Mab Liab hnub yug

Hnub no peb hais tias yog hnub ua hmoov tsuj xeeb niam Mab Liab yug. Nyob hauv Ntawv Ntshiab mas tsis tau sau piav tias niam Mab Liab tias yug rau lub caij twg. Tiam sis yog lub Koom Txoos saib Mab Liab yog ib tug tseem ceeb thiab phim ua tus qauv rau tsoom ntseeg, lub Koom Txoos thiaj xav ua hmoov rau niam Mab Liab. Yuav ua rau hnub twg thiaj yuav phim? Koom Txoos thiaj tau xaiv lub caij 9 lub hlis tom qab ua hmoov hwm niam Mab Liab tsis lo neeg lub keeb txhaum los ua hnub ua hmoov tsuj xeeb niam Mab Liab.