Nyob Asia Pacific, kev nce nqi pej xeem cuam tshuam rau cov poj niam txoj kev nkag mus rau kev pab cuam zej zog

Hais txog cov tau nqi zog tsawg nyob Fis Lis Pees teb, xws li Fabella kev mob tsis yog ib qho kev xaiv ntawm ib tug neeg khwv yug nws tsev neeg. Nws sawv ntxov txhua txhua tag kis thiab mus ua hauj lwm. Nws tau txais me ntsis nyiaj ntawm kev ua hauj lwm dhau caij thiab txuag nws cov nyiaj hli kom txaus yug nws tsev neeg uas lawv muaj 5 leeg. Lawv tas nrho yog nyob hauv Marikina.

Kev soj ntsuam lub cev ntaj ntsug tas li, tsis yog nyob hauv kev soj ntsuam pab dawb uas zej zog npaj tseg raws Fis Lis Pees teb txoj cai saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm lub cev. Fabella vam tias tseem hwv yuav pub peev nyiaj txiag kom tau pab nws txoj kev kho mob, vim tias ntau xyoo dhau los no tsis muaj qhov zoo tuaj.

Raws cov lus cog ua ke nyob hauv lub rooj sab laj hais txog poj niam zaum 68, nyob hauv lub Leej Hauj Kuj nyob New York. Tsab cai tsis muaj kev daws kho thiab cov tub koom tes yuav txhawb nqa cov poj niam “kev ua lub neej kom nyob taus.” Kev noj qab haus huv ntawm lub cev ntaj ntsug thiab kev nyob kom tus kheej thiab tsev neeg tau zoo me ntsis. 

Txawm li cas kuj xij, nyob Fis Lis Pees cov tseem hwv tau npaj tus txheej txheem txhawb nqa kev lag luam kom loj hlob nyob hauv lub teb chaws. Tab sis lawv tsis quav ntsej rau kev txhawb nqa kev loj hlob kom ruaj khov rau yav tom ntej, xws li txhawb nqa fab kev tsim tawm ntawm kev ua liaj ua teb thiab kev tsim tawm raws li lub Koom Haum Ibon Foundation.