KAB KE NTIAB DAB

Thaum Hmoob txiav siab tso kev teev dab pov tseg thiab hloov siab tshiab tig los ntseeg Tswv Ntuj, mas yuav ua 4 yam no:

1. Hlawv cov twj teev dab

2. Zeem Tswv Ntuj ua peb tus Huab Tais.

3. Foom hmoov zoo rau hauv lub tsev.

4. Ua ke teev Tswv Ntuj thawj zaug nyob hauv tsev.

Hlawv cov twj teev dab

Tos cov hloov siab los ntseeg Tswv Ntuj ho muab cov twj hlawv, vim yog tias muab pov tseg mas tsam muaj neeg los tsiaj mus tsuj ces tsis zoo saib, mas thiaj yuav tsum muab hlawv kom ploj mus, kom ntsej tsis hnov muag tsis pom mas yuav zoo dua.

Kev hlawv cov twj teev dab mas tsis yog tias cov ntseeg yuav tsis hwm tej poj yawm txwv koob, tiam sis yog cov neeg ntseeg yuav hwm poj yawm txwv koob raws li Tswv Ntuj tau qhia kom ua, tsis yog yuav vam txog tej dab lawm.

Thaum ntiab dab, mas yuav ua zoo li no:

  1. Tus tswv tsev mus daws daim xwm kab, daws lub thaj neeb thiab tas puas tsav yam uas teev dab nyob pem hauv plag.
  2. Tus tswv tsev npaj ib lub rooj nyob ntawm hauv plag. Nyob saum lub rooj ntawd, yuav muaj ib ntaig dej, ib res nplooj thiab ib txaum ntsev, vim yuav siv los ua dej foom hmoov zoo. Tsis tas li ntawd, Xib Hwb los yog Txiv Plig kuj muab ib daim duab Mab Liab, ib daim duab Yes Xus thiab ib tug Ntoo Cuam tso rau saum lub rooj.
  3. Tas tsev neeg sawv daws los nyob ze Xib Hwb thiab Txiv Plig, ces pib ua kab ke ntiab dab.
  4. Xib Hwb, los yog Txiv Plig ntuas sawv daws zoo li no:

“Thaum ub los txog tav no, mas cov neeg nyob hauv lub tsev no teev dab. Tab sis nyem no nej xav los teev Tswv Ntuj lawm, mas peb yuav thov kom Tswv Ntuj tuaj pab ntiab dab.

Huab Tais Tswv Ntuj…………….(Hais ib cov lus thov Ntuj)….

  1. Sawv daws hais zaj “PEB TXIV NYOB SAUM  NTUJ” thiab zaj “KOJ  NYOB  KAJ  LUG  MAB  LIAB.”
  2. Xib Hwb hu thawj tus Tshiab Miv Kas tuaj pab ntiab dab li no:

“Thawj tug Tshiab Miv Kas ntshiab, koj yog tus vaj muaj koob meej thiab kav tas ib tsoom Tshiab nyob saum ntuj.

Peb ua rog ntaus cov niag kav ntiaj teb qhov tsaus ntuj, peb ua rog ntaus cov niag dab phem muaj hwj huam.

Koj tuaj pab peb cov neeg, koj thov Huab Tais kom nws muab Ntxwj Nyoog nias nthi tuaj hauv peb qab xib taws.

Koj thov Huab Tais tuaj pab kom Ntxwj Nyoog yuam tsis tau cov neeg nyob hauv lub tsev no.

Koj ntes tus niag zaj uas nws yog tus niag nab nyob lub caij thaum ub, nws yog tus niag dab nyob txim, nws yog Ntxwj Nyoog uas ntxias neeg.

Koj muab nws khi thiab muab nws pov tseg rau hauv qab tiv txwv dej, kom nws ntxias tsis tau peb haiv neeg thiab ntxias tsis tau tsev neeg no ntxiv.”

Zeem Tswv Ntuj ua peb tus Huab Tais

  1. Tus ua kab ke muab cov duab Mab Liab, duab Yes Xus thiab tus Ntoo Cuam tso rau saum lub rooj. Nws hais zaj “TSA HUAB TAIS SAWV” li no:

“Huab Tais, koj sawv !

Koj ua kom cov ntxub koj khiav mus deb ntawm koj xub ntiag.

Koj ua kom cov ntxub koj ploj mus zoo li pa taws yaj.

Koj ua kom cov ntxub koj tuag nyob ntawm koj xub ntiag.

Huab Tais, peb tso siab rau koj, vim koj lub siab hlub peb.

Huab Tais Tswv Ntuj, thov koj tuaj roos peb sawv daws thiab txhua tus uas nyob hauv lub tsev no, vim tsev neeg no xav los ntseeg txog koj lawm.”

  1. Xib Hwb los Txiv Plig hais zaj ntiab dab tias:

“Peb tuaj ntiab Ntxwj Nyoog uas yog tus thawj dab, kom tawm hauv lub tsev no mus.

Peb tuaj ntiab cov dab uas ntxias neeg mus ua tej yam phem thiab mus ua tej yam tsis zoo

Peb tuaj ntiab cov dab tsis huv, uas tuaj mooj neeg kom mus raug txim.

Nej cov uas yog dab, nej tsis txhob muaj plhus tiv Tswv Ntuj thiab tiv Ntuj cov Thwj Tim hauv lub Koom Txoos.

Nej tsis txhob muaj plhus tiv cov neeg uas Ntuj xaiv.

Nej tsis txhob muaj plhus muab Ntuj cov neeg tshau li uas ib cov txhuv.

Nej tsis txhob muaj plhus looj koov tsev neeg no lawm.

Tus ntiab nej, nws yog tus Huab Tais Tswv Ntuj uas muaj zog tas nrho.

Tus ntiab nej, yog tus Huab Tais xav cawm tas ntiaj teb neeg, vim Huab Tais xav kom tsev neeg no mus taug qhov tseeb lawm.

Tus ntiab nej, nws yog Huab Tais Leej Txiv.

Tus ntiab nej, nws yog Huab Tais Leej Tub.

Tus ntiab nej, nws yog Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

Tus ntiab nej, yog tus Huab Tais Pleev.

Tus ntiab nej, yog Yes Xus tus Ntoo Cuam.

Tus ntiab nej, nws yog tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab, uas  twb tau tsuj nej taub hau los lawm.

Koj khiav mus kom deb, Ntxwj Nyoog !

Koj txhob los nyob hauv lub tsev no lawm, vim koj yog tus xev txoj kev dag tas tib si, mas Ntuj tsis pub koj nyob hauv tsev neeg no ntxiv.

Koj khiav mus kom deb tshaj plaws, vim koj ntxub txoj kev cawm neeg.

Koj cia li tso qhov chaw no rau Huab Tais Yes Xus thiab tso tsev neeg no rau lub Koom Txoos ua tus kav thiab ua tus tsom kwm, vim Tswv Ntuj yuav los nyob thiab roos tsev neeg no.

Peb hu txog Huab Tais Yes Xus lawm, mas koj yuav ntshai, koj yeej meem khiav mus kom deb.”

  1. Xib Hwb los Txiv Plig hais zaj thov Tswv Ntuj pab kom tau kev dim ntawm dab li no:

“Huab Tais Tswv Ntuj, koj yog tus Huab Tais kav lub ntuj.

Koj yog tus Huab Tais kav lub ntiaj teb.

Koj yog tus Huab Tais kav tas ib tsoom Tshiab.

Koj yog tus Huab Tais kav tas ntiaj teb neeg.

Koj yog tus Huab Tais kav cov Yaj Saub.

Koj yog tus Huab Tais kav cov Hauv Paus Xa Lus.

Koj yog tus Huab Tais kav cov Leej Ntshiab.

Koj yog tus Huab Tais kav cov Leej Choj.

Koj yog tus Huab Tais kav cov Leej Phauj.

Koj yog tus Huab Tais pub lub caij so rau tus ua hauj lwm tas lawm.

Tsis muaj dua lwm tus Huab Tais, tsuas kawg koj.

Koj yog tus tsim tej yam pom tau.

Koj yog tus tsim tej yam pom tsis tau.

Lub caij nyoog koj kav lub ntuj lub teb, yuav tsis txawj kawg.

Peb sawv daws thiaj li thov koj tso koj lub hwj chim tuaj pab pov hwm tsev neeg no.

Thov koj pab tsev neeg no kom dim ntawm cov dab nyob txim.

Dab kav tsev neeg no los tau ntev niaj ntau xyoo, lawv ntxias kom sawv daws yuam kev.

Thov koj txuag peb sawv daws thiab tsev neeg no kom tsis txhob raug xwv txheej.

Peb vam txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.  Ua li.”

Foom hmoov zoo rau saum tsev.

Txiv Plig, los yog Xib Hwb hais tias:

“Peb sawv daws thov Huab Tais. Huab Tais muaj hwj huam tas nrho.

Thov koj foom hmoov zoo rau saum lub tsev no.   

Thov kom cov neeg nyob hauv lub tsev no, sawv daws noj qab nyob zoo,          txhob muaj mob, txhob muaj nkeeg.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws nyias txawj txuag nyias lub cev kom zoo thiab kom tsim txiaj.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws yeej dab phem.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws xyaum ua neeg siab loj siab tawv.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws tsis txhob ua neeg muab hlob.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws ua zoo rau luag tej.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws txawj nco ntsoov txog Ntuj tej txiaj ntsim.

Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws nyiam kawm Tswv Ntuj lub Moo Zoo thiab khaws coj los siv nyob hauv lub neej.

Huab Tais Tswv Ntuj, ua li mas peb thov kom koj foom hmoov zoo rau lub tsev no thiab thov Koj foom hmoov zoo rau cov neeg nyob hauv lub tsev no mus li.

Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev. Ua li.”

Ua ke teev Tswv Nuj thawj zaug nyob hauv tsev.

Txiv Plig thiab Xib Hwb xub muab Huab Tais Yes Xus thiab niam Mab Liab daim duab coj mus daim hloov daim Xwm Kab, uas nyob pem hauv plag, ces sawv daws mam los ua ke teev Huab Tais Tswv Ntuj.

Txiv Plig los yog Xib Hwb yuav hais tias:

“Nyem no mas nej yog ib tsev neeg ntseeg Ntuj lawm, vim nej yuav Huab Tais Tswv Ntuj los ua nej Txiv, kav thiab pov hwm nej tsev neeg.

Li ntawd, mas peb sib koom siab koom ntsws hais zaj nkauj “PEB TXIV NYOB SAUM NTUJ” ua ke:

‘Peb Txiv nyob saum ntuj, koj lub npe ntshiab nto moo lug,

koj lub ceeb tsheej los txog,

kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum ntuj.

Thov koj pub mov txaus peb noj hnub no.

Koj zam txhaum rau peb, zoo li peb zam rau luag.

Koj txhob tso peb rau kev ntxias, koj npo peb dim ntawm kev phem.

Ua li.’

Kwv tij phooj ywg, thaum peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj lawm, mas peb sawv daws yuav tau coj rawv Huab Tais Yes Xus cov lus qhia, peb thiaj li txawj ua lub neej haum ib zeej tsoom thiab haum Tswv Ntuj siab.

Tsis tas li ntawd, peb kuj vam txog Huab Tais Yes Xus niam cev peb tej lus thiab tej kev nyuaj siab rau Tswv Ntuj. Ua li mas peb sawv daws hais zaj nkauj      “KOJ NYOB KAJ LUG MAB LIAB” ua ke.

‘Koj nyob kaj lug Mab Liab, tus tau txiaj ntsim puv siab.

Huab Tais nrog koj nyob.

Koj tau koob tau hmoov tshaj ib zeej tsoom poj niam tib si,

thiab Yes Xus, lub txiv uas koj lub cev txi tau koob tau hmoov.

Leej Ntshiab Mab Liab, Tswv Ntuj leej niam,

koj thov Ntuj hlub peb cov neeg txhaum,

nyiam no mus txog thaum peb lub caij dua. Ua li.’”

Txiv Plig los yog Xib Hwb xaiv ib zaj lus nyob hauv Ntawv Ntshiab los nyeem thiab nthuav rau sawv daws mloog, los yog nyeem thiab nthuav zaj no, yam li:

Huab Tais Yes Xus tshaj nws lub Moo Zoo tias “Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, mas yog zoo li lub phij xab ntim nyiaj uas lawv muab faus rau hauv ib daig teb. Muaj ib tug neeg mus pom lub phiaj xab ntawd, mas nws rov muab lub phij xab ntawd zais rau hauv av. Nws zoo siab heev, ces nws muab nws lub cuab yeej cuab tam muag tas huv tib si thiab nws mus yuav daim teb ntawd kom nws tau lub phij xab nyiaj.”

Txiv Plig los yog Xib Hwb ntuas sawv daws tas, nws muab saw Mab Liab los faib rau tsev neeg ntawd ib leeg ib txoj.

Cov kab ke ntiab dab kawg los xaus li no xwb.

Vam txog: Phau ntawv ‘Hu nkauj teev Ntuj thiab cov kab ke’ (Tsev hauv paus Hmoob Tseej Maim.)

                 Phau ntawv ‘Pab thov Ntuj’ (HANCA, 1996)

                 Phau ntawv ‘Kav Tos Liv cov kab ke’ (XH. Npis Lis, 1980)

                 Phau ntawv ‘Kab ke kev ntseeg’ (TP. Nyiaj Pov, 1969)

 

 

 

Add new comment

2 + 1 =