Xov Xwm Koom Txoos. Tim 11 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 11 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Cov tub zog Thaib rov mus Kos Lim Naj teb.
  • Pab Orchestra rau cov me nyuam ntsuag thiab cov tub tshaj Ntuj Lus ua hauj lwm pub dawb nyob hauv Ho Chi Minh.
  • ROK pab tus tub zog thoj nam uas raug ntes nyob Las Xias teb.