NOOB NEEJ

Lub lis piam no, Zoo Tswv Zov Yaj yuav nthuav peb Hmoob txuj hais txog tsim noob neeg rau ntiaj teb. Nyob hauv yawg Tub Ntxawg Lis Paj Laug zaj kwv huam ‘Ntuj tsim teb raug’ tau piav ntxiv tias Yawm Saub thiab Poj Saub tsim Nkauj Iab thiab Nraug Oo los ua neej kav ntiaj teb, nkawd yug tau ob kwv tij yog ‘Ci Tsuj’ thiab ‘Ci Npuag’. Ci Tsuj thiab Ci Npuag yog ob tus muab hneev tooj hneev hlau tua 8 lub hnub 8 lub hli poob saum qaum ntuj tag ua rau tshuav tib lub hnub tib lub hli kav qaum ntuj li nyem no.
Ci Tsuj thiab Ci Npuag pom tias ntiaj teb no tsis muaj tib neeg nyob, mas nkawd thiaj tau nug Nkauj Iab Nraug Oo tias “Niam thiab txiv, wb xav tsim noob neej los tsuj ntug, noob tsav los tsuj teb no; ua li lub ntiaj teb no dav li cas? Tsim neeg puas txaus nyob, tsim dab puas txaus txoos?”
Tab sis Nkauj Iab thiab Nraug Oo tsis paub tias ntiaj teb dav li cas, nkawd thiaj qhia kom ob kwv tij mus nug ‘Ci Kaws’.
Nkawd thiaj mus hais Ci Kaws kom pab mus ntsuam xyuas saib ntiaj teb dav los nqaim. Tab sis Ci Kaws tsis txaus siab vim nws twb yog phaj yawg lawm los ob tug tub txawm tuaj txib nws thiab. Ci Kaws thiab dag tias “Ob tug me nyuam; lub ntiaj teb mas nqaim kawg kiag. Yog neb yuav tsim noob neej mas tsim nqaij ciab zib txhav plhaub mag xwb, yog neb tsim nqaij toog txhav hlau mas lub ntiaj teb yuav tsis muaj chaws nyob li.”

Ci Tsuj thiab Ci Npuag los txog tom ib tog kev, nkawd pom ib niag dav dub ya los tsaws saum ceg ntoo. Nkawd txawm nug niag dav duab hais tias “Niag dav! Koj muaj tis koj ya tau, es koj paub lub ntiaj teb no dav los nqaim?”

Niag dav teb tias “Ntuj dav ntuj tom cas, teb dav teb tom ces. Neb tsim neej yeej txaus neej nyob, tsim dab yeej txaus dab txoos. Txhob poob siab li lub ntiaj teb dav kawg kiag.”

Ci Tsuj thiab Ci Npuag nkawd hnov li no ces ua rau nkawd chim siab hais tias ua li cas yawg Ci Kaws yuav dag nkawd, ces nkawd txawm mus muab yawg Ci Kaws ntaus 3 qws ces Ci Kaws thiaj cem nkawd hais tias “Ci Tsuj thiab Ci Npuag! Neb yuav xav los kav lub ntiaj teb ua cas tus mus taus neb tsis tso mus; kuv no yog yawg, kuv twb mus tsis taus neb txawm muab kuv ntaus thiab; neb siab tsis zoo. Yog neb hlub kuv mas neb noob neej tuag puv 13 hnub xwb ces kuv tsa sawv rov qab los, tab sis neb siab tsis zoo ces neb noob neej tuag yeej tsis sawv li.”
Ci Kaws cem li ntawd tas ces cia li ntxeev tiaj tuag lawm. thaum no yawg Ci Kaws tus ntsuj plig nce mus txog Yawm Saub, Yawm Saub thiaj kom Ci Kaws mus nyob tom hnub thiab hli; saib xyuas lub hnub kom txhob kub heev tsam ntiaj teb kub hnyiab. Ces Ci Kaws thiaj mus nyob tom hnub thiab hli, es ib xyoos Ci Kaws sawv los ntsia lub ntiaj teb ib zaug; ces ntiaj teb hais tias yog dab noj hli.
Ci Tsuj thiab Ci Npuag nkawd thiaj mus thov kom Yawm Saub qhia nkawd tsim noob neej. Yawm Saub thiaj qhia nkawd muab nplooj xyoob nplooj ntoos los tsim noob neej tias “Neb rov mus txog ntiaj teb ces neb nce saum roob siab, neb muab tes zaws cov nplooj pov rau nram tiaj ces neb hais tias : Noob neej sawv los tsuj ntug, noob tsav sawv los tsuj teb nawb! Neb hais li no xwb ces noob neej tsheej neeg xwb.”
Nkawd rov qab los txog hauv lub ntiaj teb no yog hnub xiab ib, nkawd mus xuas sab tes xis zaws cov nplooj ib hnub pov rau nram tiaj tsaus ntuj nkawd los tsev. Tag kis sawv ntxov tsees ntsia nram tiaj neeg mas coob li coob puv nkaus txhia chaws xwb tab sis yog ib co poj niam.
Hnub xiab ob, nkawd rov mus xuas sab tes laug zaws ib hnub tsaus ntuj pov rau nram tiaj dua. Tag kis kaj ntug tawm mus xyuas pom neeg coob li coob puv nkaus txhia chaw, yog cov txiv neej. Ces nkawd thiaj muab cov poj niam txis rau cov txiv neej ua txij nkawm raws li Yawm Saub qhia, ces noob neej thiaj nyob huaj vam nroo ntws puv nkaus ntiaj teb.
Thaum noob neej huaj vam puv nkaus lub ntiaj teb no lawm, mas noob neej tsis mloog lus. Noob neej ua puas tsav puas yam kev txhaum tsis zoo, ces cua thiaj mus hais rau Yawm Saub. Yawm Saub thiaj hu 12 tug tsiaj nyob ntiaj teb tuaj nug saib puas muaj li cua hais. Yawm Saub thiaj hu Nas, Nyuj, Tsov, Luav, Zaj, Nab, Nees, Yaj, Liab, Qaib, Dev thiab Npua tuaj.
12 tug tsiaj teb rau Yawm Saub tias noob neej yeej ua txhaum nyiam kev phem li cua hais tiag. Yawm Saub thiaj hu Tuam Theeb Tswb, Xob Laug, Ntxwg Nyug, Txoov Siv Yis, Zaj Laug, Ci Kaws, Nkauj Hnub, Nraug Hli, Nkauj Iab, Nraug Oo, Ci Tsuj thiab Ci Npuag tuaj ntsib nws. Thaum lawv tuaj txhij tas, Yawm saub thiaj hais tias “Kuv hu nej tuaj no mas yog vim noob neej nyob lub ntiaj teb lawv tsis mloog lus, ua kev txag kev txhaum ntau tsav ntau yam dhau mas kuv yuav tso dej nyab ntiaj teb kom noob neej tuag tas. Mam li rov qab tsim dua tshiab.”