Vaj Qhia Pis Os tim 10

Vaj Qhia Pis Os tim 10
Xyoo 1835-1914

Giuseppe Melchiorre Sarto los yog lub npe hu ua si hu ua Bepi nyob hauv nws tsev neeg. Nws yug hnub tim 2 lub 6 hli xyoo 1835, hauv lub nroog Lis Xes teb chaws Is Tas Lias. Yog ib lub zos ua liaj ua teb nyob ze lub nroog Ves Nis. 
Nws yog tus hlob nyob hauv lawv 9 leeg me nyuam. Hnub no peb paub nws nyob hauv lub npe Vaj Qhia Pis Os tim 10. Giovanni Battista Sarto, nws txiv yog ib tug tub xa ntawv thiab tuag ua ntej Giuseppe yuav txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig. Margarita uas yog nws niam ua kws xaws khaub ncaws thiab nws nws nyob txog hnub nws tau ua Tswv Qhia Liab ntawm Ves Nis. Nws ob tug muam hlob kuj ua Leej Phauj zwm rau nws nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Ves Nis.
Giuseppe yog tus tim nyob hauv nws chav kawm ntawv. Thaum nws muaj 11 xyoos, nws hais rau nws txiv tias : nws xav ua Txiv Plig. Nws txiv tau txais kev pab ntawm cov Txiv Plig nyob thaj tsam ntawd, ces nws txiv xa Giuseppe kawm nyob hauv lub tsev kawm ntawv Kav Tos Liv uas yog qib nrab, nyob nrug deb ntawm lub nroog li 6 miles. Giuseppe kawm tiav qib nrab thaum nws muaj 15 xyoos, thiab nws nkag mus kawm cov txuj ua Leej Choj nyob hauv lub nroog Pas Duas. Xyoo 1858 nws yog thawj tug kawm tiav ua tub tshaj Ntuj Lus thiab tau txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig. 
Don Sarto nws txiv ua hauj lwm nyob Tombolo uas yog ib lub zos ua liaj ua teb, nws kuj tau tshaj Ntuj Lus 9 xyoos nyob ntawd. Nws pib vam meej, vim nws muaj cov tub tshaj Ntuj Lus txhawb nqa nws, nws nyiam lub Cim Yug, nws nyiam nthuav ntawv Moo Zoo thiab nyiam cov tub ntxhais hluas. Sawv daws nyiam nws ua thaj txi Ntuj thiab nyiam nws cov lus nthuav ntawv Moo Zoo kawg. 
Vim nws yog thawj tug tub hlob nyob hauv ib yim neeg coob coob thiab pluag txom nyem, ces nws thiaj haum xeeb nrog cov tub ntxhais hluas pluag txom nyem nyob hauv nws lub zos. Nws pib ua hauj lwm tom qab tsev kawm ntawv kaw nyob Tombolo, kom tau pab cov me nyuam txoj kev ntseeg thiab qhia lawv nyeem thiab sau ntawv. 
Nws kuj tseem ua cov hauj lwm xws li qub yav tsaus ntuj rau cov laus thiab, vim cov hauj lwm nws ua yav nruab hnub neeg nyiam heev. 
Pis Os tim 10 nyiam tsim tej yam tshiab nyob hauv kev ntseeg thiab kev kawm ntawm cov laus, txog tav nokuj tseem muaj tej hauj lwm ntawd.
Don Sarto raug xaiv ua ib tug tub tshaj Ntuj Lus nyob Xaas Xas Nos thaum nws muaj 32 xyoos, thiab nws nyob ntawd 9 xyoos txog xyoo 1878. Cov neeg ua liaj ua teb thiab cov tswv yug tsiaj paub nws zoo heev. Nws pab nyiaj rau tsev kawm ntawv thiab cov tsev kho mob, vim lub caij ntawd muaj kab mob kis rau nws cov tub tshaj Ntuj Lus. Nws tsis tshua tau pw, ces nws thiaj nto npe hu ua “Perpetuun Mobile”, yam li lub tshuab ua hauj lwm txhua lub sij hawm. 
Tus thawj coj ntawm Treviso nco tias Don Sarto muaj hmoo thiab muaj zog, vim li ntawd nws thiaj tau nce qib mus ua Tswv Qhia thiab tuav lwm txoj hauj lwm tseem ceeb. Tus thawj pwm tsav ntawm lub Cheeb Koom Txoos Treviso hais tias : muaj neeg paub Tswv Qhia Sarto coob, vim nws lub tswv yim ntse thiab nws ua neeg me, nws hlub luag tej, nws nyiam qhia luag thiab nthuav ntawv Moo Zoo.
Tswv Qhia Sarto tau ua Tswv Qhia nyob Mantua hnub tim 10 lub 11 hlis ntuj xyoo 1884. Nws yog tus thawj tswj lub tsev kawm ntawv, nws txhawb kom cov Txiv Plig txawj ntse thiab muaj zog. Tswv Qhia Sarto siv Leej Ntshiab Tos Mas Aquinas lub tswv yim thiab tsim zaj teev Ntuj Nqes Nkos Lis nyob hauv lub thaj txi Ntuj 6 xyoo, ces lub Cheeb Koom Txoos Mantua uas muaj teeb meem thiaj hloov ua lub Cheeb Koom Txoos muaj sia thiab vam meej, muaj cov neeg ntseeg coob thiab kev ntseeg nthuav dav.
Vaj Qhia Lis Os tim 13 thiaj tsa Giuseppe Sarto ua Tswv Qhia Liab hnub tim 12 lub 6 hli xyoo 1893. Thaum Sarto hnov cov xwm xwm tsa nws ua Tswv Qhia Liab, mas nws hais tias nws ntxhov siab, nws ntshai thiab txaj muag kawg. Nws maj zeeg rov mus nws qub zog thiab ua thaj txi Ntuj rau nws niam uas laus lawm, rau nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg huv si.
Tom qab nws rov mus Ves Nis tsis ntev, nws niam tau tag txoj sia. Tab sis Tswv Qhia Giuseppe Sarto tseem ua nws txoj hauj lwm txhawb nqa kev kawm txuj rau cov Txiv Plig thiab kho cov tsev kawm ntawv Kav Tos Liv, nws kuj nrhiav nyiaj pab kho cov neeg mob thiab.
Vaj Qhia Lis Os tim 13 tag sim neej, ces Tswv Qhia Sarto thiaj raug xaiv ua Vaj Qhia. Nws tsis tshua zoo siab ua pes tsawg, tab sis hauv rooj sab lauj 4 hnub sib law thiab nws tau 55 lub suab ntawm tas cov suab 60 lub. 
Nws thiaj xaiv lub npe Pis Os, nws hais tias : “Tas lub caij kuv ntsib kev txom nyem, mas kuv hu tas cov Vaj Qhia uas raug kev txom nyem lawv cov npe”. 
Cov kab ke tsa nws ua Vaj Qhia yog hnub tim 9 lub 8 hli xyoo 1903. Cov kab ke ua Vaj Qhia Pis Os tim 10 ua tsis loj pes tsawg thiab muaj neeg ntsib tau nws yooj yim dua cov Vaj Qhia tag los. Nws caw cov Txiv Plig mus noj hmo ua ke nyob Vas Tis Kav txhua hmo thiab nws nyiag kev tawm ntawm Vas Tis Kas ntsiag to mus xyuas cov neeg mob nyob hauv cov tsev kho mob. 
Nws tau kho txoj cai ua Txiv Plig, tsim kom muaj kev thov Ntuj thiab suab paj nruag zoo tuaj, thiab nws hais tias yuav ua kom cov Txiv Plig txawj nthuav ntawv Moo Zoo. Nws kuj kho txoj cai hauv lub Koom Txoos kom haum rau txheej tshiab thiab nrhiav peev nyiaj txiag los txhawb nqa kev kawm kom vam meej raws li rooj ntawv Ntshiab nyob Los Mas, thiab muaj pab Yes Xus Is ua cov saib xyuas. 
Vaj Qhia Pis Os tim 10 kuj txo cov tub ntxhais hluas uas lawv yuav txais lub Cim Yug cov hnub nyoog thiab tiv txoj cai tshiab. Nws hais tias tej txoj cai tshiab ntawd tsis raug cai thiab qias neeg heev. Nws nthuav ntawv Moo Zoo tawv heev los tawm tsam tsov rog thiab cov teeb meem kub ntxhov. Vim yuav muaj tsov rog sawv nyob hauv xyoo 1914, ntsuj rog ntawd tua cov neeg tuag coob heev rais los ua tsov rog ntiaj teb zaum ib. Vaj Qhia Pis Os tim 10 kuj txhawb nqa cov neeg thoj nam ntawm Aws Los Pas mus rau As Mes Lis Kas Pej thiab Naj. Nws tsim tej lub Cheeb Koom Txoos tshiab thiab tsa kom muaj tej tus Tswv Qhia tshiab nyob xeev ntuj As Mes Lis Kas.
Xyoo kawg ntawm nws lub neej, nws tau muab cov neeg pluag thiab cov neeg mob coob leej ua nws cov txheeb ze. Xov xwm ncha tias kev kho mob zoo heev ntawm nws nrog mus thoob tuam ceeb Los Mas, tom qab muaj neeg tuaj tsham nws coob. Muaj 2 kev tij ua pov thawj tias nkawd zoo yog vim Vaj Qhia thov Ntuj rau nkawd. Tom qab Vaj Qhia Pis Os tim 10 tuag tas, mas kev ua pov thawj ntawd ua kom Pis Os tim 10 raug tsa ua Leej Ntshiab. Vaj Qhia Pis Os tim 10 tuag hnub tim 20 lub 8 hli 1914. 
Cov tub xov xwm Is Tas Lias sau tias : “Saint is Dead”. 
Ntawm nws lub ntxa sau cov lus no “Vaj Qhia Pis Os tim 10 tus pluag, tab sis nws lub siab nplua nuj thiab tsis muab hlob. Tus muaj kev yeej ntawm kev ntseeg Kav Tos Liv, tus uas tau muab siab rau ua tag txhua yam nyob ntawm Tswv Ntuj”. 

 

Add new comment

12 + 2 =