Lub tswv yim uas Pej Ceeb siv riam phom rau tas cov neeg Suav nyob thoob ntiaj teb, yog tiv kev ua kom sib tawg.

Lub tswv yim uas Pej Ceeb siv riam phom rau tas cov neeg Suav nyob thoob ntiaj teb, yog tiv kev ua kom sib tawg.

Hnub tim 1 lub 10 hli tsaib no, cov neeg Us Yis Kus lawv koom kev sib tawm tsam tiv cov tseem hwv Suav nyob ze tus tiam lis Suav lub tsev nyob Is Taas Npus. Hnub ntawd, yog hnub hwm lub teb chaws Suav.

Kev tawm tsam uas tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov neeg Tis Npes thiab cov Us Yis Kus muaj ceem zuj zus nyob hauv cov teb chaws sab hnub poob. Vim tas ntiaj teb tsis txaus siab rau tseem hwv Suav tus yam ntxwv iab hiam neeg heev zuj zus.

Kev hla tib neeg txoj kev ncaj ncees ntawm cov koom tshaj Suav (CCP), muaj neeg paub coob tuaj thiab muaj kev txuag pov hwm cov haiv neeg tsawg nyob Suav teb ntau tuaj. Tab sis tej kev tawm tsam no, raug tav thiab txwv txiav los ntawm cov neeg Suav nyob thoob Aws Los Pas thiab As Mes Lis Kas teb. Lawv hem cov neeg tawm tsam nyob txhua txhia qhov chaw. Cov koom tshaj Suav tau ntiav neeg cheb ntxuav cov neeg tawm tsam nyob txawv teb chaws thiab txais tej tus neeg ua tub tshuaj xwm nyiag muab tej xov xwm tawm tsam rau cov tseem hwv Suav. Cov neeg raug ntiav ntawd, lawv muab tas cov zauv xov tooj, zauv tsheb, chaw nyob thiab duab uas tshwm nyob hauv cov teb chaws sab hnub poob. Tseem muaj qee zaus uas ntiav cov neeg Tis Npes thiab neeg Us Yis Kus nyob txawv teb chaws, tseem hwv ntxias tias lawv tso cai rau cov neeg raug ntiav ntawd muaj cai rov qab mus saib lawv tej qub zos, tab sis lawv cov tsev neeg raug hem loj kawg.