Ntuj qhuav nyob Sri Lanka teb, ua rau tej qoob loo tuag thiab muaj kev nyiag tua tsiaj ntau tuaj

Tsis ntev los no, ntuj qhuav heev nyob hauv 13 lub nroog nyob Sri Lanka teb, ces ua rau tsoom pej xeem tsis muaj dej haus. Kuj ua rau tsoom pej xeem tej liaj teb piam sij lawm 50,000 hev taj. Yog tias qoob loo tsawg, mas kuj yuav ua rau lub teb chaws tsis muaj txhiam xws noj thiab yuav ua rau tus nqi txhuv nce siab sai sai no.

Tam sim no tseem tsis tau muaj kev txais txhuv ntawm lwm teb chaws tuaj, txawm li cas tsis kav xav tias tsis ntev tom ntej cov tseem hwv yuav siv txoj cai no. Cov Koom Haum peev nyiaj txiag kuj yuav teeb txoj cai hais txog cov khw muag txhuv, ces kuj yuav ua rau tus nqi nce siab. Yuav ua teeb meem kev kub ntxhov rau tsoom pej xeem theem kawg, uas lawv twb xub raug kev kub ntxhov los ntawm kev lag luam lawm.

Ib tug tub pwm tsav fab kev ua liaj ua teb hais tias : “Kev piam sij ntawm qoob loo muaj tsis tu ncua, yog vim tsis muaj dej thiab ntuj qhuav.” Tab sis yuav tsis muaj qhov hais txog tsis muaj txhiam xws noj, vim tej txhuv nyob hauv cov tsev luam txhuv tseem tshuav ntau txaus txhawb nqa lub teb chaws kom nyob taus. Hais txog qhov yuav txais txhuv ntawm lwm teb chaws tuaj, mas yuav tos txog lub xyoo yuav tas seb zoo li cas.

Qhov txaus txhawj, mas ntshe yog Suav teb thiab Is Ntias teb tsis xa txhuv tawm lawm xwb. Peb yuav tsis raug tej teeb meem kub ntxhov ntawd, tam sim no tseem tsis tau npaj lub tswv yim tos txais. Cov tseem hwv yuav tsum siv txoj cai kev tiv thaiv los daws cov teeb meem tab tom yuav tshwm sim no.

Senarath Manatunga uas nws yog ib tug kws txuj fab kev lag luam hais rau AsiaNews tias : “Tsoom pej xeem ua liaj ua teb tau cev ntawv thov kom tseem hwv them nyiaj pauj lawv tej qoob loo uas piam sij ntau zaus, tab sis tsis hnov ib lo lus teb.” Tsoom pej xeem feem coob yog cog qoob loo rau lawv tej av, thiab lawv qiv nyiaj ntawm cov tuam txhab los xwb. Ces lawv tab tom kub ntxhov txog kev xa nyiaj rov rau tuam txhab, thiab cov nuj nqis ntawd kav tas lawv kev noj haus hauv lub cuab yim neej. Qee lub caij, cov neeg ua liaj ua teb chim siab, lawv hlawv lawv tej qoob loo pov tseg, tab txawm lawv tsis tau txais kev pab ntawm tseem hwv kuj xij. 

 

Add new comment

2 + 0 =