Paj Lug tig los ntseeg

Xauv los yog Paj Lug yug nyob Tas Xis hauv Tws Kis teb, nws yug tom qab Yes Xus li 10 lub xyoo.

Xauv lawv tsev neeg yog haiv Yus Das nplua nuj thiab coj rawv Mais Xes txoj cai li lawv cov yawg koob. Xauv niam thiab txiv xa Xauv mus kawm txuj nyob hauv cov tsev qhia cov txuj txheej siab nyob Tas Xis, Xauv thiaj paub lus Hes Las, thiab paub cov txuj Hes Las zoo.

Xauv txiv tau xa nws tuaj kawm Mais Xes txoj cai nyob Yes Lus Xas Les. Xauv tuaj txog mas yog tom qab Yes Xus taug. Nws tuaj kawm txoj cai ntawm tus xib hwb Nkas Mas Lias.

Xauv ntseeg Mais Xes txoj cai ti txha li zeej tsoom sawv daws, ces thaum Xauv hnov hais tias ib cov neeg nyob Yes Lus Xas Les pib teev Yes Xus thiab saib Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, mas Xauv xav tias cov neeg ntawd ua txhaum Mais Xes txoj cai, lawv thuam haiv His Xas Lais txoj kev ntseeg. Xauv thiaj pib txoj hauj lwm pab cov nom Yus Das muab cov neeg teev Yes Xus tua.

Xauv hnov hais tias muaj ib co neeg teev Yes Xus tsiv mus nyob hauv lub nroog Das Mas, nyob Xis Lias teb, ces Xauv thov cov nom Yus Das xa nws mus ntes cov neeg ntawd.

Thaum Xauv caij nees yuav luag txog Das Mas, ces ib sij huam, muaj ib qho pom kev ci dawb vog tuaj saum nntuj tuaj ncig nws. Xauv ntog rau pem teb. Xauv hnov ib lub suab hais rau nws tias “Xauv! Xauv! Vim li cas koj hiam kuv?”

Xauv teb tias “Huab Tais, koj yog leej twg?”

Lub suab ntawd hais tias “Kuv yog Yes Xus, tus uas koj hiam. Koj sawv, koj mus hauv lub nroog. Yuav muaj neeg qhia koj tias koj yuav ua dab tsi.”

Ces Xauv mus hauv lub nroog. Nws txais lub Cim Ntxuav ntawm As Nas Nias. Txij hnub ntawd los, Xauv pib tshaj tias Yes Xus yog tus Huab Tais cawm ntiaj teb neeg. Xauv thiab Npas Nas Npes tau mus tshaj lub Moo Zoo nyob Kas Plos, muaj ib tug nom Los Mas hu ua Paj Lug txais lub Cim Ntxuav, ces Xauv thiaj daws lub npe tshiab rau nws raws li tus nom Los Mas lub npe, yog lub npe hu tias ‘Paj Lug’.

Add new comment

9 + 9 =