HMOOB TEEJ HMOOB TUG COJ HMOOB SUAV DIM NTAWM KEV PLUAG.

(http://www.chinadaily.com.cn/a/202007/17/WS5f10f4c2a31083481725a106_3.html)

Tseem hwv Suav tshaj tias yuav daws pej xeem cov teeb meem pluag txom nyem kom tiav tas ua ntej yuav txwm 100 xyoo txhim tsa Koom Tshaj nyob Suav teb rau lub xyoo tom ntej, yog li tseem hwv thiaj txhawb kev lag luag thiab kev ncig teb chaws nyob thoob qhov txhia chaw hauv lub teb chaws. Qhov xwm no ua rau cov pej xeem Suav uas txawj ntse thiab muaj lub hlwb ua lag luag ras thiab kub siab heev.
Nyob hauv peb cov Hmoob Suav los kuj muaj tej tus ntsia pom txoj hau kev uas tseem hwv pub rau thiab.
Sij Xwm Txoov yog ib tus hluas Hmoob ua ntsia pom li ntawd, nws xam pom tias yog Hmoob nthuav Hmoob teej Hmoob tug tawm mus mas yuav muaj neeg nyiam thiab kawg nrhiav yuav. Li ntawd nws thiaj hais kom Sij Khab thiab Sij Lim Ciav nkawd los pab nws yees yeeb yaj kiab qhia txog Hmoob teej Hmoob tug nyob hauv lawv lub zos Kaum Yig Qhov Tsuas.
Sij Xwm Txoov hais tias : Peb yuav nthuav txog peb Hmoob qub tes qub taw, Hmoob teej Hmoob tug; tsis hais zaub mov, kev ua neej thiab Hmoob txuj ci.
Lawv muab Hmoob teej Hmoob Tug los ua qhov deev sawv daws siab kom xav tuaj ncig tsham thiab yuav lawv cov toob xib.
Thaum lawv daim yeeb yaj kiab tawm mus, muaj neeg saib thiab raws tuaj yuav lawv cov toob xib xws li : nqaij qha, kua txob, txiv ntoo thiab cawv cub.
Tsis tas li, tus poj Hmoob hu ua Sij Xuam Liav los nws kuj sau cov niam tsev los sib pab xaws paj ntaub xa mus muag rau cov neeg txawv teb chaws; ua rau cov niam tsev tau nyiaj los pab lawv cuab yim neej.
Sij Xuam Liav hais tias : Thaum peb sib sau los ua paj ntaub li no mas ua rau peb Hmoob li txuj ci xaws paj ntaub tsis ploj mus, vim ziag no cov ntxhais Hmoob ib txhia tsis txawj xaws lawm.
Hais txog kev ncig teb chaws mas yog vim lub zos Kaum Yig Qhov Tsua no tej toj roob thiab huab cua zoo heev ntxiv rau Hmoob tej qub tes qub taw thiab Hmoob lub neej uas tau yees tawm mus rau luag lwm tus pom, ces ua rau muaj neeg tuaj ncig tsham lawv lub zos coob zuj zus. Thaum zoo li no, mas kev lag luam hauv lub zos thiaj loj hlob huam vam tuaj.
Yav thaud mas cov neeg tsuas nrhiav nyiaj tau ib leeg yog 1,668 nyiaj Suav xwb, tiam sis nyob rau xyoo 2016 mas ib leeg no twb nrhiav tau li 8,313 nyiaj Suav thiab xyoo 2019 yog 14,668 nyiaj Suav. 
Hais tau tias kev muab Hmoob teej Hmoob tug los ua qhov loj rau hauv kev lag luam thiab ncig teb chaws mas tau pab cov Hmoob hauv lub zos Kaum Yim Qhov Tsua kom vam meej tuaj lawm ntau.

 

Add new comment

6 + 2 =