THOV NTUJ RAU ME NYUAM YUG LOS TSHIAB

Tus txheej txheem npaj lub rooj thov Ntuj rau ib tug me nyuam yug los tshiab yuav ua zoo li no:

1. Niam txiv xav siv qaib, npua, nyuj, twm los ua kev zoo siab txais tos tus me nyuam yug los tshiab los tau.

2. Npaj kom muaj lub phaj khi, muaj tswm ciab paj ntoos thiab cov xov paj yuav khi tes.

3. Nrhiav lub npe li niam txiv nyiam nrog rau lub npe tus Ntshiab pov hwm rau tus me nyuam yug los tshiab ntawd.

4. Rau lub rooj mov thov Ntuj khi tes ntawd rau ib qhov chaw dav me ntsis kom txaus cov neeg yus caw tuaj ntawd zaum.

5. Tus coj kev thov Ntuj yog leej twg kuj tau.

6. Thaum npaj rooj mov tau lawm, niam txiv caw sawv daws los zaum saum rooj mov.

7. Thaum sawv daws zaum txhij lawm, niam txiv xub hais ob peb lo lus qhia tias niam txiv npaj rooj mov los thov Ntuj ua tus dab tsi rau leej twg, thiab hais tus me nyuam npe qhia rau sawv daws paub.

Cov kab ke thov Ntuj foom hmoov zoo

Ua Ntoo Cuam Lub Cim tas ces hais tias:

“Auj! Tswv Ntuj peb Leej Txiv tus muaj hwj huam, hwj chim, tus muaj koob muaj hmoov ntshiab. Koj yog tus Tswv ntawm tas ib puas tsav yam nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. Tas ib puas tsav yam tshwm sim tuaj tau los puav leej yog koj ua tus pub thiaj tsham sim tuaj tau.

Yam uas xeeb los tshiab ntawd, los kuj tseem pub txiaj ntsim koob hmoov rau kom txawj hlob loj mus ntxiv kom mus txog hnub uas zoo ntxim koj lub siab.

Thaum lub hauv paus, koj tau tsim poj niam thiab txiv neej kom tau los tsim noob neej tu lub ntiaj teb no.

Hnub no koj tau pub ib tug me tub/ntxhais los rau nkawd ob tug ua niam ua txiv, los ua nkawd me nyuam lawm.

Thov koj pub kuj txoj koob txoj hmoov tuaj pov hwm pov yawm nws thiab roos nws kom nws tsis txhob muaj mob muaj nkeeg, kom nws hlob loj dhia rhees nyob hauv nws niam nws txiv lub xub ntiag.

Tswv Ntuj peb Leej Txiv siab zoo, koj yog tus tsim tus me nyuam no cev nqaij daim tawv, txoj sia thiab tus ntsuj plig. Thov koj nrog txuag kom nws hlob loj mos nyoos ntxim koj lub siab, kom nws muaj ib lub siab thoob tsib: ua yam twg los yog yam tsim nuj, kom nws txawj tu lub ntiaj teb no mus raws txoj kev zoo uas koj tau xav kom noob neej nyob ntiaj teb no ua.

Tswv Ntuj! Yog li no peb muab tus me nyuam mos tsim txiaj kawg nkaus no, cob thiab fij rau rau koj ua tus kav nws, hwj xwm nws thiab txuag nws nyob rau hauv nws lub neej nws yuav ua nyob tiaj teb no.

Ntuj Aib! Peb thov koj.

Sawv daws teb tias: “Huab Tais Leej Txiv siab zoo.”

Thaum thov Ntuj tas ces sawv daws yuav hais zaj ‘Peb Txiv Nyob Saum Ntuj’.

Dhau ntawd, thov niam Mab Liab pab cev peb zaj thov Ntuj rau nws Leej Tub Yes Xus thiab peb Leej Txiv Tswv Ntuj li no:

“Niam Mab Liab, koj yog ib leej niam muaj koob hmoov tshaj tas ib zeej tsoom ua niam sawv daws tib si nyob hauv lub sim ceeb no.

Peb thov koj nrog cev zaj peb thov hnub no rau koj Leej Tub Yes Xus thiab rau peb Leej Txiv Tswv Ntuj kom koj Leej Tub Yes Xus thiab peb Leej Txiv Tswv Ntuj pub txoj koob txoj hmoov dawb huv los roost us me nyuam no, kom nws tsuas tau loj hlob mos nyoos raws li noob neej ua lub neej nyob hauv lub sim ceeb no.”

Sawv daws hais zaj ‘Koj nyob zoo Mab Liab’.

Txuas mus yog kab ke foom hmoov zoo rau cov xov paj li no:

“Tswv Ntuj, koj yog tus tsim peb ntiaj teb noob neej tus ntsuj plig thiab cev nqaij daim tawv uas peb qhov muag pom tau. Cov xov no yog ib lub cim rau peb noob neej pom tau tias koj nrog peb nyob nraim thiab ua kom pe ntseeg tau rauj nyob hauv peb nruab siab.

Yog li cov lus hauv peb txhua leej txhua tus yuav hais thiab yuav thov, puav leej yog ib lo lus nyiaj lus kub nrog koj lub hwj chim nqa txoj sia, nqa txiaj ntsim koob hmoov tuaj ntawm koj tuaj.

Thov koj uas yog Tswv Ntuj foom koob foom hmoov rau tus me nyuam no kom tau lub neej ntshiab, dawb huv li cov xov paj no uas peb yuav muab los khi cog rau saum nws.

Thov kom Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig tso ib lo lus foom hmoov zoo nqes los rau saum cov xov paj no, kom cov xov paj no txia ua ib co xov paj ntshiab dawb huv. Ua li.”

Tus coj faib cov xov paj rau sawv daws, nws pib khi tes rau tus me nyuam thiab hais cov lus li no:

“Auj! Hnub no yog hnub dawb hnub zoo, hnub no yog hnub ntshiab hnub huv. Niam zoo siab txiv zoo plawv, niam txiv muab rooj nqaij rooj hno los txhawb los nqa kev noj kev haus rau lub cev txoj sia tus ntsuj plig kom hlob loj, kom muaj sia muaj zog, kom lub cev yeej mob yeej nkeeg, yeej dab phem kev haub kev ntxias, yeej dab ntub npau suav phem.

Hnub no Tswv Ntuj lub hwj chim yuav los roos koj, thiab nws tej txiaj ntsim koob hmoov ntshiab yuav los nyob saum koj, los pab txhawb nq koj kom hlob mos nyoos.

Txoj xov no peb yuav muab khi kom nqa koob hmoov, txiaj ntsim ntshiab dawb huv los rau saum koj.

Thov kom Tswv Ntuj nrog nraim koj mus li.

Kuv tuav txog Huab Tais Yes Xus lub npe thov. Ua li.”

Thaum khi tes tas mam los txhawb lub phaj thiab hais cov lus tias:

“Huab Tais Tswv Ntuj, ua koj tsaug ntau uas koj tau pub koob hmoov, txiaj ntsim ntshiab huv los rau saum …..(Npe)…

Peb tseem thov koj tso koj lub txiaj ntsim ntshiab dawb huv tuaj nrog txhawb nqa lub phaj nqaig phaj hno no los rau saum …(Npe)… kom tej zaub mov, txhiam xws no nrog ua ke rau koj txoj koob hmoov tau yug tus me nyuam no lub cev nqaij daim tawv, tus ntsuj plig kom hlob mos nyoos nyob hauv koj Leej Tub Yes Xus lub npe ntshiab. Ua li.”

Thov Ntuj foom hmoov zoo rau rooj qav:

“Tswv Ntuj, peb ua koj tsaug txog txhua yam txiaj ntsim koob hmoov dawb huv uas peb thov ntawm koj los.

Kawg no, peb tseem thov koj foom koob hmoov los rau saum cov txhiam xws peb ua ke yuav txais no. Vim muaj koj tsim tej tsiaj txhu, qoob loo mas tej tsiaj txhu, qoob loo thiaj muaj tuaj yug neeg cev nqaij daim tawv.

Koj tseem yog tus ua kom muaj dej nag, huab cua los yug tej qoob loo, tsiaj txhu no kom hlob taus, kom txawj tawg paj txi txiv, huam vam txaus los yug peb neeg txoj sia.

Hnub no, …(Tus txiv lub npe)… nkawd ob niam txiv tau muab tej tsiaj txhu, qoob loo mo los ua txhiam xws rau peb noj ua chaw zoo siab rau nkawd tus me nyuam. Nkawd yeej nco ntsoov tias yog koj tsim los pub rau nkawd.

Hnub no, nkawd thov muab rooj mov no cev rau koj, thov koj foom koob foom hmoov rau saum rooj qav no kom txia ntshis ua ib co txhiam xws ntshiab dawb huv.

Thaum sawv daws tau txais los noj tas lawd, yuav ua ib co txhiam xws los yug peb cev nqaij daim tawv kom peb noj yeej mob yeej nkeeg.

Thaum peb tau txais cov txhiam xws no lawd, kom peb sawv daws muaj kev sib nyiam sib hlub.

Peb thov tuav txog peb tus Huab Tais Yes Xus lub npe zoo. Ua li.”

Sawv daws hu zaj nkauj ‘Tswv Ntuj ntsia mov’ ua ke.

Ua Ntoo Cuam Lub Cim.

Tus sau: XH. Vam Thaiv Lauj

Add new comment

13 + 3 =