nkawd muab cov noob qoob noob nroj tsuag tseb rau saum npoo av, ces me nroj tsuag mam li hlav tuaj. Me kab ntsaum tsiaj txhu mam li huaj vam tuaj nroo ntws thoob ntiaj teb.
Hmoob txawm muaj ib zaj kwv huam dej nyab ntiaj teb, yog Yaj Paj Xab tau hais tseg thaum xyoo 1975 mas zoo li no :
Nws piav tias tos dej nyab ntiaj teb los vim ‘Xob’ tuaj txeeb tib neeg poj niam mus rau qaum ntuj, ces neeg thiaj nce mus coj rov qab. Thaum Xob los txog ua ciav tsis pom poj niam lawm, ces Xob thiaj caum tuaj rau ntiaj teb; neeg muab saw nqeeb pleev ntshav dev cuab ces thiaj ntes tau Xob cia. Tom qab Xob dag tau cov me nyuam tso Xob dim, mas Xob npau tawv heev; nws thiaj hais kom raub ris muab qhov dej txhaws, ces dej thiaj nyab ntiaj teb.
Tsis tas li xwb, muaj ib zaj tej zaum sawv daws yuav hnov los dua lawm thiab; yog zaj hais txog dej nyab ntiaj teb ces ob nus muag thiaj tau nkaum hauv lub nruas. Zaj no yog zoo li no :
Muaj ob tus kwv tij mus ua teb, mas muaj ib tus dab niaj hnub los tsa nkawd cov nroj kom sawv tuaj. nkawd thiaj mus soj saib yog dab tsi, mas nkawd thiaj pom tias yog niag dab los ua. Ob tug ntes tau dab ces thiaj mam nug; dab qhia nkawd tias dej yuav nyab ntiaj teb, nkawd ua los yuav tsis tau noj.
Tsis tas li xwb, dab qhia nkawd tias saum ib lub roob mas muaj ob lub nruas, yog nruas dub thiab nruas daj. Kom tus tij mus nyob hauv nruas dub, tus kwv thiab tus muam mus nyob hauv nruas daj. Lawv yuav tsum coj cov tsiaj ib yam ib nkawg nrog lawv mus nyob hauv lub nruas ntawd.
Thaum dej nyab ntiaj teb, ces lub nruas dub uas yog nruas hlau txawm tog rau qab nthus lawm; hos lub nruas daj uas yog nruas ntoo ces txawm ntab mus txog nqaum ntuj. Lub nruas mus tsoo lub ntuj nrov, ces ‘Nyuj Laug’ hnov; nws thiaj tawm tuaj saib, thiaj pom tias dej nyab ntiaj teb neeg tuag tas.
Nyuj Laug pom li ntawd, nws thiaj muab hmuv hlau los nkaug roob nkaug hav thiab tswm nram qab ntug ua plab yias, ces dej thiaj ntws mus xaus rau nrad ua hiav txwv. Ces dej thiaj nqig rov qab.
Cov kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv ntu no peb piav txog dej nyab ntiaj teb xaus li no xwb, lis piam tom ntej peb mam nrov tham txog Hmoob dua.