Kos Loos Npias tus tiam lis txhawb nqa kev nyab xeeb rau cov poj niam thoj nam nyob Xees Cas Pos teb

Tus txheej txheem no ua los txuag cov poj niam nyob hauv lub zos Caritas thiab muaj cov poj niam tuaj sib koom li ntawm 200 leej. Kev muaj feem cuam tseem ceeb txog cov tub zog txawv teb chaws ntawm kev lag luam nyob hauv lub teb chaws thiab kev lees txais kev xa nyiaj.

Tus tiam lis Xis Laas Kas uas nyob Xees Cas Pos npaj cov hauj lwm no los ua kev paub rau cov poj niam ua yog neeg thoj nam. Lub hom phiaj ntawm cov hauj lwm no yog npaj nyob hauv lub hli tag los hauv lub zos Caritas, kom tau txhab kev muaj zog thiab ua kev paub rau cov poj niam hais txog txhua yam nyob ib puag ncig hauv kev ua hauj lwm nyab xeeb. Lub rooj pwm tsav txawv teb chaws nyob Xis Laas Kas teb ua kev nkag siab tias : cov hauj lwm no muaj cov poj niam 200 leej tuaj koom, yog cov hauj lwm npaj los ntawm lub Koom Haum lag luam nyob Xis Laas Kas thiab Xees Cas Pos.

Lakshanthi Fernando uas nws yog tus thawj tswj lub Koom Haum kev lag luam nyob Xis Laas Kas hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshaj tawm qhia rau cov tub zog poj niam txawv teb chaws, kom lawv paub txog kev phom sij uas yuav tshwm sim hauv tej chaw ua hauj lwm. Dissanayake uas yog tus tiam lis Xis Laas Kas nyob Xees Cas Pos teb lees paub txog kev muaj feem cuam uas tseem ceeb ntawm cov tub zog txawv teb chaws nws zoo li cas rau kev lag luam hauv lub teb chaws los ntawm kev xa nyiaj.