THOV NTUJ THAUM MUAJ MOB & THOV NTUJ RAU NEEG MOB

Cov kwv tij hmoob ntseeg txog Yes Xus sawv daws, thaum nej muaj mob los yog muaj ib tug qhua tuaj hais kom nej mus thov Ntuj rau lawv ib tug neeg mob, mas nej yuav tsa suab thov Ntuj li cas? Nyob hauv KEV NTSEEG THIAB TXUJ HMOOB ntu no mas peb Zoo Tswv Zov Yaj thiaj yuav coj cov zaj qhia thov Ntuj tuaj tso rau nej tau xyaum ua ke.

Thaum yus muaj mob mas yus yuav ua li no:

Pib ua Ntoo Cuam Lub Cim, ua tag ces hais cov lus thov Ntuj tias

“Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Huab Tais! Ua cas koj tso kuv tseg? Kuv thov koj tig ntsej los mloog kuv lub suab hu txog koj: thov koj tig muag ci ntsa iab los ntsia txog kuv. Ua cas kuv yuav raug ib tug yeeb ncuab phem npaum no tsim txom kuv?

Ua cas kuv yuav tau ib tug mob phem ua luaj no nyob hauv kuv cev nqaij daim tawv, kuv txoj sia lawm?

Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Huab Tais! Kuv thov koj pab rhuav tshem kuv tus yeeb ncuab, kuv tej mob nkeeg uas nyob hauv kuv lub cev, nyob hauv kuv tej roj ntsha ua rau kuv tau mob phem ua luaj no. 

Thov koj hlub kuv, thov koj pab muab rhuav tshem pov tseg kom yaj ntshis mus kom tag.  Thov koj pab kuv, vim koj yog tus tsim kuv lub cev thiab kuv txoj sia.

Thaum kuv tau txais kev noj qab nyob zoo lawd, kuv yuav muab siab rau tsim kev thaj yeeb, kev sib nyiam sib hlub kom tas siab tas ntsws raws li koj nyiam thiab koj tau qhia rau lub ntiaj teb neeg coj. Thiab kuv yuav nco ntsoov ua koj tsaug.

Ua li.”

Thaum thov Ntuj li no tas mam rov qab ua Ntoo Cuam Lub Cim ib lwm ntxiv.

Hais txog nqe tias muaj lwm tus tuaj hais kom yus mus thov Ntuj pub rau lawv tus neeg mob, mas yuav ua Ntoo Cuam Lub Cim thiab hais cov lus no:

“Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam nyob mus li. Kuv thov koj dauv muag los ntsia koj tus tub/ ntxhais uas nws raug kev mob kev nkeeg nyob ntawm no.

Thov koj hlub nws mas! Thov koj pub koj lub txiaj ntsim ntshiab huv los rhuav tshem nws tej kab mob kev nkeeg nyob hauv nws cev nqaij daim tawv, hauv nws tej roj ntsha thiab txoj sia kom yaj ntshis mus kom tag, kom lub cev nqaij daim tawv thiab txoj sia tau zoo nyob.

Thaum nws dim ntawm nws tus mob ntawd, nws yeej yuav nco ntsoov ua koj tsaug mus li.

Li ntawd, kuv thov tuav koj lub npe ntshiab thov. vam tias nws yuav tau txais txoj kev kaj siab lug li lo lus thov. Ua li.”

Thov Ntuj tas ces hais zaj ‘Kuv Ntseeg’ thiab ua Ntoo Cuam Lub Cim hom rau saum tus mob hauv pliaj thiab hais tias:

    “Huab tais Ntuj nrog koj nyob ua koj siab kaj lug.”

Tas ces mam pov dej foom hmoov zoo rau saum tus neeg mob.

Kwv tij Hmoob, nej yog ib tug neeg ntseeg txog Yes Xus mas nej yuav nquag xyaum cov zaj thov Ntuj raws peb Hmoob kab ke no mog, kom nej thiaj txawj coj txoj kev ntseeg nyob hauv nej tsoom kwv tij mog!

Add new comment

3 + 0 =