Infinite Dignitas : txij tsov rog mus txog kev ua ncaj ncees rau txhua yam muaj txoj sia. Tib neeg lub ntsej muag uas tau hla txoj cai.

Infinite Dignitas : txij tsov rog mus txog kev ua ncaj ncees rau txhua yam
muaj txoj sia. Tib neeg lub ntsej muag uas tau hla txoj cai.


Lub Dicastery cov lus qhuab qhia ntawm kev ntseeg tau tshaj txog txoj kev ntseeg
tshiab, hais kev hwm tib neeg nyob siab dua tas txhua yam. Thiab tau hais tias : tsis
muaj lwm txoj kev muab siab rau uas yuav ua kom tib neeg txoj kev ncaj ncees muaj
tsawg nyob hauv cov neeg pheej hmoov tshaj. Tsis muaj lwm txoj kev muab siab rau
uas yuav zais tau kev sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej.
Tswv Qhia Fernandez, yog tus tau muab cov tshiab lus no los hais txog tig neeg.