Lo lus ntawm lub neej hauv lub 6 hlis

Lo lus hauv lub neej lub 6 hli.

Kwv tij sawv daws ! Hnub no peb yuav los mloog zaj hais txog :

Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Nkauj Paj Nruag zaj 23 yog ib zaj uas sawv daws paub zoo thiab nyiam kawg. Yog zaj Nkauj Paj Nruag qhia txog kev tso siab thiab kev ntseeg siab. Tus sau zaj Nkauj Paj Nruag no yog ib tug neeg His Xas Lais, yog haiv neeg uas Tswv Ntuj cog lus rau cov yaj saub tias : nws yuav yog lawv tus Zoo Tswv Zov Yaj. Tus sau zoo siab tias yuav tau txais kev saib xyuas nyob hauv tsev teev Ntuj thiab yog qhov chaw nkaum, vim muaj lub hwj huam pab. Dhau nov lawm, tus sau kuj xav kom lwm tus pom zoo ib yam li nws. Yog qhov muaj kev tso siab tias Tswv Ntuj nrog peb nyob.

Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Nyob hauv Ntawv Ntshiab kheev kheev hais txog tus Zoo Tswv Zov Yaj thiab nws pab yaj, kom peb nkag siab tob tob txog tias ; peb yuav xav txog ib daim duab uas muaj tiaj suab puam loj thiab dav, qhuav qhawv, muaj pob zeb sib tsub sib nias nyob As Xias Nrab. Tus zov yaj mus ua nws pab yaj ntej, hos pab yaj raws nws qab. Yog tias tsis muaj tus tswv zov yaj, mas cov yaj yuav yuam kev thiab sib tawg tas. Cov yaj yuav xyaum kom paub txog kev tso siab rau tus tswv zov yaj thiab xyaum mloog nws. Thiab tus tswv zov yaj nrog nraim nws pab yaj txhua lub sij hawm.

Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Zaj Nkauj Paj Nruag no txhib peb lub siab kom muaj kev sib haum xeeb nrog Tswv Ntuj, uas yog muaj Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub. Qee leej yuav ua xyem xyav tias vim li cas tus sau zaj Nkauj Paj Nruag no thiaj muaj cuab kav hais tias :
“Tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.” Thaum peb pom tseeb lawm tias : niaj hnub no peb muaj teeb meem ntau tsav ntau yam, peb tsis muaj kev cia siab txog peb lub cev ntaj ntsug, teeb meem hauv lub cuab yim neej, peb tej hauj lwm thiab lwm yam. Peb tseem tsis tau hais txog txhua yam teeb meem uas peb cov kwv tij ntsib thiab raug zim txwv no, teeb meem tsov rog, teeb meem huab cua pauv ntxeev, teeb meem ua neeg thoj nam, teeb meem kev kub ntxhov thiab ntau ntau yam ntxiv.

Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Tej zaum lo lus teb ntawm cov teeb meem no nyob hauv lo lus tias :

“Vim Tswv Ntuj nyob hauv peb.” Tab yog kuv taug kev hauv lub kwj ha dub tsaus nti, kuv tsis ntshai dab tsi phem, vim Tswv Ntuj nrog kuv ua ke. Tswv Ntuj rab qws thiab nws rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

Ntawd yog kev cia siab nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub uas Tswv Ntuj nrog nraim peb txhua lub sij hawm. Thiab yam no pab kom peb muaj lub neej txawv dua qub. Keira Lubik sau hais tias : “Kev lees paub tias peb yuav mus nrhiav tus Tswv Ntuj muaj txoj sia, kom nws khuv leej peb, daws peb cov txhaum, ntawd yog dua ib zaj hais. Tab sis qhov peb muaj txoj sia nyob thiab paub tias yus yog tus tshwj xeeb uas Tswv Ntuj nyiam, yuav ua kom peb tsis ntshai, tsis nyob twm zeej, tsis ua ntsuag nos los tsis muaj kev cia siab. Tus uas nws paub tias Tswv Ntuj nyiam nws thiab nws muaj kev cia siab nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub, nws yuav tso siab rau Tswv Ntuj thiab mloog Tswv Ntuj. Txhua yam uas tshwm sim nyob hauv peb lub neej, tsis hais yuav sov siab los ntxhov siab, nws muaj lo lus teb tias : yog vim Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub ua kom mus li ntawd, los yog tso lus kheev kom tshwm sim.

Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Tab sis tus neeg uas yuav ua kom lo lus no tsheej xeeb tau, nws yog Yes Xus. Nyob hauv Ntawv Ntshiab, Leej Ntshiab Zam hu Yes Xus ua : “Tus Zoo Tswv Zov Yaj”. Kev nrog Tus Zoo Tswv Zov Yaj sib raug zoo, yuav yog kev sib raug zoo ntawm ntiag tug thiab tob. Yes Xus hais tias : “Kuv yog Tus Zoo Tswv Zov Yaj, kuv paub kuv cov yaj thiab kuv cov yaj paub kuv.” Yes Xus coj peb mus txog lub nras tiaj ntawm nws cov lus pub txoj sia, thiab nws cov lus uas tseem ceeb yog “Ntawv Cog Lus Tshiab”.

Thaum peb muab coj los siv nws yuav pab kom peb pom tias : tus sawv rov los thiab muaj txoj sia nws nrog peb nyob. Yog peb cov uas tuaj sib sau ua ke nyob hauv Yes Xus lub npe thiab nyob hauv nws txoj kev nyiam kev hlub.

Sau los ntawm pab neeg Tswv Ntuj lo lus pub txoj sia.