Leej Ntshiab Vaj Qhia Nqes Nkos Lis 7

Leej Ntshiab Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 yug xyoo 1015. 

Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 yug hauv lub zos Xos Vas Nas xeev Tas Qhas Nis, Is Tas Lias teb, hauv tsev neeg ntseeg. Nws niam thiab nws txiv tis npe rau nws tias ‘His Ntes Npaas’ (Hildebrand) los yog Is Ntes Npas Dos (Ildebrando).

His Ntes Npaas niam thiab txiv xa nws mus kawm ntawv hauv Los Mas. Loj tuaj His Ntes Npaas tau ua tus saib Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 6 lub me nyuam tsev teev Ntuj. Xyoo 1046, Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 6 raug txo lub hwj chim thiab raug ntiab tawm hauv Los Mas. His Ntes Npaas tsis tso nws tus Vaj Qhia tseg, nws lawv qab mus tsob hwb Vaj Qhia nyob Qhos Loos, Zes Mas Nias teb.

Tom qab Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 6 tas sim neej lawm, His Ntes Npaas mus ua lub neej twj lij. Vaj Qhia Les Os tim 9 thiaj caw His Ntes Npaas los ua dej num nyob hauv Vaj Qhia lub tuam tsev. Cov dej num His Ntes Npaas tuav yog ua tus lwm tub tsob hwb thiab saib xyuas fab nyiaj txiag.

Thaum Vaj Qhia Les Os tim 9 tuag lawm, cov Leej Choj xaiv His Ntes Npaas ua Vaj Qhia, tiam sis nws tsis lees ua. Txog xyoo 1073, Vaj Qhia As Les Xas Ntos tim 2 tuag tas mas His Ntes Npaas thiaj ua ib siab txais lub hwj chim Vaj Qhia. His Ntes Npaas xaiv lub npe Vaj Qhia hu tias ‘Nqes Nkos Lis tim 7’ vim nws xav nco txog Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 1

Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 daws kho lub Koom Txoos kom ntshiab tuaj, nws tsa tsab cai lij choj txwv tsis pub cov Leej Choj muaj txij nkawm, lawv yuav tsum ua nraug xwb. Tsis tas li xwb, Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 tseem hais tias cov neeg ntseeg uas tsa hwj chim loj dua cov Leej Choj mas yuav muaj txhaum, vim nyob rau zim txwv ntawd, cov tseem hwv thiab cov nom muaj cai siab dhau cov Leej Choj. Lawv nyiam tus Leej Choj twg ces lawv muaj cai tsa tus ntawd los tswj lub Koom Txoos thiab coj lub Koom Txoos mus rau fab kev tsis huv.

Vim Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tsab cai lij choj txwv tsis pub cov ntseeg los tsa hwj chim siab dhau cov Leej Choj no thiaj ua rau tus vaj kav Zes Mas Nias teb hu ua Hes Lis tim 4 tsis kam zwm rau lub Koom Txoos. Vaj Hes Lis tim 4 yuav rho Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 hauv kev ua Vaj Qhia, yog li Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 thiaj hais tias lub Koom Txoos yuav tsis lees txais tus vaj Hes Lis tim 4 thiab. 

Xyoo 1077, vaj Hes Lis tim 4 thiaj hloov siab, nws txhos caug tiv no tau 3 hnub ces Vaj Qhia thiaj zam txim rau nws. Peb xyoos tom qab, Vaj Qhia Hes Lis tim 4 tsa ib tus Vaj Qhia tshiab los txo Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 lub hwj chim yog Vaj Qhia Nkes Mees tim 3.

Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 tsis txaus siab, nws ua tawv tawv rau tus vaj Hes Lis tim 4. Tiam sis cov Tswv Qhia Liab thiab ib zeej tsoom tsis pom zoo nrog Vaj Qhia Nqes Nkos Lis lawm. 

Xyoo 1084, tus vaj Hes Lis tim 4 coj tub rog tuaj ntaus Vaj Qhia qhov chaw nyob thiab lwg vaj tse huv tib si. Vaj Qhia Nqes Nkos Lis khiav dim.

Tim 25 lub 3 hlis 1085, Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 7 thiaj tso ntiaj teb tseg. Ua ntej yuav tuag, nws hais tias “Vim kuv nyiam kev ncaj, mas kuv thiaj tuag nyob hauv kev thoj nam.”