Leej Ntshiab As Nplos Xyus

As Nplos Xyus yug los xyoo 338, hauv lub tsheej Ris Es nyob Zes Mas Nias teb. Nws tau ua ib tug nom kav lub nroog Mis Las Nos. Nws tuag xyoo 397. Hnub nws tuag mas yog ncaj hnub Rau Ntshiab, yog hnub uas tsoom ntseeg Kav Tos Liv ua cov kab ke hwm Huab Tais Yes Xus dai saum ntoo cuam. As Nplos Xyus tau ua Tswv Qhia nyob hauv lub nroog Mis Las Nos, hauv teb chaws Is Tas Lias.
As Nplos Xyus txiv ua thawj tswj lub tsev Los Mas txiav txim nyob Ris Es. As Nplos Xyus mus kawm cov txuj txiav txim nyob hauv lub tsheej Los Mas. As Nplos Xyus thiaj tuav tus vaj Los Mas cov kab xwm txheej siab nyob hauv lub nroog Mis Las Nos nyob Is Tas Lias qaum teb, mas tsoom pej xeem saib As Nplos Xyus loj. Lawv hwm nws, vim nws siab ncaj. Nws hlub tsoom pej xeem. As Nplos Xyus cov kwv tij puav leej txais lub Cim Ntxuav, tshuav nws ib leeg thiaj tsis tau txais. Nws nyiam teev Ntuj kawg tab sis nws xav tias nws tsis tsim nyog txais lub Cim Ntxuav.
Xyoo 374, tus Tswv Qhia uas nyob hauv lub nroog Mis Las Nos tau tas sim neej. Ces cov Leej Choj thiab cov ntseeg thiaj sib sau sab laj saib lawv yuav xaiv leej twg los ua tus Tswv Qhia tshiab. Pab neeg uas tuaj sab laj ntawd muaj txog 200 tawm leej. Tab sis lawv hais tsis sib haum tias leej twg yuav ua lawv tus Tswv Qhia tshiab.
Hnub uas lawv sib sau sab laj, mas As Nplos Xyus kuj nyob ntawd thiab. Nws pab ntuas sawv daws kom txhob sib cav sib ceg thiab kom sawv daws muab siab rau xaiv tus Tswv Qhia tshiab. Lawv sib sau ntev loo, lawv hais tsis sib haum. Ces nyob hauv lub tsev teev Ntuj uas lawv sib sau muaj ib tug me nyuam tub hnub nyoog 8 xyoo tej. Nws sawv tsees thiab tsa suab hlo qw tias : "As Nplos Xyus Tswv Qhia ! As Nplos Xyus Tswv Qhia."
Tom qab ntawd muaj plaub tsib leeg pib qw li ntawd thiab. Ces tas sawv daws qw nrov nrov hais tias : "As Nplos Xyus Tswv Qhia ! As Nplos Xyus Tswv Qhia."
Nyob hauv lub tsev teev Ntuj mas kawg hnov lo lus ntawd xwb. Thaum As Nplos Xyus hnov tsoom ntseeg tsa suab qw txog nws lub npe, mas nws poob siab loj. Nws sawv los hais rau sawv daws tias : "Ua cas nej hais li ntawd ? Vim kuv tseem tsis tau txais lub Cim Ntxuav."
Tsoom ntseeg haj yam qw nrov tias : "As Nplos Xyus Tswv Qhia."
Ib ntsis ib tug neeg txav los ze ntawm As Nplos Xyus thiab hais rau nws tias :”Tsoom ntseeg hais li cas, mas peb tus Huab Tais Tswv Ntuj kuj hais li ntawd."
As Nplos Xyus thiaj lees ua lawv tus Tswv Qhia tshiab. Ces tas tsoom ntseeg sawv daws zoo siab, lawv npuaj teg. Ob peb hnub tom qab As Nplos Xyus txais lub Cim Ntxuav thiab lub Cim Txhab Zog. Peb lub hlis tom qab nws thiaj txais lub Cim Tiag Tes ua Tswv Qhia, yog hnub tim 7 lub 12 hlis xyoo 374.
Tswv Qhia As Nplos Xyus muab siab rau saib Tswv Ntuj haiv neeg nyob hauv lub Ceeb Koom Txoos Mis Las Nos. Nws ua li ntawd 25 xyoos sib law. Nws fim cov neeg pluag, nws tsis nrhiav lub koob meej, nws ntuas cov neeg nplua nuj kom lawv hlub cov neeg pluag.
Niaj lis piam Hnub Chiv, Tswv Qhia As Nplos Xyus nthuav Ntawv Ntshiab hauv tsev teev Ntuj. Nws tej lus meej tiag, ces tsoom ntseeg hauv lub nroog feem coob nquag tuaj mloog nws.
Xyoo 300 txog xyoo 400, mas muaj tej tus neeg uas lawv txoj kev ntseeg Ntuj tsis tseeb, lawv mloog As Lis Yus uas qhia ib zag yuam kev txog Yes Xus. Yam li lawv hais tias : "Yes Xus yog tus Huab Tais cawm seej, tab sis nws tsis yog Tswv Ntuj. Nws tsuas yog ib tug neeg siab ntshiab xwb. Nws tsis muaj hwj chim loj npaum li Tswv Ntuj.” Li ntawd, Tswv Qhia As Nplos Xyus thiaj sau tej phau ntawv piav meej txog txoj kev ntseeg, tsis muaj ib yam cuav xyaw txoj kev ntseeg. Thiab nws kuj sau tej zaj nkauj teev Ntuj rau cov ntseeg hais kom lawv txoj kev ntseeg nyob ruaj nreb.
Tswv Qhia As Nplos Xyus hais tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag. Nws ib txhij nrog Leej Txiv Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb. Vim Yes Xus lo lus muaj hwj chim loj tas nrho, nws ua kom ib cov ncuav mov txia ua nws lub Cev Ntshiab. Li ntawd, nyob hauv peb thaj txi Ntuj tus Leej Choj uas nws tuav txog Huab Tais lub npe, mas nws hais Huab Tais Yes Xus cov lus ntag.
Tswv Qhia As Nplos Xyus hais tias niaj hnub peb yuav nco tias peb yog ib co neeg muaj mob muaj nkeeg, vim peb ua txhaum ntau. Hom tshuaj uas yuav ntxuav peb lub siab kom rov dawb huv tuaj yog lub Cim Yug. Yog vim peb ua txhaum ntau, mas peb yuav tsum mus txais lub Cim Yug los yug peb lub siab.
Tswv Qhia As Nplos Xyus hais tias thaum peb teev Ntuj, mas zoo li peb nrog Tswv Ntuj tham. Thaum peb nyeem Ntawv Ntshiab, peb yuav qhib peb lub siab txais Tswv Ntuj Lo Lus.
Tswv Qhia As Nplos Xyus hais tias peb yuav nquag hais zaj teev Ntuj “PEB TXIV NYOB SAUM NTUJ" mus li. Yog tias peb ua li mas peb thiaj tsim nyog ua peb Txiv nyob saum ntuj cov me nyuam zoo nyiam.
Tswv Qhia As Nplos Xyus hais tias leej twg muab nws tus kheej los cev rau Tswv Ntuj, mas tus neeg ntawd thiaj yuav tsis ntshai nws cov yeeb ncuab, los dab phem txoj kev ntxias. Vim tias Tswv Ntuj yog tus txhawb nqa peb lub siab mus li, ces tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav tiv peb tau.
Xyoo 390, tus vaj nyob Los Mas hu ua Tes Os Dos Xyus, nws yog ib tug neeg ntseeg Kav Tos Liv. Tab sis nws siab ceev thiab nws npau taws sai. Muaj tej pab neeg tau sawv los tiv cov tub rog hauv lub nroog Tes Xas Los Nis. Ces tus thawj tub rog thiaj raug tua tuag. Tus vaj Tes Os Dos Xyus hnov li ntawd, nws npau taws heev. Nws xa 400 tus tub rog mus hauv lub nroog thiab muab 2,000 tawm tus neeg tua tuag tas. Tswv Qhia As Nplos Xyus hnov txog qhov ntawd, mas nws muab txim rau tus vaj tias : "Nyem no mus, koj yuav tsis muaj cai chaws mus hauv tej tsev teev Ntuj ntxiv. Hnub Chiv koj mus teev Ntuj koj yuav txais tsis tau lub Cim Yug. Koj yuav nyob li ntawd mus txog hnub koj thov txim ntawm Tswv Ntuj tso.“
Tus vaj Tes Os Dos Xyus ua raws li Tswv Qhia As Nplos Xyus hais. 8 lub hlis tom qab mas tus vaj thiaj li mus txhos caug lees txhaum nyob ntawm Tswv Qhia xub ntiag. Tswv Qhia As Nplos Xyus thiaj ua lub Cim Daws Txhaum rau tus vaj. Thiab Tswv Qhia ntuas tus vaj kom tsis txhob ua  tej yam phem zoo li ntawd ib zaug ntxiv.

Tus sau : TP. Txhiaj Foom