HMOOB UA NEEB SIV QAIB NPUA KHO.

Thaum lub hauv paus Ntuj tsim neeg los, mas Ntuj yeej pub muaj lub txiaj ntsim rau noob neej tseg lawm hais tias neeg yuav tsum teev thiab hwm Tswv Ntuj ua neeg tus tswv. Tab sis tsis yog yuav kom neeg cev ib co txhiam xws noj los yog cev ib tug tsiaj los txi rau Tswv Ntuj. Tswv Ntuj xav kom neeg muaj ib lub siab hwm Tswv Ntuj thiab lub ncauj hu nkauj cav txog tus tswv nto koob meej lug xwb. ‘Kuv tsis pom zoo txais nej tej thaj txi Ntuj, nej tej thaj hlawv tsiaj. Kuv tsis ntsia nej tej tsiaj rog rog uas nej muab txi rau kuv.’ (AM.5:22)
Tom qab uas noob neej raug dab ntxias tau lawm, mas neeg thiaj poob rau kev txom nyem. Dab los poob rau kev txom nyem; vim yog lub plab tshaib mas lub siab thiaj xav ua qhov phem, tes taw thiab lub cev thiaj tua luag kom tau quab yuam yuav luag teej luag tug, yog luag tsis muab noj muab haus ces yuav muab luag tua pov tseg kom tag mus. Yog luag tuaj yeem muab nyiaj muab txiaj los ua nqe txhiv ces li tso dim xwb.
Qhov txhaum no xub pib muaj puag thaum ob kwv tij sib khib vim yog kev tsis sib haum nyob hauv kev muab tsiaj thiab txhiam xws noj los ua kev txi hwm Tswv Ntuj. Tus tij thiaj muab tus kwv tua pov tseg lawm, lub txhaum ntawd thiaj tseem muaj los txog nyem no. 
Cov dab phem uas Tswv Ntuj tau txiav txim rau lawv, kom tawm hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mus nyob ua dab tuag tshaib tuag nqhes, tsis muaj tus tswv yuav pub rau noj, mas yog cov dab ntawd; lawv tuaj tsim txom yus kom yus muaj mob nkeeg, mas thiaj yuav tsum muab qaib npua mus kho. Yam li muab ntawv ua nyiaj txiag mus them, muab tus ntsuj qaib ntsuj npua mus hloov neeg tus ntsuj plig uas raug dab muab ntes coj mus tsim txom kom neeg muaj mob muaj tuag. Yog neeg tsis ua neeb tuaj yeem muab ub muab no mus them, mas kawg dab yeej yuav noj yus tus ntsuj plig, kom yus tus plig yuav tsum tuag mus; ces yus yeej ciaj tsis tau ua neeg. Yus yuav tuag mus thiab xwb.
Yog li no mas kev ua neeb thiab muab qaib muab npua mus kho, mas yog vim qhov dab yuav noj xwb. Yog qhov yuav tsum muab nuj nqe mus txhiv, dab li tso yus tus neeg tus ntsuj plig dim rov los ces yus li zoo rov los ua neeg.
Tej zaum Hmoob muab tus dev mus thaiv dab, mas yog vim tias tas cov tsiaj mas tus dev yog tus tseem pom tau dab, vim tias dev lub qhov muag tsis raug dab nphoo hmoov tshauv ces dev yeej tseem pom dab tuaj, ces dev yuav tsum tom dab kom txhob los ti ntawm neeg lub vaj lub tsev. 
Qhov hais no yog Hmoob zaj qhuab ke hais, thiab raws li Hmoob xav xwb.
Yog vim peb tej laus thaud tau ntshai dab heev dhau, ces dab muab saib tsis tsim txiaj lawm, dab yuav quab yuam li cas los tau raws li dab siab. Vim ib qho lawv tsis txawj vam txog Tswv Ntuj pab lawv. Nyem no los tib yam li thiab, yog peb tsis vam txog Tswv Ntuj pab peb mas peb yeej tsis yeej cov dab phem ntawd li. Vim peb qhov muag pom tsis tau lawv lub cev. Peb teev cov dab nyeg los pab peb, los ntau zaus yog peb teev tiam tsis zoo ces cov dab nyeg no tsis pov hwm peb, lawv tseem qhib qhov rooj rau cov dab qus los tsev, kom lawv tau muab peb muag kiag rau cov dab qus thiab xwb. Vim cov dab nyeg tsis muaj hwj chim li tus Tswv Ntuj. Lawv yog ib co dab tos kom peb pub rau lawv noj txaus txaus zoo lawv siab, ces lawv li pab peb xwb. Yog peb pub lawv tsis zoo ces yuav pom hais tias yog tim dab vaj dab tsev tso lus, ces dab qus thiaj los muab.
Zaum no peb tsis hwm dab nyeg los dab qus, peb tsis teev tsis tiam cov me dab ntawd li lawm. Lawv tsis pom pa ncho los kua tsw lawm. peb ncaj qha hu txog peb Txiv uas yog tus tsim peb los, nws yog Tswv Ntuj, yog tus pub kom peb muaj noj muaj haus tsis tshaib tsis nqhis li, tsis hais sab ntsuj plig los sab cev nqaij daim tawv.
Thaum ub tej laus tsis tau paub txog tus Tswv Ntuj, mas mus ua qoob ua loo twb yog Ntuj tso muaj ntuj tshav ntuj nag los ywg qoob kom hlob rau neeg noj, los thaum sau qoob tas tseem tsis nco ua Tswv Ntuj tsaug hos tseem pheej mus ua dab tsaug xwb. Tsis kav Ntuj kuj tseem pub kom muaj ntuj tshav ntuj nag los ywg qoob ywg loo rau peb noj mus thiab. Tswv Ntuj siab zoo kawg li lawm.

 

Add new comment

2 + 6 =