HMOOB LUB XEEM

Raws li peb Hmoob cov kwv huam hais tseg, mas hais tias tom qab dej nyab ntiaj teb tas, Nkauj Mim thiab Nraug Nus nkawd tau sib sau ua txij nkawm. Nkauj Mim yug tau ib tus me nyuam kheej kheej tsis muaj taub hau thiab tes taw. Nkawd pom zoo li ntawd, nkawd thiaj mus nug Yawm Saub. Yawm Saub hais kom nkawd muab thooj nqaij ntawd txhoov ua tej daim coj mus tso rau qhov ub qhov no. Nkawd muab ob daim tso rau tom nkuaj tshis, ob daim tso nram nkauj npuas, nram vaj, tso saum nqaj, saum ntsis tauj. Tag kis sawv ntxov, mas ob daim nqaij ntawd thiaj txia ua ob nkawm tib neeg nyob hauv vaj tse raws tej chaw nkawd coj mus dai rau.
Daim nqaij tom nkuaj tshis txia ua xeem ‘Lis’, daim nram nkauj npuas ua xeem ‘Muas’, nram vaj ua xeem ‘Yaj’, daim saum nqaj ua xeem ‘Vaj’, daim saum ntsis tauj ua xeem ‘Lauj’.
Muaj tej zaj ho piav tias nkawd muab thooj nqaij ntawd txhoov ua 12 daim coj mus tso 12 qhov chaw, ces txawm ciaj ua Hmoob 12 xeem li no : Daim saum tsob maj ua xeem Yaj, daim saum tsob ntoo ua xeem Xyooj, daim saum tsob cawj ua xeem Hawj, daim saum tsob swm ua xeem Kwm, daim saum tsob tsuag ua xeem Muas, daim saum tsob ntseej ua xeem Yeej, daim saum tsob tsaj ua xeem Vaj, daim saum tsob thwj ua xeem Vwj, daim saum tsob ncaj mis ua xeem Lis, daim saum tsob nyab ua xeem Tsab. Daim saum tsob nroj ua xeem Thoj, saum tsob tauj ua xeem Lauj.
Tsis tas li ntawd, tseem muaj tej tus hais tias muaj ib tus poj niam yug tau 12 tus me nyuam yog : qhua vug (Vaj), qhua yawg (Yaj), qhua moj (Xyooj), qhua plua (Lauj), qhua tsom (Khab), qhua dlub (Thoj), qhua dluag (Hawj), qhua nyaab (Tsab), qhua zaag (Muas), qhua cai (Lis), qhua tag (Ham) thiab qhua nkwg (Kws). Lawv cov no yog  poj suab yawg suab ntawm 12 xeem Hmoob.
Xib Hwb Yaj Zoov Ntxheb los yeej hais tib yam li ntawd thiab, nws hais tias yog hais txog Hmoob mas tej laus muaj 2 lo lus hais : ‘Koj yog xeem dab tsi, los qhua dab tsi?’ Thiab ‘koj yog Hmoob dab tsi?’
Xib Hwb Yaj Zoov Ntxheb hais ntxiv tias ‘XEEM’ los ntawm txiv neej sab los. Lo lus ‘QHUA’ los ntawm poj niam sab los.
Nws hais tias yog hais txog Hmoob cov xeem mas yuav hais zoo li no : xeem Faj hu tias ‘Faj Ncuab’ yog ‘Faj Qhua Vug’, xeem Ham hu ‘Ham Ncuab’ yog ‘Ham Qhua Tag’, xeem Hawj hu ‘Hawj Ncuab’ yog ‘Hawj Qhua Duag’, xeem Koo hu tias ‘Koo Ncuab’ yog ‘Koo Qhua Xoom’, xeem Kwm hu ‘Kwm Ncuab’ yog ‘Kwm Qhua Dub’, xeem Lauj hu ‘Lauj Ncuab’ yog ‘Lauj Qhua Plua’, xeen Lis hu ‘Lis Cuab’ yog ‘Lis Qhua Cai’, xeem Muas hu ‘Muas Cuab’ yog ‘Muas Qhua Zag’, xeem Thoj hu ‘Thoj Cuab’ yog ‘Thoj Qhua Dub’, xeem Tsab hu ‘Tsab Ncuab’ yog ‘Tsab Qhua Nrig’, xeem Vaj hu ‘Vaj Ncuab’ yog ‘Vaj Qhua Vug’, xeem Vwj hu ‘Vwj Ncuab’ yog ‘Vwj Qhua Vug’, xeem Xyeem hu ‘Xyeem Ncuab’ yog ‘Xyeem Qhua Tsheej’, xeem Xyooj hu ‘Xyooj Ncuab’ yog ‘Xyooj Qhua Hmob’, xeem Yaj hu ‘Yaj Ncuab’ yog ‘Yaj Qhua Yawg’.
Ua cas ib co siv ‘cuab’, ib co siv ‘ncuab’? XH. Yaj Zoov Ntxheb hais tias tej zaum yog hais kom phim lo lus lub suab siab los suab qis, yam li Yaj Ncuab, Muas Cuab, Lis Cuab, Xyooj Ncuab.
Hais txog cov muaj ‘Qhua’ zoo tib yam xws li ‘Faj Qhua Vug’, ‘Vaj Qhua Vug’, ‘Vwj Qhua Vug’, ‘Kwm Qhua Dub’ thiab ‘Thoj Qhua Dub’, mas yog ntuj yav thaud lawv pluag tub ntxhais pej kum cuam xeeb. Lawv tau taug li ‘Liaj Lwg Rhwv Yis Mws’ nkawd tus ncag txuj ces lawv muaj tshoob kos los quas lub xeem. Ces lub npe qhua tseem sib xws.
Hos nyob hauv cov kwv tij Hmoob Nyab Laj thiab Hmoob Suav, mas lawv hais tias lawv cov xeem yog muab ntawm tej yam nyob ib ncig lawv coj los tuav hais txog. Xws li cov xeem los ntawm tsiaj : xeem Xyooj txhais tias ‘Dais’, xeem Haum txhais tias ‘Liab’,  xeem Lauj yog ‘Luj’, xeem Muas yog ‘Nees’, xeem Xam los yog Yaj yog ‘Tshis’, xeem Looj yog ‘Zaj’.
Cov xeem los ntawm tsos ntaub : Vaj yog ‘Tsos Daj’, Lum yog ‘Tsos Ntsuab’, Hooj yog ‘Tsos Liab’. Cov xeem los ntawm xyoob ntoo : Thoj yog ‘Ntoo Txiv Duaj’, Lis yog ‘Ntoo Lim Zis’. Los ntawm tej toob xib : Kwm los ntawm ‘Nruas Hlau’, Theem yog ‘Tawb’.
Cov xeem li hais los no, mas cov Hmoob Suav hais tias yog nom tswv tis rau Hmoob kom xws li haiv neeg Suav xwb. Yog hais txog ntawm Hmoob mas lawv siv ‘qhua’.
Yog hais txog Hmoob lub xeem yog dab tsi, tshwm los li cas? Mas tej zaud peb yuav tig mus nrhiav haiv neeg Suav, vim Hmoob thiab Suav siv xeem xws tib yam thiab Suav muaj ntaub ntawv cim tseg cia.
Raws li ntaub ntawv Suav sau tseg, mas yav thaud haiv neeg Suav siv 2 lub npe los hais txog tus kheej, yog ‘XEEM’ thiab ‘XWM’.
‘Xeem’ txhais tias ‘Haiv neeg poj niam ua tus tswj’. Yog li xeem thiaj siv hais rau fab poj niam.
‘Xwm’ yog lo lus qhia txog txiv neej lub hwj chim thiab meej mom hauv tsov rog. Cov nom tswv thiaj siv xwm los ntxiv rau lawv lub npe.
Yog li, Suav qub qab thiaj siv ‘xeem’ los qhia tias tus neeg ntawd yog ‘pab pawg twg’. Thiab siv ‘xwm’ los qhia txog tus neeg ntawd lub meej mom.
Raws Suav Liv Xwm; txog thaum Tuam Tshoj tawg ua ntau Kuj Cuab, cov vaj tswj kuj cuab thiaj tso cai rau pej xeem nrog lawv koom tib lub xwm. Los txog caij Lauj Paas txhim Ham Tshoj, nws thiaj tso cai rau sawv daws siv lub xeem raws tog txiv li caj ces thiab tso kev siv xwm pov tseg.
Yog peb muab saib raws li Suav Liv Xwm, mas peb yuav pom tau tias haiv neeg Suav siv lub xeem txij thaum Ham Tshoj los. Yog li peb Hmoob lub xeem ne, ho siv thaum twg los? Puas yog puag thaum tsim noob neej los? Los yog thaum Hmoob zwm rau Ham Tshoj?
Raws liv xwm, Thaum Hmoob zwm rau Suav. Suav siv lub xeem los sau tib neeg ua pab ua pawg, Hmoob los raug sau los koom nrog Suav ua tib pab thiab. Zwm rau tus nom twg ces siv tus nom ntawd lub xeem, yog li Hmoob thiaj tso qhua pov tseg tig los siv xeem xws li haiv neeg Suav. Tiam sis Hmoob txawm nco ntsoov tias yus yog qhua dab tsi, caj ces twg.
Peb pom tau nyob hauv Hmoob tej kev cai dab qhuas thiab hauv Hmoob lub npe uas hu leej txiv lub npe txuas leej tub lub npe.
Txawm tias niaj hnub nyem no, peb Hmoob ib txhia rov tig los siv lawv caj ces, siv lawv tus dab qhuas los cais lawv ntawm lwm tus ua rau peb Hmoob rov tsis sib haum, ua txhaum kab lis kev cai, tawg ua pab ua pawg lawm los. Kom peb nco ntsoov tias peb Hmoob lub xeem tau coj kev ntaus neej ntaus tsav, ntaus kwv ntaus tij, ntau phooj ntaus ywg los rau peb. Tsim nyog peb yuav khaws peb lub xeem cia thiab qhia rau tej me nyuam tau paub.

Tus sau : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj