OB TUG HLUAS UA LAG LUAM NTAUB MAJ ZAS NKAJ NYOB SUAV TEB.

(https://www.chinadaily.com.cn/a/202007/02/WS5efd79e3a310834817256cae.html)

Ob peb xyoos dhau los no Hmoob Suav cov ntaub tsaus nkaj yog ib yam toob xib neeg nyiam heev vim lawv tau yees duab tso tawm nyob hauv online rau sawv daws pom. 
Phab Chiv Pob thiab Lim Tshaus Huav nkawd yog ob tus hluas uas nyiam txog Hmoob kev zas ntaub nyob hauv zos Taj Xais, xeev Kim Tsawb. Nkawd pom tias Hmoob txuj ci ua ntaub zas quav ciab tsau nkaj mas yog ib yam ua tsis yooj yim, yog li thiaj tsis tshua muaj leej twg ua lawm. 
Xyoo 2018, tseem hwv Suav muaj tsab cai txhawb nqa txhua haiv neeg li qub tes qub taw thiab txhim kho zej zos kom vam meej. Nkawd ob txij nkawm thiaj siv lub sij hawm ntawd los tsa tsev zas ntaub raws Hmoob txuj ci qauv tes zoo nkauj thiab tso tawm hauv online rau sawv daws pom. Tsis tas li, nkawd tau kos thiab kho tus qauv paj ntaub kom zoo nkauj thiab ntxim neeg txheej tshiab no siab.
Chiv thawj mas muaj nkawd ob leeg ua xwb, tab sis ziag no muaj neeg hu tuaj hais kom nkawd ua ntau ces hauj lwm puv tes tas. Nkawd thiaj ntiav cov niam tsev Hmoob tuaj pab nkawd, ua rau sawv daws muaj hauj lwm ua, muaj nyiaj los pab cuab yim neej.
Phab Chiv Pob hais tias ib xyoos mas nkawd tau nyiaj los ntawm txoj lag luam no yog 300,000 nyiaj Suav los yog 42,462 nyiaj Dos Las.

 

Add new comment

1 + 1 =