Moos Nkos Lias teb zoo siab txais lub zog Nuclear kom txhim kho Uranium ntawm tus kheej

Moos Nkos Lias cog lus nrog lwm cov teb chaws kom tau txhawb nqa lub zog Nuclear los txo kev tso pa iav. Nov yog ib txoj hauj lwm kawg ntawm lub teb chaws kom tau txhawb nqa cov qhov thee av uas yog qhov tseem ceeb hauv kev lag luam. Yog qhov yuav tsum xav txog kev rov nrog Lav Xias sib cog phooj ywg.

Hauv lub rooj sab laj COP28, muaj tshaj 20 lub teb chaws pom zoo siv Nuclear li ntawm 3 npaug los tsim lub zog hluav taws. Lub zog Nuclear yuav ua kom kev tso pa iav tsis muaj ib qho pa ncho li nyob hauv xyoo 2050. Cov teb chaws zoo siab koom tes muaj xws li As Mes Lis Kas teb thiab Fab Kis teb, vim lawv yeej muaj cov tsev hluav taws xob Nuclear lawm, thiab Moos Nkos Lias teb kuj muaj.

Kev txhawb nqa lub zog Nuclear tsis yog qhov txawv txav, tab txawm txaus ntshai tsis kav tsuas yog kev daws teeb meem ua kom kev tso pa iav tsawg tuaj xwb. Xws li sawv daws npaj siab kom nyob hauv cov tuam tsev tsim toob xib, cov tsheb thauj toob xib thiab dav hlau tej no tso pa Corbon tsawg tuaj. 

Kev txhawb nqa Moos Nkos Lias lo lus tshaj tawm ntawm yog ib lo lus kawg uas tig los txhawb nqa lub zog Nuclear, vim yuav tsum muaj uranium khaws cia hauv kev tsim uranium thiab lwm yam uas twb muaj lawm.

Tsim nyog yuav hloov lub zog xws li tooj liab los ua lub qhov tseem ceeb ntawm kev lag luam hauv lub teb chaws. Raws li ntiaj teb lub tuam txhab tshaj tawm, mas 1 feem 4 ntawm kev tsim tawm nyob Moos Nkos Lias teb hauv xyoo 2022, 80 feem pua yog kev xa tawm txawv teb chaws.