HMOOB UA NEEB UA YAIG KHO MOB THIAB YES XUS KHO NEEG MOB

Hmoob yeej ib txwm siv txiv neeb txiv yaig, los tshuaj txog kev mob nkeeg, saib mob yog vim tus dab tsi thiaj tau mob.
Tab sis tus txiv neeb mas nws tsis yog zoo li tus kws tshuaj uas yog tshuaj txog saib yog muaj tus kab mob twg, es yuav muaj hom tshuaj twg los lom kom cov kab mob ntawd tuag xwb ces tus neeg mob yuav tsum zoo xwb.
Txiv neeb, mas nws tsuas yog xav thiab hais thiab ntaus kuam saib seb yog vim tus dab zoo li cas thiaj tuaj ua mob; los puas yog tim dab niam dab txiv los dab vaj dab tsev, los yog tim dab qus los yog tim ntsuj plig tsis los tsev. Tsis hais txog kab mob, tsis paub kab mob. Zaj tswv yim no yog peb tej laus yeej ib txwm xav los zoo li ntawd lawm. Vim kev tshuaj dab zoo li txiv neeb ua no mas yeej ib txwm tau pab Hmoob los ntshe yuav txij li muaj Hmoob los nyob ntiaj teb no lawm. qhov no kuj yuav yog ib lub txiaj ntsim zoo uas Tswv Ntuj tau pub los rau Hmoob cov yawg koob thaum lub caij uas Tswv Ntuj tsis tau xaiv nws Leej Tub Yes Xus tuaj cawm neeg thiab rov qhia txoj kev tseem ceeb rau neeg taug rov mus cuag tau tus tswv tsim neeg. Mas Ntuj yeej pub rau Hmoob cov yawg koob lawm. mas lub txiaj ntsim no kuj yuav tsum raug hloov mus tshwm rau qhov tseem ceeb thiab qhov muaj hwj chim kom tiv tus dab phem zoo dua qub lawm. vim kev ua neeb ua yaig li hais no muaj zog tsis txaus thiab tseem yuam kev rau dab phem ntau, vim tsis yog tus tswv kiag, hos tseem yog tus tswv cov tub tawg tso tuaj pab neeg xwb.
Vim txhua yam tus tswv tsim los puav leej zoo, tab sis tsis yog nyob li qhov qub mus li. Vim tus tswv yeej pub txiaj ntsim rau kom hlob mus txog rau qhov tseem ceeb tas tib si. Ces txhua yam uas tus tswv tsim los zoo tag lawm, ces mam yog hnub kawg. Thiaj yuav pom dua lub neej tshiab nyob hauv lub ntiaj teb tshiab uas tsis muaj kev txhaum kev tuag lawm.
Thaum peb muaj ib tug mob lawm, mas peb lub siab yeej fab fo rau sab yuav mus hu neeb tuaj kho xwb, vim peb poj koob yawg txwv tau coj peb lub neej los li ntawd los. Tab sis yog vim tej laus tsis tau hnov thiab tsis tau paub txog tus Tswv Ntuj uas nws twb xa nws Leej Tub tuaj qhia tshiab rau peb lawm. Mas lawv thiaj tseem coj peb mus raws qhov qub, ces peb lub siab thiaj li tseem xav mus li txog qhov qub xwb.
Zaum no peb hloov qhov qub los rau qhov tshiab uas yog qhov tseem ceeb lawm; thaum peb muaj mob muaj nkeeg peb thiaj ncaj qha mus thov tus tswv tsim peb txoj sia tiag, nws thiaj yuav yog tus pab txuag tau peb txoj sia kom nyob mus li.
Tab sis lub ntsiab yus yuav txais yeej ntawm tus phem mas yuav tsum yog yus ntseeg tias tus tswv tsim yus txoj sia yog tus twg tso. Ces qhov yus pom thiab yus ntseeg thiaj cawm yus tiag.
Nyob hauv Lus Kas ntawv Moo Zoo mas peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus kho tus dig muag Npas Tis Mes. (LK 18:38-42) Tus dig muag ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Das Vis leej tub. Ces Huab Tais Yes Xus hais rau nws tias : Koj mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.
Tus dig muag cia li pom kev kiag tam sim ntawd. Nws raws Yes Xus qab, nws ua Ntuj tsaug.
Yog yus muaj txoj kev ntseeg zoo li tus dig muag no, mas yus kuj yuav tau txais kev cawm tib yam.

 

Add new comment

12 + 2 =