Lee Hsien Loong tawm ntawm nws tus nom. Lawrence Wong yuav los txais ua rau lub hlis tom ntej

Nyob hauv cov pwm tsav lub tuam tsev nyob Xees Cas Pos (PMO) tshaj tawm tias : Lee Hsien Loong yuav tawm ntawm kev ua Thawj Pwm Tsav rau hnub tim 15 lub 5 hils tom ntej no, thiab yuav tso txoj hauj lwm rau tus lwm Thawj Pwm Tsav thiab tus pwm tsav fab nyiaj txiag uas yog yawg Lawrence Wong los ua txuas ntxiv. 

Cov kab ke txais nom yuav muaj rau thaum 8 teev tsaus ntuj nyob Istana, uas yog tus thawj pwm tsav lub tsev so thiab yog qhov chaw ua hauj lwm ntawm tus Txoov Tim Tswv Xees Cas Pos. 

Lawrence Wong yog tus Thawj Pwm Tsav tim 4 nyob Xees Cas Pos teb, suav txij hnub Xees Cas Pos teb tau nyob twj lij los.