NOOB QOOB NOOB LOO LOS TSEV

Zaj dab neeg no yog ib zaj dab neeg Paj Tsu Yaj hais tseg rau Pi Tsab thiab Yaj Ntxheb nkawd muab ntau cia rau hauv phau ntawv ‘Myths, Legends & Folk tales from the Hmong of Laos’.
Thaum ub tsis muaj hnub tsis muaj hli, tsis muaj ib tug neeg nyob hauv lub ntiaj teb no li.
Muaj ib hnub, ib tug txiv neej txawm tawm ntawm txoj sawv toj los. Nws lub npe hu ua ‘Txiv Nraug Luj Tub’. Nws tawm ntawm txoj mem toj los xwb. Thaum nws tawm los txog saum yaj ceeb no mas, ntuj tsaus li qhov paj teb tsaus li qhov tsua. Yeej tsis muaj hnub tsis muaj hli. Nws cev tes xuas txawm tau ntuj nyob ntawd ntag. Nws tawm ib leeg ua ntej los rau nraum yaj ceeb no ces thiaj mam xeeb nws tus poj niam rau ntawm nws qhov chaw. Xeeb nws poj niam rau ntawm nws qhov chaw puv hnub puv nyoog ces tus poj niam thiaj mam tawm lawv qab los. Nws tus poj niam mas hu ua ‘Niam Nkauj Ntxhi Chiv’ no.
Ces nkawd ob tug niam txiv thiaj los nyob ua neej. Tsis muaj hnub tsis muaj hli; ntuj tsaus li qhov paj teb tsaus li qhov tsua xwb.
Thaum txiv nraug Luj Tub tawm los ces nws txawm tau ib lub paj ‘Caus Ci’ (Paj Noob Hli) uas nyob ntawm nws qhov chaw nrog nws los. Nws nqa tau lub paj tawm los rau nraum yaj ceeb no. coj los ces tsis muaj xyoob muaj ntoo, tsis muaj hluav taws li. Thaum ntawd nws txawm los nyob; ces nws rauv zeb ntsuam xwb. Luj Tub nkawd ob niam txiv rauv cov ntawd kib lub paj ntawd cov noob noj xwb.
Nkawd nyob ces nyob nyob, kib kib cov noob ntawm lub paj ntawd noj yuav tag; ces nkawd thiaj muab coj mus cog.
Cog tas na tuaj ib tsob xwb. Tuaj tau ces hauv lub hauv paus ms ua ib lub pob hauv; mas nws hu ua ‘Pob Kws Xya Nplooj’. Ua ib lub pob saum toj mas hu ua ‘Pob Kws Nplaum Daj Loj’ ces txawm ua lub pob kws dawb hu ua ‘Pob Kws Cauj Qaib’. Dhau lub pob kws cauj qaib ces ua lub pob kws dawb uas yog ‘Pob Kws Taj’. Dhau lub pob kws taj dawbrau saud ces ua lub pob kws uas yog lub ‘Pob Kws Nplaum Dawb’. Ces txhawv saum ntsis ces thiaj li yog ‘Nplej’’
Thaum nws tab tom nyuam qhuav txhawv tau es qoos noob xwb ces, cua daj cua dub ov txawm nplawm puag tim qab ntug tuaj. Cua nplawm tuaj ces, cov nplej ces ya mus poob tag huv tib si rau puag nram tiaj. Cov pob kws ces yam us poob rau puag nram kwj ha. Qib ces ya mus poob rau puag saum hau roob. Pias thiab txhuv ces ya mus poob rau puag tim ntav toj. Ces tsis pom tag lawm lau, tshuav cov npluag xwb.
Txiv nraug Luj Tub thiab niam nkauj Ntxhi Chiv nyob nyob ces, pob kws xya nplooj laus txaus; ces nws xub taug kev los. Nws taug kev los txog ces nws hu hais tias : “Niam thiab txiv, qhib qhov rooj.”
Niam thiab txiv Luj Tub nkawd teb hais tias : “Nws los ua nws yog tus dab tsi?”
Nws teb tias nws yog paj caus ci pob kws xya nplooj thawj lub.
Ces nkawd nug hais tias : “Ua nws los nws yuav nyob qhov twg?”
Nws hais tias nws los mas nws me me nws tsis tau luag, es nws yuav nyob saum qab nthab xwb.
Pob kws nplaum daj laus txaus ces pob kws nplaum daj thiaj lawv qab los. Nws los txog ces nws hu kom niam thiab txiv qhib qhov rooj. 
Niam thiab txiv nug hais tias : “Ua li nej los es nej yog dab tsi?”
Nws teb hais tias : “Peb yog paj caus ci; peb yog pob kws nplaum daj loj.”
Niam thiab txiv nug hais tias : “Ua li nej los nej yuav nyob qhov twg?”
Nws teb hais tias : “Nyob saum qab nthab.”
Ces nkawd thiaj li qhib qhov rooj rau los es muab dai rau saud.
Ob peb hnub tom qab, pob kws cauj qaib thiaj los; los txog ces hu kom niam thiab txiv qhib qhov rooj. Niam thiab txiv nug hais tias : “Nej yog tus dab tsi?”
Nws teb hais tias : “Peb yog paj caus ci; peb yog pob kws cauj qaib. Cua daj cua dub nplawm es peb ya mus poob rau puag nram kwj ha; peb laus txaus es peb los.”
Nkawd nug hais tias : “Ua li nej los ais nej yuav nyob qhov twg?”
Nws teb hais tias : “Peb los mas peb yuav nyob saum qab nthab thiab.”
Ces nkawd thiaj muab dai ua ke rau saud.
Ob peb hnub, pob kws thiaj los txog ces hais tias kom niam thiab txiv qhib qhov rooj. Niam thiab txiv nug hais tias : “Nej los es nej kom qhib qhov rooj no, nej yog tus dab tsi?”
Nws teb hais tias : “Peb yog pob kws taj.”
Nkawd hais tias : “Ua li nej los nej yuav nyob qhov twg?”
Nws teb hais tias : “Peb coob coob thiab peb ntau ntau ces, peb los mas peb yuav nyob hauv txhab xwb.”
Ces nkawd thiaj tau mus ua txhab rau pob kws taj.
Tas ntawd ces ob peb hnub pias thiab txhuv lawv qab los txog, ces hu hais tias : “Niam thiab txiv, qhib qhov rooj.”
Luj Tub nkawd teb hais tias : “Ua li nej los es nej yog tus dab tsi?”
Nws teb hais tias : “Peb los, peb yog paj caus ci; peb yog pias thiab txhuv. Cua daj cua dub nplawm peb ya mus poob rau puag tim ntav toj; peb hlob tsis taus es peb siav nyuag xim moj xim mub. Peb laus txaus ces peb cia li los xwb.”
Nkawd nug hais tias : “Ua li nej los es nej yuav nyob qhov twg?”
Nws teb hais tias : “Peb los mas peb yuav nyob hauv tawb thiab saum nthab.”
Nkawd thiaj tau hiab tawb rau.
Ob peb hnub tom qab, qib thiaj lawv qab los txog. ces qib hais tias kom niam thiab txiv qhib qhov rooj. Nkawd nug hais tias : “Ua li nej los es nej yog dab tsi?”
Nws teb hais tias : “Peb yog paj cuas ci; peb yog qib. Cua daj cua dub nplawm es peb ya mus poob rau puag saum roob. Peb hlob tsis taus, es puv ib nyuag sab xwb. Peb laus txaus lawm es peb thiaj taug kev los.
Nkawd nug tias : “Nej los, ua li nej yuav nyob qhov twg?”
Nws teb hais tias : “Peb los mas peb yuav nyob hauv phawv xwb.”
Ces tau haiv phawv rau.
Tau ob peb hnub tom qab ntxiv ces nplej thiaj li los txog. ces nplej thiaj li los hais kom niam thiab txiv qhib qhov rooj. Nplej hu hais tias : “Niam thiab txiv, qhib qhov rooj os.”
Nkawd qhib qhov rooj ces nkawd nug hais tias : “Ua nej los es nej yog dab tsi?”
Nplej teb hais tias : “Peb yog paj caus ci; peb yog nplej. Cua daj cua dub nplawm peb mus poob rau puag nram tiaj. Es peb cia li tuaj nrad. Peb laus txaus siav txaus es peb los.”
Ces nkawd nug hais tias : “Ua li nej los es nej yuav nyob qhov twg?”
Nplej teb hais tias : “Peb los mas peb yuav nyob hauv zuv, phawv, xwb.” 
Ces thiaj tau hiab zuv rau.
Noob qoob noo tsa siav txhij siav txhua los tag ces thiaj li tsim tau noob qoob noob tsa. Thiaj li tau txhij tau txhua; thiaj li tau nplej tau pob kws, tau pias tau txhuv, tau qib ib puas tsav yam. Tau tej noob qoob noob loo tsa ntawd txhij txhua ces nkawd thiaj li pib ua neej.
Cov kwv tij Hmoob, tej zaum nej yuav xav tias qhov tseeb tsis zoo li Hmoob cov kwv huam hais los no, tej no ntseeg tsis tau. Peb tsis tau kom nej ntseeg raws li Hmoob cov kwv huam, tiam sis peb tig los xav tias peb cov Hmoob thaud muaj lub tswv yim zoo, lawv muab tej kev paub kev txawj los piav ua dab neeg los kwv huam tseg rau tej me tub me nyuam tau kawm tau paub. 
Cov laus thaud paub tias yam qoob loo twg yuav cog rau thaj tsam twg thiaj zoo, lub caij twg yuav cog cov qoob loo twg, thaum sau qoob loo los tsev ne; yuav muab kaws cia rau qhov twg.
Nov yog cov laus lub tswv yim lawv qhia rau peb nyob hauv zaj kwv huam no.

 

Add new comment

3 + 5 =