Xov Xwm Koom Txoos. Tim 2 lub 9 hli 2023 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 2 lub 9 hli 2023 (News from the world and the Church)

 

  • Negombo, Colombo, Sri Lanka, hais txog cov me nyuam thiab kev teev hawm. Kev sib tw ntawm tej pab neeg qhib kom tau sib koom ua ke thiab muaj ntau yam sib txawv.
  • Holy See thiab Nyab Laj teb sib cog lus hais txog Vas Tis Kas tus tiam lis nyob Hanoi.
  • Cov tub ceev xwm Npees Las Des ntes 34 tus neeg uas lawv cuam tshuam txog cov hauj lwm npaj ua tiv cov tseem hwv.
  • Lub zog ntawm Internet, tsis hais phem los zoo.
  • Hikvision uas daws kho tsis tau, tab txawm yog muaj kev tsis lees, kuj tseem
  • muaj kev nrhiav software los ua kev nco cim cov Us Yis Kus ntxiv mus.