As Xias teb raug teeb meem ntuj qhuav

Cov neeg nyob As Xias Naj thiab As Xias toob fab naj npaj siab tos txais tshav ntuj kub heev zuj zus, ces ua rau ntau lub teb chaws cov tseem hwv ceeb toom txog kev saib xyuas lub cev ntaj ntsug thiab kev kaw tsev kawm ntawv.

Cov tub tseem hwv nyob As Xias Naj thiab As Xias toob fab naj tau ceeb toom koj sawv daws saib xyuas txog lub cev ntaj ntsug kom zoo, vim tshav ntuj kub heev zuj zus. Tseem muaj lwm xeev ntuj yuav tsum npaj tos tshav ntuj kub ib yam nkaus. Ua rau cov neeg feem coob khiav mus nkaum tshav nyob hauv tej tshav puam ua si thiab cov tuam khw loj loj, vim hauv cov tuam khw muaj cua txias.

Huab cua kub heev nyob Thaib teb nce siab txog 45 degrees thiab ua rau neeg tuag 30 leej nyob hauv xyoo no. Lub lis piam tag los tseem hwv Fis Lis Pees tau ceeb toom muab cov tsev kawm ntawv kaw tseg so 2 hnub, vim yog ib zaug huab cua sov tshaj plaws nyob Mas Nis Las, Khas Phus Chas, Myanmar, Nyab Laj, Is Ntias thiab Npees Las Des teb. Cov kws soj ntsuam huab cua hais tias huab cua sov tseem yuav nce siab tshaj 40 degrees rau ob peb hnub tom ntej no.