Saib xyuas peb lub tsev 5

Saib xyuas peb lub tsev 5

100 xyoo ntx iv, yuav tsis muaj hav zoov thiab ntuj nag
Hav zoov muaj 3 hom tseem ceeb nyob hauv ntiaj teb no.  Qhov kub, qhov sov thiab pej fab. Muab hais los mas lub ntiaj teb cov hav zoov yog muaj xyoob ntoo ze ntawm 3 plhom plhom tsob.
Txij xyoo 2001 los txog xyoo 2019, cov hav zoov nyob ntiaj teb piam sij lawm 386 plhom hev taj. Qhov no yog hais txog txhua yam xyoob ntoo sib xyaws. 
Kev piam sij no yog ua rau xyoob ntoo muaj tsawg lawm 10 feem pua nyob hauv ntiaj teb cov hav zoov xyoo 2000. 
Ib feem ntawm hav zoov ntuj kub thiab hav zoov muaj nag. Hav zoov muaj nag tsuas muaj me me hauv lub ntiaj teb no xwb. Tab sis yog qhov chaw nyob ntawm txhua yam muaj txoj sia ib nrab nyob hauv ntiaj teb no. Txaus tu siab uas hav zoov muaj nag tab tom yuav ploj mus thiab ploj sai heev. 
Xyoo 2019, hav zoov nyob hauv qhov chaw kub piam sij lawm 11 plhom hev taj. Cov hav zoov muaj nag piam sij lawm yuav luag 4 hev taj, ces txhais tias 100 xyoo ntxiv lub ntiaj teb no yuav tsis muaj nag thiab hav zoov.
Xyoo 2000, hav zoov muaj nag ib nrab hauv lub ntiaj teb raug rhuav tshem mus lawm, yog tias kev luaj teb ntov ntoo tseem muaj ntxiv mus, mas tiam 21 no yuav tag peb twb tsis muaj hav zoov lawm, yog raws li NASA hais.  
Pom tej ntawv sau thiab ntoo, mas nco txog dab tsi ? Puas nco txog tej ntoo uas raug txiav los ua lag luam ?   
Ntau tiam neeg tas los, ua ntej tib neeg yuav los tsim nroog tsim zej tsim zos, mas lawv hais tias 60 feem pua hauv lub ntiaj teb no yog hav zoov, tab sis tam sim no tshuav tsis txog 10 feem pua. Kev txiav xyoob ntov ntoo, yog kev muab hav zoov los hloov ua lwm yam. Ces thiaj muaj kev ntov xyoob ntov ntoo ua chaw do kom tau siv ua lwm yam. Xyoo 2056, tib neeg nyob ntiaj teb no yuav nto 10,000 plhom leej, ces neeg xav tau av los tsim cov nroog tshiab, yug tsiaj, cog qoob loo thiab muaj ib txhia neeg xav nrhiav nyiaj txiag los ntawm kev ntov ntoo muag, ces lawv muab cov ntoo ntawd coj mus tsim ub tsim no thiab ua ntawv sau. 
 
Yam uas koj yuav tsum paub hais txog kev ntov xyoob ntov ntoo
Koj xav puas tawm hais txog ib lub ntiaj teb uas tsis muaj xyoob ntoo ?
Ntxiv no mus yog qhov tseeb uas yuav hais txog kev ntov xyoob ntov ntoo thiab luaj hav zoov rau tej me nyuam uas lawv tuaj yeem faib (Share) kom paub txog txhua yam nyob ib puag ncig peb.
(1) Ib koog hav zoov 13 plhom hev taj raug luaj los ua lwm yam los yog raug khaub lig cua thiab av qeeg nyob hauv xyoo 2030, peb yuav tshuav hav zoov li ntawm 10 feem pua lawm xwb. Yog tias peb tsis tso tseg kev luaj teb ntov ntoo, cov hav zoov uas peb pom niaj hnub nyem no yuav ploj mus nyob hauv 100 xyoo tom ntej. 
(2) Kev ua noj ua haus yog thawj yam ntawm kev luaj teb ntov hav zoov, vim xav npaj tej thaj av los cog qoob loo thiab yug tsiaj. Tej qoob loo uas neeg cog thiab tej tsiaj yug, ib nrab kuj yog coj mus muag kom tau nyiaj. 
(3) Muaj hav zoov ntuj nag tseem ceeb 5 thaj, xws li :
A. Hav zoov Amazon uas nyob As Mes Lis Kas Naj
B. Hav zoov Koos Nkos uas nyob As Mes Lis Kas Nrab
C. Hav zoov nyob As Xias toob fab naj
D. Hav zoov New Guinea
E. Hav zoov Madagascar

Hais txog qhov tseeb ntxiv.
(1) Hav zoov muaj nag nyob ib puag ncig lub ntiaj teb no li 6 feem pua, tab sis yog cov hav zoov uas txhua hom tsiaj muaj txoj sia nyob li ntawm 50 feem pua hauv lub ntiaj teb no. 
(2) Hav zoov laus uas yog 4 square miles, nws muaj paj ntoos li ntawm 1,500 tsob thiab 400 hom noog, 750 hom nroj tsuag thiab npauj npaim li ntawm 150 hom.
(3) Txhua txhua fiab yuav muaj kev luaj teb ntov ntoo dav li ntawm 20 lub tshav ncaws pob. 

Vim li cas hav zoov muaj nag thiaj tseem ceeb ?
Hav zoo muaj nag kav qhov sov so thiab tej huab cua ntawm lub ntiaj teb, koj puas paub tias 20 feem pua ntawm cov Oxygen uas neeg siv yog tshwm sim nyob Amazon, tab sis kuj tsis yog qhov zoo tas tas thiab. 
(1) Yog qhov chaw nyob ntawm nroj tsuag thiab tsiaj, hav zoo muaj nag siv sij hawm 60 txog 100 plhom xyoo nyob hauv kev maj mam zoo, yog nroj tsuag thiab tsiaj nruab nrag tshaj 30 plhom hom. Yog peb muab hav zoov ntov tag, ces tej ntawd tuag tu noob.
(2) Xyoo ntoo pab nqus cov carbon dioxide phem uas neeg tso mus saum ntuj thiab cov Oxygen uas peb ua pa.
(3) Cov tshuaj uas peb niaj hnub siv, tshaj 25 feem pua yog ua los ntawm nroj tsuag. Tib neeg tsuas muab 1 feem pua ntawm cov nroj tsuag uas muaj los ua tshuaj xwb, ces tseem tshuav 99 feem pua tus kab mob uas tsis tau muaj tshuaj kho.
(4) Tej xyoob ntoo nroj tsuag nqus dej nag ntau heev, dej nag raug lim los ntawm hav zoov thiab faib mus rau cov niam dej thiab tej dej neeg haus. Xyoob ntoo nroj tsuag kuj pab tuav av kom ruaj khov, los nag dej tsis tshoob av mus txhub tej kwj ha thiab tsis muaj dej nyab.
(5) Xyoob ntoo yog vaj tse ntawm cov neeg toj siab ntau haiv neeg uas nyob hav zoov. Yog tib neeg tsis tso tseg kev txiav xyoob ntov ntoo, ces xyoob ntoo nroj tsuag thiab tej me tsiaj txhu yuav ploj lawm ib nrab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov tau. 

Koj yuav ua dab tsi pab kom rov muaj hav zoov tuaj ?
Muaj ntau txoj kev yuav pab txuag cov hav zoov uas tam sim no tseem muaj nyob.
A. Tso tseg, rov siv thiab muab ua dua tshiab (Recycle). Yog peb muab cov toob xib uas yog xuas ntoo ua xws li, ntawv sau. Yog peb muab rov los siv dua, mas kev txiav ntoo los ua ntawv yuav tsawg dua qub.
B. Yuav nyob hauv cov Koom Haum uas saib tej yam ib puag ncig tseem ceeb, vim lawv tsis ua kom tej yam ntawd piam sij, vim nrhiav nyiaj txiag.
C. Noj nqaij kom tsawg, vim tsiaj noj zaub ntau.
D. Yuav tej yam toob xib uas yog cov luag muab ua dua tshiab.
E. Txhob yuav ntawv xov xwm los nyeem, nyeem nyob hauv Online xwb.
F. Yuav cov rooj tog uas raug cai, kom txhob yog tej rooj tog uas muab cov ntoo txiav tsis raug cai los ua. Kev txiav xyoob ntov ntoo, uas kom huab cua pauv ntxeev sai. Vim xyoob ntoo tsis muaj ciam hais txog Co2 tso tawm huab cua. Kev xyoob ntoo piam sij, kuj yog Co2 ntau tuaj thiab. 

Add new comment

2 + 4 =