Schengen model yog kev qhib Visa nyob As Xias sab hnub tuaj, kom tau txhawb nqa kev ncig tsham teb chaws

Thaib tus Thawj Pwm Tsav hu ua Srettha Thavisin tau tawm tswv yim nrog Khas Phus Chas teb, Los Tsuas teb, Mas Les Xias teb, Myanmar teb thiab Nyab Laj teb, hais txog qhov yuav ua kom muaj cov neeg ncig tsham teb chaws coob mus rau lwm cov teb chaws thiab nqus tau nyiaj txiag. Txawm li cas kuj xij, cov neeg txawj ntse qee leej lawv kuj ua tsis tau dab tsi, vim yuav tsum tos tseem hwv tso cai ntau dua.

Thaib teb xav tsim tej lub khw loj ntawm ciam teb nyob hauv cov teb chaws As Xias toob fab naj raws li cov teb chaws sab hnub poob tus qauv. Kom tau txhawb nqa kev ncig tsham teb chaws thiab txhawb nqa kev lag luam hauv cov xeev ntuj ntxiv mus. Qhov no yog qhov yuav tshwm sim ntev ntev los ntawm Bloomberg kev soj ntsuam tsis pes tsawg hnub dhau los no. 

Tus thawj pwm tsav Thaib thiaj nthuav lub tswv yim no rau cov teb chaws li hais no, kom nyias txhawb nqa nyias cov hauj lwm uas tau xyaum los ntau lub hlis.