Kev khawb kwj deg ntawm Khas Phus Chas, yuav zam Nyab Laj lub tshav nkoj.

Tau txais kev txhawb nqa zoo los ntawm Hun Sen thiab tau txais kev txhawb nqa los ntawm Pej Ceeb, ces lub pas dej tauv no yuav khawb kom ntev li 180 km. Txij ntawm tus niam dej Naj Khoom mus txog lub tshav nkoj hauv lub xeev Kep. Cov hauj lwm no yuav pib kom sai sai nyob hauv lub qab xyoos no, tab sis Nyab Laj teb muaj kev txhawj xeeb yog teeb meem los ntawm dej ntws. Thiab thov kom lwm pab neeg uas muaj zog tuaj ntsuas cov hauj lwm no.

Nyob Khas Phus Cha, tseem hwv Hun Sen tab tom pib cov hauj lwm khawb tus kwj deg Funan-Techo. Yog cov hauj lwm ntawm tus cag tseem ceeb uas tau txais kev txhawb nqa los ntawm Pej Ceeb, tab sis Nyab Laj ntsia pom tias tus kwj deg Funan-Techo qhov ntev yuav muaj li 180 km. Nws txuas nrog lub xeev Kep uas nyob ntug dej hiav txwv Khas Phus Chas npuas Thaib teb thiab lub xeev Kandal thiab Takeo thiab Phnom Penh. Yog qhov chaw ntws ntawm tus niam dej Bassac uas tsoom pej xeem Nyab Laj hu ua Hau. Thiab nws yog ib tug dej nyob hauv Funan-Techo uas yog tus dej tseem ceeb ntawm tus niam dej Naj Khoom.

Kev muab siab rau ntawm tseem hwv Khas Phus Chas yog kev txo tus peev nyiaj txiag ntawm kev thauj toob xib thiab kev vam khom txog Nyab Laj lub tshav nkoj. Cov hauj lwm no siv peev nyiaj txiag li ntawm 1,700 txhiab plhom US dos las. Yuav pib nqis tes ua rau lub qab xyoos no, thiab xav tias yuav ua tiav rau xyoo 2028. Cov hauj lwm no yog cov Koom Haum Suav ua tus txhim, tab sis Phnom Penh cog lus tias lawv yuav tsim cov hauj lwm tshiab 10,000 qhov rau tsoom pej xeem Khas Phus Chas.