NTUJ TSIM TEB RAUG

Nyob zoo tsoom kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv peb lub koom haum Zoo Tswv Zov Yaj mas tau khaws peb Hmoob ntau zaj txuj tseg cia; yog li peb thiaj zoo siab muab coj los tso rau tsoom kwv tij Hmoob sawv daws tau paub tau pom ua ke rau hauv Tham Txog Hmoob ntawm no.

Nyob hauv txhua txia haiv neeg nyias muaj nyias ib zaj kwv huam hais txog ntuj tsim teb raug. Peb Hmoob los ib yam nkaus li thiab, tab sis vim peb Hmoob tsis muaj ntaub ntawv sau cia. Cov laus piav tawm ntawm ncauj rau cov me nyuam mloog xwb, mas tus twg cim xeeb zoo thiaj nco tau ntau; tus cim xeeb tsis zoo ces khaws tau tsawg. Tiam dhau tiam, neej dhau neej thiaj txia ua ntau zaj raws li tus piav lub tswv yim.

Txawm li cas los xij, txawm Hmoob zaj kwv huam ntuj tsim teb raug nyias txawv nyias, los tseem muaj tej qhov zoo xws tib yam thiab.

Hmoob zaj kwv huam ntuj tsim teb raug raws li Paj Tsu Yaj hais tseg mas hais tias : Thaum ub tsis muaj hnub tsis muaj hli, tsis muaj ib tus neeg nyob ntiaj teb no li, lub ntuj thiab lub teb nqaim nqaim nyob sib cuag. Ces nyob nyob txawm muaj ib tus txiv neej tawm hauv txoj mem toj los; nws lub npe yog ‘Luj Tub.’ Tom qab mas thiaj muaj ib tus poj niam tawm lawv nws qab los; yog ‘Ntxhi Chiv.’

Thaum Luj Tub tawm los, mas nws coj tau ib lub paj ‘Caus Ci’ nrog nws los thiab. Lub paj no muaj ib co noob ntau ntau. Luj Tub thiab Nxthi Chiv nkawd noj cov noob no yug siav xwb. Tom qab nkawd thiaj muab cov noob no mus cog, mas thiaj txia ua pob kws thiaj nplej lawm.

Luj Tub thiab Ntxhiv Chiv nkawd ua neej nyob nyob ces thiaj muaj ‘Theeb Tswv’ thiab ‘Yawg Nyoog.’

Thaum xeeb Theeb Tswv rau hauv Ntxhi Chiv plab, mas nws nqhis nqhis nqaij, Luj Tub thiaj mus qhib lub qhov tom mem toj kom cov tsiaj txhu tawm los. Yog li cov tsiaj txhu thiaj tawm los thoob ntiaj teb.

Tom qab Theeb Tswv tawm los lawm, mas Luj Tub thiab Theeb Tswv thiaj tau mus thawb lub ntuj kom siab; muab ntiaj teb nthuav kom dav. Nkawd muab 4 rab keem hlau los txheem 4 ceg kaum ntuj thiab puab tus ncej hnub rau nruab nrab.

Theeb Tswv thiaj nce mus saud tus ncej hnub, nws mus tso tsom zeb ntsuam rau saud, ib lub yog tsom kub ib lub yog tsom nyiaj.

Thaum Theeb Tswv txheem ntuj txheem teb thiab tsim hnub tsim hli tau lawm, nws thiaj nce mus nyob saum ‘Zim Txwv Ceeb’ tuav lub ntuj thiab lub teb.

Hos Yawg Nyoog mas nws yog kwv, nws yug los tom qab; ces Theeb Tswv thiaj kom nws kav ntiaj teb; saib xyuas tsiaj txhu thiab xyoob ntoo. Tus twg ua tsis zoo mas Yawg Nyoog muaj cai tua tus ntawd tau.

Tom qab Ntxhi Chiv xeeb Theeb Tswv thiab Yawg Nyoog los tuav Zim Txwv Ceeb thiab ntiaj teb lawm, mas nws thiaj xeeb dua ib plab yug tau ib thooj nqaij kheej kheej li lub zais npua nqia ob ntu; ntu saud yau hos ntu hauv loj.

Luj Tub hnov hais lus hauv tuaj, ces nws thiaj muab chaws las hlau los hlawv laum. Mas noob neej thiaj tawm los thoob ntiaj teb.

Tsis tas li xwb tseem muaj ib zaj yog yawg Tub Ntxawg Lis Paj Laug hauv Koom Haum Hmoob Kab Lis Kev Cai hais tseg cia; zaj no piav tias : ‘Poj Saub’ thiab ‘Yawm Saub’ nkawd los tsim ntiaj teb. Poj Saub yog tus puab ntiaj teb, Yawm Saub mas puab lub ntuj. Thaum nkawd puab tau tas ces nkawd thiaj coj los sib dhos; mas lub ntuj yau dua lub ntiaj teb. Nkawd thiaj muab lub ntiaj teb rub kom dho tau nrog lub ntuj, ces thiaj ua rau lub ntiaj teb txoom ua roob ua hav.

Thaum nkawd tsim tau lub ntuj lub teb lawm, Poj Saub txawm yug tau 6 leej tub yog Tuam Theeb Tswb, Xob Laug, Ntxwg Nyug, Txoov Siv Yis, Zaj Laug, Ci Kaws.

Poj Saub thiab Yawm Saub thiaj faib teb chaws rau nkawd 6 leej tub mus nyob. ‘Tuam Theej Tswb’ ua tus thawj coj thiab tuav lub ntuj lub teb tag nrho sawv daws tib si. ‘Xob Laug’ mus kav huab kav cua thiab tsim noob xob. ‘Ntxwg Nyug’ mus tsim noob dab, kav dab thiab neeg. ‘Txoov Siv Yis’ ua tus mus tsim hauv kuab muaj tsuas, tsim neeb yaig los kho mob nkeeg. ‘Zaj Laug’ mus tsim noob zaj thiab kav ciam dej ciam av kom ruaj khov. ‘Ci Kaws’ ua tus mus tsim hnub tsim hli thiab hnub qub, saib xyuas noob tsiaj thiab noob txhu, nrog tsuag, xyoob ntoo nrog rau noob neej.

Thaum ntawd, Ci Kaws tsim tau 9 lub hnub 9 lub hli los tsom ntiaj teb kom pom kev kaj nrig.

Thaum muaj zoo li no lawm, ces Poj Saub thiab Yawm Saub thiaj mam muab av los puab ua tsiaj txhu, me kab me ntsaum. Nkawd yuav rov qab saum Ntuj, ces thiaj rov muab av los puab ob tus tib neeg zoo xws li nkawd; yog ‘Nkauj Iab’ thiab ‘Nraug Oo’ los tu nkawd tej tsiaj txhu xyoob ntoo.

Nkauj Iab thiab Nraug Oo thiaj mam yug tau ‘Tub Ci Tsuj’ thiab ‘Tub Ci Npuag’. Tom qab nkawd hlob tuaj, ces nkawd pom tias saum ntuj muaj hnub thiab hli ntau dhau ua rau ntiaj teb kub nyob tsis taus, ces nkawd thiaj txua hneev tooj hneev hlau mus zov tuaj poob 8 lub hnub 8 lub hli. Thiaj tshuav ib lub hnub kav pom kev, ib lub hli kav tsaus ntuj lawm xwb.

Cov kwv tij sawv daws, ob zaj dab neeg no, peb yuav pom tej yuav zoo xws tib yam. Yog hais txog ib tus poj niam thiab ib tus txiv neej los tsim lub ntuj thiab ntiaj teb; nkawd yog Luj Tub thiab Ntxhiv Chiv los yog Yawm Saub thiab Poj Saub.

Zaj ua thawj mas hais tias Luj Tub thiab Ntxhiv Chiv muaj 2 tus me nyuam ua ntej yog Theeb Tswv thiab Yawg Nyoog. Hos zaj kwv huam tom qab mas hais tias Poj Saub thiab Yawm Saub muaj 6 tus me nyuam yog Tuam Theej Tswb, Xob Laug, Ntxwg Nyug, Txoov Siv Yis, Zaj Laug thiab Ci Kaws.

Qhov no mas sib txawv, tab sis hais txog tus tub hlob Theeb Tswv los Theej Tswb tib yam. Theeb Tswv los Theej Tswb yog tus kav ntuj kav teb.

Nyob hauv Paj Tsu Yaj zaj kwv huam, mas tau piav tias tom qab Yawg Nyoog tso dab noj nyoog nqes los noj neeg ntiaj teb; mas neeg npau taws rau Yawg Nyoog thiaj muab Yawg Nyoog hu tias Ntxwg Nyoog lus Ntxwg Nyug no. Tsis tas li xwb Yawg Nyoog txawm muaj ib lub npe hu tias ‘Xob’ no thiab, vim Yawg Nyoog muaj lub suab nrov thiab muaj cai tua tau cov neeg los tsiaj txhu hauv qab ntuj. Yog li mas Yawg Nyoog, Xob Laug thiab Ntxwg Nyug thiaj hais txog tib tug xwb; yog tus kav ntiaj teb thiab cov muaj sia txoj sia.

Hais txog ntawm noob neej mas Paj Tsu Yaj piav tias Luj Tub thiab Ntxhi Chiv yug tau thooj nqaij mas muaj noob neej nyob hauv, hos yawg Tub Ntxawg Lis Paj Laug hais tias Yawm Saub thiab Poj Saub muab av puab thawj nkawm tib neeg. Qhov no yog ib qho peb yuav piav rau lub sij hawm tom ntej mog.

Add new comment

1 + 8 =