Vaj Qhia Zam Paj Lug 2

Vaj Qhia Zam Paj Lug 2
Xyoo 1920-2005


KAROL JÓZEF WOJTYŁA raug xaiv ua Vaj Qhia hnub tim 16 lub 10 hli 1978. 
Nws yug  nyob hauv lub nroog Vas Dos Vis Xes teb chaws Pos Kas hnub tim 18 lub 5 hlis xyoo 1920. 
Nws yog tus me nyuam tim 3 yug los ntawm Karol Wojtyla thiab Emilia Kaczorowska uas tuag xyoo 1929. Nws tus tij laug Edmund yog ib tug kws tshuaj thiab tuag xyoo 1932 thiab Karol uas yog nws txiv kuj ua ib tug thawj tub rog.
Nws txiv ua tseem hwv ib tug thawj tub rog thiab tuag xyoo 1941. 
Thaum nws muaj 9 xyoos, nws tau txais lub Cim Yug thawj zaug thiab thaum nws muaj 18 xyoo. Tom qab nws kawm tiav txheej nrab nyob hauv Wadowice, nws tau mus kawm nyob hauv Jagellonian University of Krakow xyoo 1938.
Thaum cov tub rog Nas Ntxis txeeb thiab kaw lub tsev kawm ntawv txheej siab xyoo 1939, Wojtyla ua hauj lwm xyoo 1940-1944 hauv ib lub qhov thee av thiab tom qab ntawd nws ua hauj lwm nyob hauv ib lub tsev kob tshuaj Solvay kom tau yug nws. Thiab pab txuag nws txhob raug ntiab mus nyob Zes Mas Nias. Nws pib kawm ua tub tshaj Ntuj Lus xyoo 1942, nws hnov lub suab hu nws ua ib tug kav xwm loj nyob ntawm Tswv Qhia Adam Stefan Sapieha. Thaum ntawd nws yog ib tug pab nrhiav hauj lwm zais ntshis nyob hauv lub tsev ua yees siv Rhapsody.
Tom qab tsov rog tas, Karol rov mus kawm ua tub tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub tsev qhib tshiab thiab lub tsev ntawv txheej siab Jagellonian mus txog hnub nws tau ua Txiv Plig nyob Krakow hnub tim 1 lub 11 hlis 1964. 
Tus Tswv Qhia Sapieha xa Txiv Plig Wojtyla mus nyob Los Mas thiab tau txais daim ntawv pov thawj hais txog fab kev teev hawm xyoo 1948. Nws ua ib phau ntawv hais txog kev ntseeg raws li nws nkag siab nyob hauv Leej Ntshiab Zam ntawm tus ntoo cuam cov hauj lwm, yog lub caij cov tub kawm nyob Los Mas siv cov hnub so mus xyaum tshaj Ntuj Lus rau cov neeg thoj nam Pos Kas, nyob Fab Kis, nyob Npes Zis thiab nyob Des Tes.
Xyoo 1948 Txiv Plig Wojtayla rov mus Pos Kas teb thiab raug xaiv ua tus saib xyuas txhua yam hauv lub tsev teev Ntuj Niegowic nyob ze Krakow. Nws rov tau mus kawm ntxiv nyob hauv xyoo 1953. Txiv Plig Wojtyla tau muab nws phau ntawv uas nws sau hais txog cov neeg ntseeg kev ncaj ncees coj los khov ntxiv thiab tom qab nws tau ua ib tug xib hwb tshaj lij hais txog neeg sab ntsuj plig, yog qhov tseem ceeb ntawm ib tug tub tshaj Ntuj Lus nyob Krakow.
Hnub tim 4 lub 7 hli 1958 Vaj Qhia Pis Os 12 tsa Txiv Plig Wojtyla ua tus pab cov Txiv Plig nyob Krakow, thiab nws ua tus Ombi ntawm Tswv Qhia Eugeniusz Baziak nyob hauv lub tsev teev Ntuj Wawel nyob Krakow.
Tim 13 lub 1 hlis xyoo 1964 Vaj Qhia Paj Lug 6 tsa tus Tswv Qhia Wojtyla ua Tswv Qhia nyob Krakow, thiab hnub tim 26 lub 6 hli xyoo 1967 nws raug tsa ua Tswv Qhia Liab. Tswv Qhia Wojtyla nkag mus koom Vas Tis Kas 2 xyoo 1962-1965 thiab muaj cai koom nrog kev sau txoj cai Gaudium et Spes. Nws kuj muaj cai koom kev sab laj 5 zaug ntawm cov Tswv Qhia ua ntej yuav pib nws txoj hauj lwm Tswv Qhia.
Hnub tim 16 lub 10 hli xyoo 1978 Tswv Qhia Wojtyla raug tsa ua Vaj Qhia thiab hnub tim 22 lub 10 ntawd nws ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus ntawm lub Koom Txoos. 
Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob mus tsham Is Tas Lias 146 qhov chaw, vim nws yog tus Tswv Qhia nyob Los Mas. Nws tau must sham 317 qhov chaw nyob Los Mas zim txwv no. Nws txoj kev tawm rooj mus txawv teb chaws yog 104 zaug uas yog tus sawv cev ntawm Leej Ntshiab Pob Zeb nyob hauv lub Koom Txoos.
Hnub tim 3 lub 5 hlis 1999, muaj neeg nyiag tua Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob nyob hauv lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb. 
Nws raug mob thiab nws tsev kho mob ntev kawg, tab sis Vaj Qhia zam txim rau tus neeg tua nws thiab muaj lub siab kub lug tshaj Ntuj Lus.
Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob ntxhov siab txog nws tshaj Ntuj Lus, ces nws tsa ntau lub Cheeb Koom Txoos thiab tshaj lub Koom Txoos txoj cai ua lus Las Tis Nas.
Cov Koom Txoos nyob sab hnub tuaj kuj zoo ib yam, thiab nws tshaj tawm lub xyoo ntawm kev daws txhaum tuaj kawm thiab xyoo hwm lub Cim Yug los txog xyoo tshwj xeeb 2000. 
Tsis muaj tus Vaj Qhia twg yuav tau ntsib tib neeg coob cuag Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob tus tsim koob hmoov rau 17 plhom 600 txhiab tus neeg nyob thoob ntiaj teb. Nyob hauv xyoo 2000 uas yog xyoo tshwj xeeb, mas muaj 8 plhom tus neeg tuaj tsim koob hmoov ua ke. Nws tau ntsib tau plhom tus neeg ntseeg lub caij nws mus tsham Is Tas Lias teb thiab nyob thoob ntiaj teb.
Tsis tas li ntawd, nws tseem tau tos txais coob leej tub tseem hwv uas tuaj tsham nws raws txoj cai nyob hauv 38 zaug uas yog 738 leej.
Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob tuag sij hawm 9.37 teev tsaus ntuj hnub tim 2 lub 4 hlis xyoo 2005, thiab faus hnub tim 8 lub 4 hlis 2005.
Lawv ua lub ntees pam tuag nyob hauv lub tshav puam hwm Leej Ntshiab Pob Zeb thiab muab nws faus nyob hauv chav tsev qab npoo av hauv lub tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Pob Zeb. Leej Ntshiab Zam Paj Lug Ob raug tsa ua tim khawv hnub tim 1 lub 5 hlis xyoo 2011.