NOOB NEEJ ZAUM OB

Nyob zoo cov kwv tij Hmoob sawv daws, nyob rau ob peb lub hlis tas los peb Zoo Tswv Zov Yaj tau nthuav txog peb Hmoob cov kwv huam rau sawv daws los tau ob peb ntus lawm. peb tau piav txog Hmoob zaj kwv huam ntuj tsim teb raug, noob neej thiab dej nyab ntiaj teb rau sawv daws mloog lawm. ziag no peb rov los mloog ntxiv mus.
Thaum dej nqhuab tas, Nkauj Mim thiab Nraug Nus nkawd nyob tau 12 xyoos tsis pom ib tus neeg li, ces Nraug Nus thiaj hais tias “Nkauj Mim koj ntim su es koj mus lawm hnub tuaj, kuv ntim su es kuv mus lawm hnub poob. Wb mus nrhiav saib puas muaj neeg nyob qhov twg?”
Nraug Nus hais ntxiav tias “Koj mus yog pom neeg thiab tsis pom los xij, puv 3 xyoos rov qab los sib ntsib qhov chaw no.”
Nkauj Mim mus tau peb xyoos, Nraug Nus mus tau peb xyoos; nkawd rov qab los txog. nraug Nus nug tias “Koj puas ntsib neeg?”
Nkauj Mim teb tias “Kuv tsis pom ib tus neeg li.”
Nkauj Mim nug Nraug Nus tias “Ua li koj puas ntsib neeg?”
Nraug Nus teb tias “Kuv tsis pom ib tus neeg li.”
Ces nkawd rov qab los nyob tau 12 xyoos ntxiv, Nraug Nus thiaj hais tias “Nkauj Mim! Wb rov qab mus nug Yawm saub saib wb yuav mus nrhiav noob neej lawm qhov twg thiaj nrhiav tau.”
Nkawd thiaj mus nug Yawm Saub. Yawm Saub hais tias “Noob neej tuag tu noob lawm, neb rov mus tsev; tshuav ib lub zeb zom, neb mus muab txhib txiv nog rau Nraug Nus ev, muab txhib niam nog rau Nkauj Mim ev. Neb nce lub roob siab kom nto plaws saum ncov roob, neb mam muab Nkauj Mim txhib dov lawm sab hnub poob, muab Nraug Nus txhib dov lawm sab hnub tuaj. neb nyias lawv nyias txhib zeb qab saib mus khuam rau qhov twg ces neb nyias mus nyob nyias qhov chaw txhib zeb khuam ntawd mog.”
Ces nkawd thiaj los tsev, nkawd nce roob lawm ces  nyias thiaj muab nyias txhib dov li Yawm Saub qhia. Nkawd lawv txhib zeb qab mus ua cas txhib zeb ntog mus ua ke lawm. Nraug Nus thiaj li hais tias “Nkauj Mim yog li no ces wb kuj sib yuav xwb.”
Nkauj Mim hais tias “Wb rov mus nug Yawm Saub tso saib hais li cas?”
Ces nkawd thiaj rov los nug Yawm Saub, Yawm Saub teb tias “Neb yog ob nus muag neb sib yuav mas yuav ua ntau yam thiaj sib yuav tau. Kuv qhia neb tias thaum ub dej nyab ntiaj teb, mas dej kuav noob neej ntawv tshoob ntawv kos mus rau hauv Zaj Laug teb tas lawm. yog neb yuav sib yuav mas neb yuav mus muab kom tau txiaj tshoob ntawv kos hauv Zaj Laug teb los txog mas thiaj sib yuav tau.”
Tom qab nkawd rau qaib thiab os mus muab tau txiaj tshoob ntawv kos los ces Yawm Saub thiaj qhia nkawd ua neej, mas thiaj rov qab muaj noob neej huam vam nyob ntiaj teb.
Cov kwv tij Hmoob hmov tshua, lwm zaus peb mam rov piav txog peb Hmoob li kwv huam rau sawv daws mloog ntxiv mus. Nyob zoo sawv daws.