Cov neeg Fis Lis Pees ua liaj ua teb thov kom muaj kev pab lawv lub caij lawv raug kev piam sij los ntawm El Niño

Cov neeg Fis Lis Pees ua liaj ua teb thov kom muaj kev pab lawv lub caij lawv raug kev piam sij los ntawm El Niño.

Lucy Rondael uas nws muaj 68 xyoo, nws thiab cov neeg liaj neeg teb ntau pua leej nyob hauv lub nroog Bulalacao, hauv lub pov txwv Luzon qab teb, nyob Fis Les Pees teb. Lawv taij thov kev pab hais txog lawv tej liaj teb piam sij los ntawm ntuj qhuav, yog los El Nino. El Nino yog teeb meem ntuj nag thiab huab cua.

Nws hais tias lawv tab tom thov Ntuj hais txog thov kev pab.

Nyob hauv 44 xyoos ntawm kev ua liaj ua teb, mas nov yog thawj zaug uas muaj kev piam sij loj kawg. Vim tsaib no lawv 3 hectares nplej sau tau 500 hnab, thiab muag tau 1 plhom peso. Hos kev cog dos liab 3 hectares, lawv poob peev lawm 101 feem pua. Nws lub zos yog thawj lub zos uas raug tshaj tias yog lub zos ntsib teeb meem los ntawm ntuj qhuav dhau, vim El Nino. Raws cov nom fab kev ua liaj ua teb nyob hauv lub nroog tshaj tias yog Rommel de Guzman

Cov lus no yog tso cai rau cov nom kav zej zog siv peev nyiaj txiag los pab cov neeg muaj cai xaiv tsa uas lawv xav tau kev pab cuam.

Ntuj qhuav ua rau lawv cov dos liab 325 hectares thiab nplej 539 hectares tuag tas hlob tsis taus. Ua rau lawv poob peev lawm 87 plhom peso. Lub pwm tsav ua liaj ua teb hais tias : ntuj qhuav tseem yuav ua teeb meem rau ntau qhov chaw nyob hauv lub teb chaws thiab tseem yuav poob peev ntau pua plhom dos las. Yuav ua kev kub ntxhov rau cov neeg ua liaj ua teb nyob hauv lwm qhov chaw ntau txhiab leej.