Zam Ntxuav Plig raug txiav caj dab

Nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo piav tias thaum Hes Los yuav Hes Los Dias uas yog nws tus tij laug Fis Lis Pos tus poj niam los ua nws poj niam mas Zam hais rau Hes Los tias nws tsis muaj cai yuav nws tus tij laug tus poj niam, ces Hes Los Dias ntxub Zam, nws xav muab Zam tua. Thaum txog Hes Los hnub haus cawv xeeb, mas Hes Los Dias tus ntxhais los seev cev ntxim Hes Los thiab tsoom qhua siab ces Hes Los hais rau tus ntxhais tias yog nws thov yam twg mas Hes Los yuav muab rau. Tus ntxhais nug Hes Los Dias ces Hes Los Dias thiaj kom tus ntxhais thov Zam lub taub hau. Hes Los ua tsis tau li cas vim nws twb tshaj rau sawv daws hnov tas lawm, mas Hes Los thiaj txib cov tub zov keeb mus txiav Zam lub taub hau tom tsev loj faj los rau tus ntxhais. (MT 14: 3-12, MK 6: 17-29)

Add new comment

5 + 8 =