Kev cheb ntxuav tua cov Us Yis Kus (Uyghur)

Kev tshaj tawm ntawm Suav teb hais tias : cov neeg Us Yis Kus 1 plhom 800 txhiab leej raug ntes raws tseem hwv txoj kev ywj siab. Thiab lawv raug kaw nkuaj txog niaj hnub nyem no. Tab txawm tseem hwv Suav yuav hais tias cov yeej thoj nam feem ntau raug kaw tas lawm kuj xij.  

Tseem hwv Suav hais tias : txhua lub yeej thoj nam qhov tiag tiag tsis yog yeej thoj nam, hos yog qhov chaw nyob xyaum hauj lwm xwb. Feem ntau twb raug kaw tseg hauv nrab xyoo 2019 los lawm. Cov neeg Us Yis Kus uas raug kaw lawv kawm ntawv tiav thiab muaj hauj lwm zoo ua lawm.

Cov tseem hwv As Mes Lis Kas twb tau hais nyob hauv yav tag los lawm tias : tej lus hais no nws yog cov lus ntseeg tsis tau.

Fab saib xyuas kev ncaj ncees hauv lub teb chaws Suav tshaj tawm xyoo 2023 tias : kev cheb ntxuav haiv neeg Us Yis Kus uas yog cov teev hawm Mawv Xis Lim feem coob, yog cov nyob hauv lub xeev Xis Cias sab hnub poob thiab twb ua tag tsaib no lawm. Kev quab yuam cov Us Yis Kus kom ploj mus tseem muaj li qub, tsis tau nqig los yog xoob li. Kev cheb ntxuav thiab kev ua phem rau neeg, yog tshwm sim nyob hauv lub xyoo tseem hwv Suav tiv cov Us Yis Kus uas feem coob teev hawm Mawv Xis Lim. Thiab cov tub koom tes hauv haiv neeg tsawg, kev teev hawm lwm txoj kev ntseeg nyob Xis Cias. Xov xwm tshaj tawm ntau yam txog cov Us Yis Kus cov tsev neeg uas raug quab yuam ploj mus lawm. Thiab tsis muaj qhov yuav qhia tseeb tias cov neeg raug ntes yog coj mus rau qhov twg lawm, los yog tus neeg raug ntes yuav raug kaw ntev npaum li cas ?