Hnub Chiv Tim 11 Lub 1 Hlis 2024 (Sunday Homily)

Hnub Chiv tim 11 Lub 2 Hlis Ntuj 2024

Lub lis piam tim 6 hauv lub caij Nyob Nruab Xyoo

Mas Kos 1:40-45

“Huab Tais Yes Xus, yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv.”
“kuv xav. Koj rov huv mas.”

Nyob zoo…

Kwv tij zoo nyiam sawv daws, hnub no mas yog hnub chiv hauv lub lis piam tim 6 lawm. Lub lis piam yav tom ntej mas yog lub lis piam hauv lub caij plaub caug lawm. Hnub mas tus neeg mob ruas lo lus hauv Ntawv Moo Zoo thiaj phim rau peb sawv daws kom khaws cia xav tswv yim ras txog Tswv Ntuj Lo Lus. Tus neeg mob ruas hais tias “Huab Tais Yes Xus, yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv.” Tus neeg mob ruas yog leej twg?

Peb tsis paub meej meej txog nws lub keeb kwm, tab sis mas hauv zaj nyeem ib, los  Phau Ntawv Les Vis, peb paub tias cov neeg mob ruas yog cov neeg tsis huv. Muaj sau cia tias “yog ib tug neeg daim tawv xoo pob, voos kiav txhab, los tej tawv nqaij pheej txaij, mas yuav ceev faj tsam yog mob ruas. Yog ib tug neeg mob ruas lawm, mas nws yuav tsum hnav tej ris tsho khaub hlab, cia plaub hau ntxhov, nws yuav npog nws sab di ncauj saud, thiab nws yuav qw tias: Tsis huv! Tsis huv! Nws mob ntev li cas, mas nws tsis huv ntev li ntawd, vim nws tsis huv, mas nws yuav nyob twm zeej, nws yuav tsum tawm mus nyob sab yeej nraud.” Tsoom pej xeem saib tsis tau cov neeg mob ruas ua luag. Tsis muaj leej twg xav nrog lawv tham, tsis muaj leej twg cev tes los pab lawv. Tsis muaj leej twg xav nyob ze lawv. Ua li ntawd, mas leej twg muaj mob ruas, tus ntawd yeej ua neej nyob zoo li tuag.

Ua li ntawd, mas kwv tij sawv daws, tus neeg mob lo lus thov “Huab Tais Yes Xus, yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv” thiaj muaj lub ntsiab lus tob tshaj. Tug neeg mob ruas hais li ntawd mas nws kuj ntseeg li ntawd tiag tiag thiab os. Nws ntseeg tiag tiag ces nws hais “yog koj xav, koj yeej ua tau kom kuv rov huv. Tus neeg mob tsis txhais txog tus neeg muaj mob ntawm nws nqaij daim tawv xwb, tab sis mas nws tseem txhais txog kev mob ntawm tsuj plig, kev txhaum thiab kev ua qhev ntawm kev txhaum. vim li ntawd, ib tug neeg mob ruas sawv peb sawv daws chaw hais tias peb sawv daws yog tib neeg tsis dawb tsis huv, peb ua tej yam tsis zoo, peb tseem muaj txhaum, tseem ua txhaum.

Nyob ua ntej Tswv Ntuj mas, peb yog ib tug neeg me me xwb. Peb yuav tsum ua neeg me. Peb cawm yus tus kheej tsis tau, Tswv Ntuj tib leej xwb thiaj muaj peev xwm cawm tau, ua kom peb dawb thiab huv. Ua li ntawd, mas peb thiaj phim hu txog Huab Tais Yes Xus tias “Huab Tais Yes Xus, yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv.” Thiab peb paub tias thaum peb hu txog Tswv Ntuj li no, nws yuav mloog peb lub suab thov. Huab Tais Yes Xus hlub tus neeg ntawd, nws cev tes tuav nws, nws hais tias “kuv xav. Koj rov huv mas.” Kwv tij sawv daws, Huab Tais Yes Xus yeej hais rau peb li ntawd thiab “kuv xav, koj rov huv mas.” Yog peb taij thov nws tiag tiag los tawm peb lub siab. Thaum peb rov huv tuaj lawm ces txhob rov qab ua txhaum li qub thiab. Yuav tsum ua neej tshiab mog.