Yuav ua li cas thiaj paub Tswv Ntuj?

Nyob zoo tsoom phooj ywg sawv daws, kuv zoo siab kawg nkaus vim tias nej tau qhib nej lub siab los ntseeg txog Tswv Ntuj. Tswv Ntuj tau hu txog nej, kom nej ua neeg ntseeg nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, ces nej tau teb nws lawm.

Yog li, nej yuav qhib nej lub siab lub qhov rooj rau Tswv Ntuj tuaj coj nej lub neej thiab nrog nej nyob.

Nej yuav ua li cas, nej thiaj paub tau tias Tswv Ntuj yog leej twg?

Nej yuav tau kawm Tswv Ntuj cov lus, uas nws kom nws Leej Tub yug los ua neeg thiab coj peb kev mus cuag tau nws. Cov lus pab peb to taub txog Tswv Ntuj yog nyob hauv phau ntawv hu tias ‘NTAWV NTSHIAB’ (Bible), xav tias nej yuav rau siab kawm tiag, ces tsis ntev nej yuav paub Tswv Ntuj zoo.

Kuv sau ob peb lo lus pab nej to taub txog Tswv Ntuj li no: Tswv Ntuj yog tus kav lub ntuj lub teb, thiab peb sawv daws neeg tib si; Tswv Ntuj yog tus tswj cov Tshiab thiab cov Dab tib si; Tswv Ntuj yog peb lub cev, txoj sia thiab peb tus ntsuj plig tus tswv.

Yog li, Tswv Ntuj hu peb rov los cuag nws. los nyob hauv nws tsev. Peb yuav thov Tswv Ntuj yog tus saib xyuas peb, txuag peb ntawm qhov tsis zoo, yam li: 

1. Kev ua txhaum rov tig mus teev Dab vim yus tsis tso siab rau Tswv Ntuj txaus, ces yus rov ua neeb, hu plig; uas yog ib txog kev ncaim ntawm Tswv Ntuj rov mus nrog cov Dab hla Tswv Ntuj lus, rov mus vam txog lawv dua, mas yog qhov tsis zoo.

2. Peb lub cev, txoj sia thiab tus ntsuj plig; tsis yog Dab muab tuaj rau peb, yog Tswv Ntuj muab rau peb tag tib si. Vim li cas peb mus vam txog Dab pab es tsis vam txog Tswv Ntuj pab peb?

3. Tswv Ntuj pub muaj tus poj niam thiab tus txiv nee job lub cev txawv, vim yog lo lus tias ‘poj niam thiab txiv neej’. Tswv Ntuj tsim ob lub cev no thiab muab qhov zoo siab rau hauv nkawd, kom nkawd zoo siab nyob ua ke, kom tau yug tub ki los puas tias tsim neeg, kom huam vam puv lub qab ntuj no raws li Tswv Ntuj pom zoo xwb. Vim li cas neeg ho muab qhov zoo siab ntawd loss iv ua si, tsis raws kev cai Ntuj tsim neeg? Neeg puas ntse dua tej tsiaj los ruam dua tej tsiaj ned? Vim li cas neeg muab qhov ntawd los saib ua ua loj hauv neeg lub neej? Qhov ntawd puas yog qhov ua kom neeg muaj txoj sia nyob ntev thiab neeg lub cev tau nyob laus nkoos, tsis raug ib yam mob ned!

“Tswv Ntuj, koj yog tus tsim neeg, thov koj pab peb mas! Vim li cas tsis txaus peb siab li? Yog koj tsis pab peb hloov siab los txawj kav lub cev nqaij daim tawv, ces ntev mus peb lub cev yuav raug ib tug mob tsis txawj zoo li, ces yuav tag peb sim neej nyob hauv lub sim ceeb no. 

Kuv tus Tswv Ntuj! Tus tsim kuv txoj sia thiab tus ntsuj plig rau kuv, tus pub kev ntshaw rau kuv; thov koj npo kuv mus deb ntawm tas ib puas tsav yam tsis zoo mog!

Lo lus kawg mas kuv vam vam tias nej yuav kawm ob peb zaj teev Ntuj rau hauv nej nruab siab, thiab nej yuav xyaum coj ib lub neej ntshiab raws li lo lus uas Tswv Ntuj qhia tuaj rau peb coj ntxiv mus lawm yav tom ntej.

Yog nej ua zoo li ntawd, nej mam li yuav tau coj ib lub neej nyob thaj yeeb thiab nej yuav muaj ib lub siab nyob tiaj nyob tus.

Yog nej kub siab mloog Tswv Ntuj lo lus qhia, yog nej teev Huab Tais Tswv Ntuj ib leeg xwb, mas nej mam li yuav rov yug los tshiab dua, cia li txia ua Leej Txiv Tswv Ntuj cov me tub me nyuam.

Thov kom Tswv Ntuj muab nws lub hwj huam los pov hwm nej tag mus li, nej mam li yuav zoo siab ua neeg ntseeg.

Thov kom peb niam Mab Liab luag ntxhwb ntxhi rau nej, thiab kom nws hlub nej. Lwm hnub tuaj mam li txais tau lub Cim Ntxuav.

Tus sau: XH. Lauj Vam Thaiv