LAIG DAB NIAM DAB TXIV

Yus hu txog lawv pab yus mas yog tej yam no : Lawv pab thaiv tej yam xwm txheej uas yuav tuaj raug yus, los yog yus muaj kev ntshai, kev poob siab, los yog dab qus hem los yog tej yam yus tsis paub lub caij tom ntej puas yuav muaj tau xwm txheej phem dab tsi tuaj raug yus, mas yus yuav hu txog lawv kom lawv ua ib yam dab tsi rau yus paub tias; yuav muaj xwm phem kom yus xub paub ua ntej tau. Tej zaum yus tsev neeg muaj mob loj, los yus tuaj fiv dab niam dab txiv pab, plaub ntug los tib yam; yuav tau thov dab niam dab txiv pab.
Qhov kawg kiag mas kawg rov hu txog Ntuj pab, thiab hlawv xyab mus fiv Ntuj pab xwb, yog Ntuj pab tsis tau thiab ces tas li xwb.
Peb yuav tau muab kev cai ua neeb ua yaig ua khawv koob kho thiab tiv dab qus no coj los kawm thiab soj ntsuam lub hauv paus mus txog rau lub ntsis tag saib yog tuaj ntawm qhov twg tuaj, thiab tus loj uas tso tej ntawd tuaj yog leej twg; puas yog Ntxwg Nyoog los yog Tswv Ntuj uas Hmoob muaj ib lub npe hu tias ‘Theej Tswv’, txhais tias ‘TSWV NTUJ’.
Thaum ploj tuag lawm ho muaj qhuab ke, taw kev kom mus cuag poj cuag yawg, tua tsiaj txhu, qaib, npua, nyuj, twm, thiab hlawv ntawv ua nyiaj ua kub rau muas noj muas haus mus lawm dab teb, ntim su rau noj kom tsis txhob muab pub dab tu caij tu ces noj kom ntim mus pub poj pub yawg noj xwb. Yus xav txog tej no yog li cas.
Zoo li yog mus lub teb chaws pluag kawg sub; uas yus cov poj yawm uas tau mus ua ntej lawd, lawv txom nyem kawg sub! Es tseem tos nrhw tus tuag lawv qab mus yuav tsum ntim mus rau noj xwb.
Tus tswv tsim neeg puas yuav tsim ib lub teb chaws txom nyem tsis muaj noj zoo li ntawd rau cov tuag mus nyob? Vim thaum ua neeg nyob tus Tswv Ntuj twb pub kom neeg khwv tau txaus muaj noj muaj haus sub, ua cas thaum tuag lawm tshuav tus ntsuj plig mus xwb ua cas tus tswv tsim ho yuav tsis pub ib yam dab tsi rau noj li es yuav yog ntim saum yaj no mus li tau noj xwb!

 

Add new comment

18 + 1 =