Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog lub luag hauj lwm tseem ceeb ntawm cov poj niam hauv tsev teev Ntuj thiab zej zog

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog lub luag hauj lwm tseem ceeb ntawm cov poj niam hauv tsev teev Ntuj thiab zej zog.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais lus nyob hauv lub rooj sab laj txhua lub teb chaws, nws hais txog “Cov poj niam nyob hauv lub Koom Txoos, tus tsim tib neeg.” Nws txhib hais txog poj niam cov hauj lwm nyob hauv lub Koom Txoos uas ncua tsis tau, vim lub Koom Txoos kuj yog poj niam. 

Lub Koom Txoos yuav nco tias lub Koom Txoos kuj yog poj niam, yog ntxhais, yog nkauj nyab thiab yog leej niam. Vaj Qhia hais txog qhov tseem ceeb thiab muaj nuj nqis ntawm cov poj niam kev sib koom tes, nws thov kom muaj kev sib koom siab, muaj kev txawj ntse thiab sib koom tes kom cov hauj lwm no tiav.

Nyob hauv lub rooj sab laj ua kom pom txog 10 tus poj niam lub neej qhov tseem ceeb, uas yog hais txog lawv cov hauj lwm ua pab zej zog, pab kev kawm thiab kev thov Ntuj. “Kev sib koom tes ntawm cov poj niam tseem ceeb thiab muaj ntau dua qub”, yog hais txog nyob hauv kev sib ntxub ntxaug, kev tsim txom thiab kev sib tawg hauv sawv daws txoj kev xav zim txwv no. Qhov no yog raws li Vaj Qhia cov lus hais.

Nws hais txog cov poj niam tus yam ntxwv hais lus mos lus muag thiab sib pom dej siab, lawv tseem ceeb heev nyob hauv txoj kev sib koom tes thiab txhawb nqa tib neeg tus cuj pwm.